Page 37 - hoteldergisi
P. 37Bayındır, “Ancak aynı durum de- Bu rakam 2014 yılı Ağustos ayında ları bir önceki yılın aynı dönemine
vam ederse veya daha da tırmanır- 140.6 Euro olmuştu. Toplam oda kıyasla yüzde 3.7 düşerek, yüzde
sa, 2016 yılında işler maalesef 2015 sayısı üzerinden odabaşı elde edi- 85 olarak gerçekleşti. Ağustos
yılının da oldukça gerisinde kala- len gelirlerde ise geçen yıla oranla 2014’te bu oran yüzde 88.3 olmuş-
caktır. Dolayısıyla, hedeflerimizi, yüzde 7.9’luk bir düşüş yaşandı tu. Ortalama günlük satılan oda
daha gerçekçi olmak adına 2015 yıl ve 101.3 Euro olarak gerçekleşti. bedeli 198.8 Euro olarak, 2014’e
sonu öngörülerimiz üzerine inşa Ağustos 2014’te bu rakam 110 göre yüzde 16.8’lik bir artış göster-
ettik. Umarım hepimiz adına güzel Euro olmuştu. Ocak-Ağustos 2015 di. Bu rakam Ağustos 2014’te 170.2
gelişmeler yaşanır” diye konuştu. dönemini kapsayan dönemde ise Euro olmuştu. Toplam oda sayısı
İstanbul’da doluluk oranı yüzde üzerinden Odabaşı elde edilen
EN FAZLA DÜŞÜŞ 67.4 oldu. Geçen yılın aynı döne- gelirler de ise geçen yıla oranla
İSTANBUL’DA minde bu oran yüzde 64.2 olmuş- yüzde 12.4’lük bir artış yaşanmış
Türkiye’nin en önemli turizm tu. Ortalama günlük satılan oda ve 168,94 Euro olarak ölçüldü.
kentlerinden İstanbul’da Ağustos bedeli, geçen yılki 131.9 Euro’dan Ağustos 2014’te bu rakam 150.2
2015 otel dolulukları bir önceki yı- 125.9 Euro’ya geriledi. Oda başı Euro olmuştu. Antalya’da 2015
lın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 elde edilen gelir de 84.7 Euro’dan yılbaşından Ağustos sonuna kadar
düşerek yüzde 76.7 olarak gerçek- 84.9 Euro’ya yükseldi. geçen sürede ise doluluk oranı yüz-
leşti. Bu oran Ağustos 2015’te yüz- de 60.4 olarak kaydedildi. Bu oran
de 78.3 olmuştu. İstanbul böylece ANTALYA’DA DOLULUK geçen yılın aynı döneminde yüzde
tüm Avrupa destinasyonlarında bir DÜŞTÜ, FİYAT ARTTI 62.8 olmuştu. Ortalama günlük
önceki yıla göre en büyük düşüşü Bu yıl Rusya pazarındaki kan satılan oda bedeli ise 8 ayda, geçen
yaşayan destinasyon oldu. İstan- kaybının sancılarını yaşayan Antal- yılki 99.9 Euro’dan bu yıl 122.5
bul’da ortalama günlük satılan oda ya’da da yılın en yüksek sezonunda Euro’ya yükseldi. Oda başı elde
bedeli 132.1 Euro olurken, 2014’e doluluklar gerileme kaydetti. An- edilen gelir ise 62.7 Euro’dan 74
göre yüzde 6’lık bir düşüş gösterdi. talya’da Ağustos 2015 otel doluluk- Euro’ya çıktı.


36 EKiM 2015 EKiM 2015 37
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42