Page 55 - hoteldergisi
P. 55
Mehmet Siriş
Martı İstanbul Hotel

ÖNÜNE GELEN AŞÇILIK
YARIŞMASI DÜZENLEMESİN!
Yarışmaların ciddiyetinden Hasan Korkmaz
şüphe duyuyorum. Ekibimi
gönül rahatlığıyla gönderece- Ayada Maldives Resort
ğim bir yarışma maalesef yok.
Önüne gelen aşçılık yarışması GÖZ BOYAYAN “DERNEKÇİ
düzenliyor. Bu karmaşa mes- AŞÇILAR” VAR
leğimizin imajını da yıpratır Tedarikçilerin sponsorlukları
boyutlara ulaştı. Yarışmalara federasyonlar ve aşçı dernekle-
güven azalınca madalya alan ve riyle sınırlı kalıyor. Bu da profes-
onları sergileyen aşçıların değeri yonel aşçı sayısını düşündüğü-
de düşmeye başladı. nüzde küçük bir yüzdeye tekabül
Yarışmaların mevcut ediyor. Tedarikçi firmaların
durumu nedeniyle, yarışma federasyon ve derneklerin ger-
sponsorluklarını da açıkçası çekte kaç aktif üyesi olduğuna
pek önemsemiyorum. Mesleğe bakması gerekir. Bugün sadece
ve mesleğin içindeki kişilerin - Şirketlerin ürün ve ci- yönetimdeki zorunlu görevlere
gelişimine katkı sunan sponsor- hazlar hakkında fikirlerini al- bile atayacak üye bulmakta güç-
lukları daha anlamlı buluyorum. ması hoşlarına gidiyor. Pazara lük çeken dernekler var. Ayrıca
Şirketler bu tür organizasyonla- sürülmemiş yeni ürünler hak- ortalıkta dolaşan bir “dernekçi
ra para harcamak yerine aşçıları kında görüşlerinin sorulması aşçı” kitlesi var. Bunlar 2-3 der-
eğitici ve geliştirici gastronomi neğe birden üyedir. Nerede bir
gezileri düzenlese daha verimli gururlarını okşuyor. etkinlik var ise üniforma giyip
olur.
tedarikçilerin gözünü boyamak
için ortalıkta boy gösteriyor.
Muharrem Işıkyıldız
Grand Öztanık Hotel İlker Şişman
Faros Hotels
SİSTEM ŞOV AŞÇISI
YETİŞTİRİYOR
Geçmişte usta çırak ilişki- YARIŞMALAR MESLEKİ
sinde liyakata dayalı bir terfi GELİŞİME KATKI SAĞLIYOR
sistemi vardı. Bugün yarışmalar Yarışmaya girme ve hazır-
ve medyanın etkisiyle bu sistem lık sürecinin mesleki gelişim
bozuldu. Ben bu dönemdeki de- açısından geliştirici ve değerli
ğer algılarında ve terfi sistemin-
de önemli aksaklıklar olduğunu olduğunu düşünüyorum, Bu ne-
düşünüyorum. Sistem yetenekli, denle yarışmalara sponsor olan
azimli, dirayetli şefleri geriye şirketlerin değerli bir iş yaptığını
iterken şovmen şefleri öne çıka- düşünüyorum. Neticede çeşitli
rıyor. Bu nedenle medya gücü spekülasyonlara rağmen ortada
ile ünlenmiş şeflerin oynadığı
reklamlar ve katıldığı tanıtımlar bir emek var. Saygı duyulması
bana sempatik gelmiyor. gerekir.EKiM 2015 55
   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60