Page 47 - hoteldergisi
P. 47ap İşlet Devret modeli bir tanıtım mecrası olduğunun
çerçevesinde 2006 farkındayız. Önümüzdeki aylar-
yılından buyana YDA da sosyal medyada yapacağımız
Group tarafından iş- ataklarla iyi sonuçlar alacağımızı
Y letilen YDA Dalaman düşünüyorum. Bu konuda da
Havalimanı, bölgedeki turizmin yenilikçi projeler geliştirme gayreti
gelişmesinde için çok önemli bir içerisindeyiz.
role sahip. Havalimanının Genel
Müdürü Hamdi Güvenç ise “birlik- Ürün Olarak Neyi Öne
te kazanma” ilkesi doğrultusun- Çıkarıyorsunuz?
da gerçekleştirdiği çalışmalarla Bölgede; deniz-kum-güneş,
sektörün takdirini kazanan bir doğa, tarih, parasailing ve bisiklet
isim. Turizme katkılarından dolayı yolları gibi farklı ürünler mevcut.
TUROB tarafından ödüle layık Biz bunlardan bir veya birkaçı-
görülen YDA Dalaman Havalima- na odaklanmak yerine bütüncül
nı Genel Müdürü Hamdi Güvenç olarak bölgeyi tanıtmayı tercih
ile bölge turizmini ve çalışmalarını ediyoruz. Bölgenin bilinirliliği
konuştuk... arttıkça paralelinde ürünlerin de
değerleneceğini düşünüyoruz.
Havalimanı işletmeciliğinin
ötesine geçerek tanıtım verdiği bilgiler doğrultusunda plan 2016 Yılında bölgeye yönlendirilen
çalışmaları da yapıyorsunuz. yapmak zorunda kalıyorduk. uçak kapasitelerini nasıl
Bu çalışmalardaki bakış açınızdan görüyorsunuz?
bahsedebilir misiniz? Bu Çalışmanın Pratikteki Bir düşüş olmayacağını
Bizim modelimiz birlikte
kazanmak üzerine kurulu. Kaza- Etkileri Neler? öngörüyoruz. Sık sık İngiltere’ye
Örneğin gelen raporlarda
gidiyor ve oranın önde gelen tur
nabilmemiz için de bölgemizdeki
turizmin gelişmesi gerekiyor. Bu e-vize’ile ilgili eksikliği gördük operatörleriyle görüşüyoruz. Uçak
nedenle çalışmalarımızın büyük ve bu yönde çözümler geliştirdik. kapasitelerini azaltmamak gibi bir
bir kısmını tanıtıma yoğunlaş- Bunun dışında pazardaki eğilimi düşünceleri yok.
tırıyoruz. Tanıtım yaparken de güncel bir şekilde takip edebilmek, Biz de sunduğumuz avantajlar-
kendimizi değil bölge turizmini tanıtımdan sorun çözmeye kadar la kapasitelerini artırmaya teşvik
öne çıkarıyoruz. her konuda önemli bir avantaj ediyoruz. Netice de bu bir ticaret...
sağlıyor bizlere. Tur operatörlerine cazip koşullar
Ne Tür Çalışmalar sunulunca, kazanmak için daha
Yapıyorsunuz? İngiltere dışındaki fazla uçak koyacaklardır. Bu uçak-
Yeni modeller yaratmaya ça- Pazarlara yönelik ne tür ları doldurmak için de daha fazla
lışıyoruz. Örneğin ana pazarımız çalışmalar planlıyorsunuz? çalışacaktır.
olan İngiltere’de hakimiyetimizi Almanya’da büyük bir reka-
artırmak için saha çalışması yaptı- bet var. Orada doğrudan Ege’yi Yaptığınız çalışmalarda otel ve
rıyoruz. İngiltere’yi 4 ana bölgeye satacak tur operatörleriyle var acentelerden destek alabiliyor
ayırdık. Her bölgenin sorumlulu- olan iletişimlerimizi geliştirmek musunuz?
ğunu alanında uzman İngilizlere istiyoruz. Bir diğer önemli pazarı- Bölgedeki turizm birlikleriyle
verdik. Bu kişiler her ay bölgele- mız Rusya’da ise havalimanları ile uyum içinde çalışıyoruz. Oteller-
rindeki 70-80 acenteyi dolaşarak tanıtım işbirlikleri geliştiriyoruz. den önemli destekler alıyoruz.
mevcut duruma ilişkin raporlar Oradaki havalimanlarının daha Otellerin bu desteği sayesinde
hazırlayarak bize sunuyorlar. Biz farklı misyonları ve prestijleri var. İngiltere’nin çok izlenen X Factor
de bu bilgileri doğrultusunda ey- yarışmasını Fethiye’ye getirebiliyo-
lem planları hazırlıyoruz. Tanıtımda Hangi Araçlara ruz. Lykia World bütün odalarını
Yaptığımız bu çalışma sayesinde Yöneliyorsunuz? açarak o çalışmada büyük bir des-
pazarın gerçek anlamda nabzını Pazarın özelliklerine göre tek verdi. Havalimanı bölge turiz-
tutar hale geldik. Diğer türlü PR değişkenlik gösteriyor. Fakat son mi için çok önemli olsa da neticede
şirketlerinin ve tur operatörlerinin yıllarda sosyal medyanın önemli turizmde nihai ürün oteller...EKiM 2015 47
   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52