Page 33 - hoteldergisi
P. 33

göre, 2014 yılında 130 uluslararası
toplantı ile dokuzuncu sırada yer
almıştır. İstanbul’a gelen yaban-
cı ziyaretçi sayısının 2015 yılı
Ocak-Mayıs döneminde, 2014 yılı-
nın aynı dönemine göre %5,5 artış
göstererek 5,7 milyona ulaştığı
görülmektedir.

DOLULUK ORANLARI
ARTTI
Otel doluluk oranları bir önceki
yılın Ocak-Mayıs dönemine göre
%3,2 artarak %66,8 olurken, orta-
lama günlük oda fiyatlarının %5,7
azalarak EUR 123,54 seviyesine
indiği ve oda başına düşen gelirin
%2,6 azaldığı olduğu gözlemlen-
miştir.
Seçim sonrası sürece bağlı
olarak, pazardaki belirsizliğin Bayındır, Bayındır,
2015 yılının ikinci yarısında da GETOB Başkanı Seçim Aydın’a
devam edeceği öngörülmektedir.
İstanbul Finans Merkezi, 3. Köprü, Bülbüloğlu’nu Kutladı Başarılar Diledi
hızlı tren ve Kuzey Marmara
Otoyolu gibi projelerin yanı sıra TUROB Başkanı Timur TUROB Başkanı Timur
gelişmekte olan ofis alt pazarlarına Bayındır, Güney Ege Turistik Bayındır, Ankara Kalkınma
bağlı olarak İstan bul’un Anado- Otelciler ve İşletmeciler Birliği Ajansı Yönetim Kurulu Üyeli-
lu Yakası’nın otel yatırımcıları (GETOB) Olağan Genel Kurul ğine seçilen Anadolu Turizm
ve operatörleri için daha cazip Toplantısı’nda yeniden başkan İşletmecileri Derneği (ATİD)
bir hale geldiği görülmektedir. seçilen Bülent Bülbüloğlu’nu Başkanı Seçim Aydın’a yeni
görevinde başarılar diledi.
kutlayarak görevinde başarı-
Asya Yakası’nda yer alan oteller, lar diledi. Bayındır yayınladığı me-
İstanbul’daki toplam otel arzının Bayındır yayınladığı mesaj- sajda şunları söyledi: “Ankara
%13’ünü oluşturmaktadır. da şunları söyledi : “Marma- Kalkınma Ajansı Yönetim
Son dönemde hızla devam ris’te yapılan GETOB Olağan Kurulu Üyeliğine seçilmeniz
eden otel yatırımlarının, var olan Genel Kurul Toplantısı’nda nedeniyle sizi yürekten
talebin üzerinde bir artış eğilimin- yeniden başkan seçilmeniz kutluyorum.
de olduğu görülmektedir. İnşaat nedeniyle sizi yürekten kutlu- Ankara konaklama sektörü
halinde ve planlanmakta olan tüm yorum. Daha önceki dönemler- adına son derece önemli olarak
otel projelerinin tamamlanmasıyla, de de görevinizi yürüttüğünüz gördüğümüz bu görevinizin
İstanbul’daki toplam otel arzının süre zarfında sektörümüz sektörün sorunlarının çözül-
2016 yılı sonu itibariyle %13 art- sorunlarının çözülmesi yönün- mesi, tanıtılması ve farkında-
ması beklenmektedir. deki üstün gayretlerinizin ve lığının arttırılmasına önemli
Yerli ve yabancı yatırımcıların işbirliğimizin süreceğine olan katkıları olacağı inancımla,
İstanbul turizm ve konaklama sek- inancımla, şahsım ve Yönetim Şahsım ve Yönetim Kurulum
törüne yönelik artan yatırım iştahı Kurulum adına görevinizin adına görevinizin hayırlı olma-
ve sektörün sunduğu fırsatlardan hayırlı olmasını temenni eder, sını temenni eder, Şahsınızda
faydalanmak istemeleri, İstanbul şahsınızda seçilen tüm Yöne- seçilen tüm Yönetim Kurulu
pazarının çekiciliğinin devam tim Kurulu Üyelerinize başarı- Üyelerinize başarılar temenni
edeceğini göstermektedir. lar temenni ederim.” ederim.”
32 EKiM 2015 EKiM 2015 33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38