Page 94 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 94
turizm için 100 fikir
turizme (ekoturizm) yönelmeleri tadır. Öğren- takip edilmesi
için fırsat yaratmıştır. Ekoturizmin cilerin mezun gereken bir konu.
en önemli ensturmanı ekolojik olabilmeleri için Tesisler inanılmaz
çiftliklerdir. Ekolojik çiftliklerde minimum 30 ve bir maliyet baskısı
ekoturistlerin katılımının da sağ- maksimum 90 altında çalışmak-
landığı meyve, sebze yetiştiriciliği, günlük zorunlu tadır. Çevreci yak-
çit sürme, mantar ve bitki toplama, staj yapmaları laşım da sektörde
şarap yapma, yoga, meditasyon gerekmektedir. Ancak, staja turizm son yıllarda önem
gibi rekreasyonel faaliyetler hem tesislerinin yaklaşımı, öğrencilerin kazanmaya başlayan bir başka konu.
turizm çekiciliğini arttırmakta hem isteksiz olması, sürenin yetersiz olması Bir yandan çevresel etkiyi azaltırken
de ekoturizmi alternatif bir turizm vb. nedenlerle istenilen sonuç elde aynı zamanda tesisin tüm alanlarında
olarak sunmaktadır. edilememektedir. Günümüzde lisans riskin elimine edildiği, asgari hijyen
düzeyindeki turizm işletmeciliği eğiti- performansı gösteren ve toplam
minde uygulanmakta olan sistem ye- operasyonel maliyetleri düşüren ürün,
rine sekiz yarıyıllık eğitimin dört yarıyılı teknoloji ve servis hizmeti sunmak için
Arcan Uran sektörde iş başında geçirebilir. Bu dört profesyonel çözüm ve destek gerek-
Uran Holding yarıyılın planlanması ise bir dönem mektedir.
üniversite bir dönem sektör şeklinde
Antalya-Gazipaşa olabileceği gibi ilk dört yarıyıl üniver-
Arasında Raylı site son dört yarıyıl sektör şeklinde de
Sistem Sağlanmalı olabilir. Hatta iki dönem artı iki dönem Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili
Milli Eğitim Bakanlığı
şeklinde de olabilir. Bu sayede öğrenci-
Antalya Havalimanı ile Gazipaşa ler hem yabancı dillerini, hem mesleki Gelecek
Havalimanı arasına kalan turizm tecrübelerini ve hem de yöneticilik
bölgelerindeki yapılacak raylı sistem becerilerini geliştirebileceklerdir. Ayrıca Şehir Turizminde
ulaşım ve bununla bağlantılı olarak sektörle daha erken tanışacakları için
gerçekleşecek direkt tren seferleri de geleceğe ait kariyer planlarını daha Bütün Dünya'da
bölge turizmine önemli katkılar sağlıklı yapabileceklerdir. nüfus, özellikle
sunacaktır. Böylesi bir hat ile şehirlerde yo-
özellikle yerli turist, yüksek transfer ğunlaşmaktadır.
bedelinden, acentelere bağımlılık- Hülya Metin Dünyaca ünlü
tan ve otobüsle saatlerce süren yol Ecolab sosyolog Saskie
çilesinden kurtulacaktır. Bu projenin Sassen, insanla-
Antalya şartlarında hem ekonomik Hijyen Turizm Politikasının rın giderek
hem de uygulanabilir olduğunu Parçası Olmalı dünya'yı daha çok gezeceklerini ve
düşünüyorum. Bir diğer önerim ise bunun şehirler üzerinden olacağını
sahillerdeki şemsiyelerin güneş Turizmde misafir memnuniyeti odaklı söylüyor. Bütün bunlar bize şehir
enerjisini elektriğe çeviren fotovol- kaliteli hizmetle birlikte yüksek dü- turizminin önemini ifade ediyor. Bir çok
turizm çeşitliliğini barındıran üst bir
taik gölgelendirme sistemleri ile zeyde hijyen sağlamak her tesis için kavram olarak şehir turizmi; sürdürü-
değiştirilmesi. Bu konuda gerçek- elzemdir. Hijyen olgusunun göz ardı lebilirliği, yenilenebilirliği, dinamizmi,
leştirilecek projeler sayesinde güneş edildiği bir işletmede misafir mem- çeşitliliği, değişimi, geleneği, bütün yıla
enerjisinden yararlanabildiğimiz nuniyeti de olmayacak, hatta sağlıkla yayılması, sosyolojik boyutu, katma
binlerce kilometre kare genişliğinde ilgili yaşanan bir olumsuzluk tesisin değeri, iktisadi yanı ve çok para harcat-
alanlara sahip olabiliriz. yaratmak istediği imajda ve korumaya ması nedeniyle en hızlı gelişen küresel
çalıştığı markasında iyileşmesi zor veya bir destinasyondur. Bu pazarda hem
zaman alan yaralar açacaktır. Hijyen tarihi hem de yeni kurulmuş şehirler
Prof. Dr. Mustafa Koyuncu sadece tesis bazında benimsenen bir çekim merkezi olabilmektedir. İstanbul,
Çanakkale Onsekiz Mart ilke değil, ülkenin turizm politikasının Paris gibi tarihi şehirler de New York ve
Üniversitesi bir parçası olmalıdır. Çünkü sağlık söz Dubai gibi yeni sayılabilecek şehirler de
Turizm Eğitiminin konusu olduğunda, ülkelerin doğası, bu rotada yer alabilmektedir. Bu önemi
Yarısı Staj Olmalı kültürü, tarihi veya otellerinin kon- anlayabilmek için İstanbul'un Türkiye
foru insanları cezbetmeye maalesef
içindeki turizm bağlamındaki konu-
yetmemektedir. Sektörün ihtiyaçlarına muna bakmak yeterlidir. Evet, gelecek
Ülkemizde lisans düzeyinde turizm bakıldığında yükselen hijyen bilincinin şehir turizmindedir. Bunun üzerine
eğitimi sekiz yarıyıl olarak yapılmak- yanı sıra maliyet kontrolü de dikkatle kafa yoralım.


94
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99