Page 96 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 96
turizm için 100 fikir

Yrd. Doç. Dr. Dilistan Shipman Nuri Kalyoncu doğrudan
Bilgi Üniversitesi Point Hotel etkileşime
geçebili-
Turizmin Geleceği Sürdürülebilir Tanıtım yor, pek
Gastronomide ve Pazarlama çok farklı
Markalaşmaktan Geçiyor aktivite
pazarlanıp,
Pazarı çeşitlendirmek için yeni pazar- satılabiliyor
Günümüze kadar larda da aktif tanıtım ve pazarlama ve ödemeler tek bir tıkla anında
yeme içme çalışmalarını sürekli hale getirmeliyiz. alınabiliyor. Kanal yönetimi sayesin-
sektörü turizm Nitekim internetin sağladığı fırsatlar de oteller tüm odalarını dünyadaki
açısından sayesinde, küçük bütçeler ödenerek, seyahat acenteleri ve online portal-
bakıldığında, dünyanın her yerinde etkin tanıtım lara eş zamanlı satılabildikleri için
turistin gittiği çalışmaları yapılabilmektedir. Herhangi oda envanterleri en verimli şekilde
yerlerdeki dene- bir pazarda kriz olduğunda da; rotayı kullanılmış oluyor. Sosyal medyadan
yimlerini destek- hemen kriz olmayan diğer pazarlara rezervasyon almak, arama motor-
leyen bir faktör olarak görülmüş çevirip, yola devam edilmesi gerek- larında üst sırada yer almak her
olmasına rağmen, artık bir turisti mektedir. Böylece tesisler; krizlerden otel için olmazsa olmaz durumda...
herhangi bir destinasyona çekmek fazla etkilenmeden ve hatta fırsata Turizm sektöründe online sistemi
için kullanılan bir araç olarak çevirerek misafirlerini ağırlamaya hayata geçirmeyen hiçbir hizmet
görülmektedir. Peki bu turistlerin devam edeceklerdir. Bilindiği üzere sağlayıcının geleceğe dair bir planı
bir yöreyi ziyaretini etkileyen fak- İnternet, üretici ile tüketiciyi buluştu- olmamalı bizce. Biz Elektra Ailesi
törler nelerdir ? O bölgeyi ziyaret ruyor ve hemen hemen her sektörde olarak, teknolojiyi takip ederek en
elektronik rekabet yaşanıyor. Tesisler
edecek olanlar, Trip Advisor’a mı, olarak, dünyadaki elektronik reka- iyi uygulayan ve elde ettiği verileri
ünlü şeflerin yemek programla- betin gerisinde kalmamalıyız. İşte bu en iyi yorumlayan işletmelerin için-
rına mı, dergilerdeki yazılara mı, noktada, tesislerin markalaşması daha de yaşadığımız sıkıntılı dönemlerden
arkadaşlarından duyduklarına mı, da önem kazanıyor. Hizmetini veya güçlenerek çıkacağını düşünüyoruz.
sosyal medyada yayınlananlara mı ürününü standart olarak aynı kalitede
bakarak karar verirler. Yapılan araş- sunarak, tüketicisinin dilinden anlayıp
tırmalar tüm bunların destinasyon hakkını koruyan işletmelerin; tüketici- Muhammet Cüntay
seçiminde etkili olduğunu göster- lerin gözündeki marka değeri yüksek DD Hotels
mektedir. Unutulmaması gereken olacaktır. Marka değeri yüksek olan
diğer bir husus da yöresel yemek- işletmeler de, içinde bulunduğumuz Yetişmiş İş Gücü
lerin o yörenin tarihini de anlatan internet çağında kazanmaya devam Kaybını Önlemeliyiz
bir husus olduğudur. Bu durumda edecektir.
turizm ile ilgili herkesin markalaş-
maya ve o yörenin o markalaşmış Merkezinde insan olan turizm sektö-
yiyecek ürünlerle tanıtılmasına Ekin Mavi ründe yetişmiş personelin sektörden
önem vermesi gerekmektedir. Talya Bilişim kopmasının önüne geçilmeli. Dene-
Gastronominin turizm destinas- yimli kadroların sektörde istidam edi-
yonlarına etkisi konusunda benim Teknolojiyi İyi Kullanan lememesi, toplam kalitede niteliksel
üniversite gençleri ile yaptığım ve Yorumlayan Kazanır bir erozyona sebep olmaktadır. Sek-
bir araştırma “yiyecekler kötü ise törel eğitim alan kişilere devletimiz
yüklü miktarda yatırım yapmaktadır,
oraya tekrar gitmem” ve “sadece Dijital teknolojiler, turizm pazarlama fakat bu eğitimi alan kişilerin bir kıs-
yemek için o bölgeye giderim” so- sürecinde devrim niteliğinde değişik- mı sektörde yaşadıkları bazı olumsuz
nuçlarını çıkarmıştır. Tüm bunların liklere sebep oldu. Seyahat acentele- tecrübelerden dolayı uzaklaşmak-
ışığında küreselleşme, sosyal rinden otellere, eğlence sektöründen talar. Turizm okuyan öğrencilerin
medya, televizyon ve yazılı basın tur operatörlerine kadar bütün birimler stajlarında karşılaştıkları olumsuzluk-
nedeniyle turizmde artan rekabet teknolojiyi benimsedi ve sundukları lar da işin başka bir boyutu. Mesleğe
ortamında, yöresel gastronomi imkânlarını internetten faydalanarak ilk adımını atan bu gençlerin bilinçsiz
markalaşmasının, Türkiye’nin tu- yeniden şekillendirdi. Bizim de sağ- ve sorumsuz kişilerin davranışlarıyla
rizm gelirinde ve dolayısıyla yöresel layıcılarından biri olduğumuz “Online meslekten soğutulması, sektörümüz
ekonomik kalkınmada önemli bir Rezervasyon Sistemleri” sayesinde; ve ülkemiz açısından ciddi bir kaynak
rol oynayacağına inanıyorum. hizmet sağlayıcılar ile müşteriler israfı.


96
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101