Page 98 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 98
turizm için 100 fikir

Mehmet Ulusoy yapacaklarını Bozkurt Atabek
Melek Hotels umuyor. Aslında Mövenpick Hotel Istanbul
sektörün kendisi
Butik Otellerin de epeyce yol almış Personele İnisiyatif
Standardı Olmalı durumda. Fiziki Verilmeli
koşulları uygarca,
çalışanları açısın-
Türkiye'de uzun dan da hizmetin Türkiye,
yıllardır otel kalitesini önceleyen bir insan kaynak- gerek
yatırım- ları çabası öngörülmüş bir ortamda konukse-
ları kitle turist karşılanıyor. Çok sayıda konak- verliği ile
turizmine lama tesisi ve hizmet tesisi var. Ama sunulan
yönelik olarak zihniyet eksikliği ve yanlışlığı günbegün kişiye özel
yapılıyor. Bu derinleştiği gibi yeni yeni sorunlara da hizmet an-
trend elimizdeki ürünün politik veçheler biçmekteyiz… Hepsi- layışı, ge-
tekdüze hale dönüşerek rekabetçi ni üst üste koyunca, sadece düğüm rekse otelcilik sektöründeki kalifiye
yönlerinin zayıflamasına neden olmuş bir sorunlar yumağıyla karşı personeliyle diğer ülkelerden çok
oldu. Biz Melek Hotels olarak büyük karşıya kalmış oluyoruz. daha önde. Ancak aynı zincire bağlı
zincir oteller ile küçük butik otellerin bir otele gittiğinizde aynı kalite ve
iyi özelliklerini harmanlayarak yeni standartta bir hizmetle karşılaşa-
bir butik otel zinciri konsepti ortaya Turgay Kıran mayabiliyorsunuz. Bunu sağlamak
çıkardık. Butik otellerin sıcaklığı- Nilco için tüm personele gerekli eğitimin
nı, detaylarla özel ilgilenilmiş o verilmesi, kurum değerlerinin,
dokunuşlarını, aile samimiyetini Çevre Dostu Hijyen hedeflerinin ve kalite sisteminin
ve tasarımı her bir otelinde zincir Algısını Geliştirmeliyiz detaylı olarak anlatılması gere-
oteller gibi standart olarak sunmayı kiyor. Personele, misafir ile olan
amaçlıyoruz. Ülkemizde standart- iletişiminde herhangi bir problemle
lara sahip butik otel konseptinin Kültür ve karşılaşması durumunda inisiyatif
yaygınlaşması için teşvik edilmeli. Turizm verilmesi de oldukça önemli. Bir
Bu alanda gösterilecek başarı Bakanlığı'nın sorunla karşılaşan personel, ami-
konaklama ürünlerinde çeşitliliği 2013'te 'Yeşil rime sorayım demek yerine o anda
sağlayarak, ülkemizi turizmde daha Yildiz' adı ile misafirle birebir ilgilenerek hemen
rekabetçi kılacaktır. başlattığı
uygulama sorununa çözüm bulduğu takdirde
artık 'Çevreye misafir memnuniyeti de o kadar
Adnan Genç Duyarlı Otel' artacaktır.
Gazeteci / Yazar adı altında yürütülüyor. Bakanlık 122
kriter çerçevesinde yeşil yıldız almaya
Yerel Yönetimlere hak kazanan tesislere 'Çevreye Duyarlı
Turizmi Öğretmeliyiz ' ibaresi veriyor. Bu tesislerde birincil
Doç. Dr. Mustafa Boz
hedef su, kimyasal, enerji ve atık yöne- Çanakkale Onsekiz Mart
timini etkin, verimli ve minimum sevi- Üniversitesi
Herkesin kendine özgü doğruları yelerde kullanabilmek. Ancak bu nok-
olduğu ve bu doğruları da, ‘hikmeti tada asla taviz veremeyeceğimiz husus Toplum Temelli Turizm
kendinden menkul’ bir biçimde misafirlerimizin rahatı ve hijyenik bir Modeli Geliştirilmeli
uygulamaya kararlı oluşu, sorun- ortamda konaklayabilmeleridir. Nilco
ları aşmadaki esaslı sıkıntılarımı- Academy olarak hizmet sektöründe Ülkemiz turizminin halihazırdaki
zın başında geliyor. Elbette kimi çalışan tüm paydaşlarımıza sürdürü- durumu ile sürdürülebilir olmadığı
istisnaları ayırırsak, atanmış kamu lebilir hijyen için başta legionella ile aşikardır. Sürdürülebilir bir turizm
yöneticileri eşgüdümlü bir işbirliği mücadele konulu paneller hazırlıyoruz. endüstrisi için “Ekonomik, sosyal
için zemin hazırlamayı unutuyor; Bunun yanısıra yakın bir gelecekte tüm ve estetik ihtiyaçlar karşılanırken,
seçilmiş yerel yöneticilerin her biri konaklama tesislerinin yeşil belgeye kültürel bütünlüğün, temel ekolojik
İstanbul’u ve bölgelerini tanımadan, sahip olabilmeleri adına geliştirdiğimiz sürecin, biyolojik çeşitliliğin ve
‘yerlere tükürmeyiniz’ veya ‘turiste çevre dostu ecolabel belgeli temizlik yaşam destek sistemlerinin ko-
güler yüz gösteriniz’ gibi talimat- ürünlerimizi kendi Ar-Ge departmanı- runduğu ve geliştirildiği, kullanılan
larla turizm sektörüne özel bir katkı mızda üretmeye başladık. bütün kaynakların etkin yönetildiği,


98
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103