Page 27 - hoteldergisi
P. 27


beş yıldır emek verdiğimiz bu
pazarda, güzel neticeler almaya
başladık ve devamı için çalışıyoruz.
Tabii ki bu çalışmalarımızda Fuar-
lar ve Tanıtım Komitemizin katkısı
da büyük. Bu vesile ile Komite-
mize teşekkür ederken, TUROB
çalışma komitelerinin Ekim ayı
itibariyle toplantılarına başlayaca-
ğını belirtmek isterim.”

“HAMDİ GÜVENÇ’E
ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI
TEŞEKKÜR EDİYORUZ”
Yemeğe katılan YDA Dalaman
Havalimanı Genel Müdürü Hamdi
Güvenç’i takdim eden Bayındır,
“Ülkemiz Ege kıyılarını dünya ile
Yeni üyelere ve Lazzoni Hotel Genel Müdürü Gürhan Sayar’a ev sahipliğinden kavuşturan çok önemli girişimlerin
dolayı teşekkür plaketi verildi. Greening Hotels sertifikası almaya hak kazanan sahibi, Sayın Güvenç’e değerli kat-
otellere de sertifikaları takdim edildi. kılarından ötürü sektörümüz adına
huzur ve ekonomide istikrar ile Kars için gerekli tedbirlerin hızlıca teşekkür ediyorum” dedi.
ilgili sorunlarının giderilmesi ve alınabilmesini temenni ediyorum”
dış pazarlarda bunların yarattığı dedi. ACİL DURUM TEMEL
olumsuz algının değişmesi gereki- FARKINDALIK EĞİTİMLERİ
yor. Bu ne kadar çabuk gerçekleşir- “ÇALIŞMAYA DEVAM DEVAM EDİYOR
se, turizmde de işler o kadar hızlı EDECEĞİZ” TUROB’un İstanbul Valiliği ve
düzelecektir. Yaşanan olumsuzluklara rağ- AFAD işbirliği ile otellerde çalışan
Özellikle böyle dönemlerde men Türk turizminin başarısına personele yönelik verilen “Acil
kamu ve yerel idarelerle etkin bir olan inanç ve güveni koruduklarını Durum Temel Farkındalık Eği-
iletişim stratejisinin ve sisteminin dile getiren Bayındır, her koşul- timleri”nin 2013 yılında bu yana
geliştirilmesi gerektiğini düşünüyo- da çalışmalara devam edecekleri başarıyla devam ettiğini hatırlatan
ruz. Maalesef bu konuda çok yeter- mesajını verdi... Bayındır. Bugüne kadar 4500’ün
siz kalıyoruz. Eğer şu anki olumsuz Bayındır konuşmasına şöyle üzerinde personelin eğitildiğini
ortam bugün değişirse, işler 6 ay devam etti: “Koşullar ne olursa açıkladı.
içinde normalleşir. Ancak devam olsun, vazgeçmeden çalışmaya de- İstanbul’un taşıdığı deprem
ederse veya daha da tırmanırsa, vam ediyoruz. Ülkemiz için önemli riskine dikkat çeken Bayındır,
2016 yılında işler 2015 yılı rakam- bir kaynak pazar olan Brezilya ve projenin 2. Dönem eğitimlerinin
larının gerisine düşecektir”. Arjantin fuarlarına katıldık. Gü- başladığını belirterek, otel yöne-
ney Amerika Pazarı, Birliğimizce timlerinin TUROB Merkez Ofisi
TEHDİT ALTINDAKİ TURİZM yürütülen tanıtım faaliyetlerinde ile görüşerek eğitimlerini planlaya-
MERKEZLERİ İÇİN TEDBİR öncelikli sırada yer almakta. Son bileceğini hatırlattı.
ALINSIN
Doğu’da kış turizmi merkez-
lerinde yaşanan olayların endişe
verici olduğunu söyleyen Bayındır,
“İmaj ve huzur ortamı, günümüz
dünyasında destinasyon tercihinin
en önemli etkeni haline geldi. Kars
Sarıkamış İlçesi’ndeki Bayraktepe
Kayak Merkezi’ne yapılan terör
saldırısı, bölge turizmi açısından
endişe yaratmıştır. Önemli kış tu-
rizmi destinasyonlarımızdan olan


26 EKiM 2015 EKiM 2015 27
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32