Page 92 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 92
turizm için 100 fikir
devlet gerekse vakıf yüksek öğretim
Doç. Dr. Yıldırım Yılmaz Prof. Dr. Ozan Bahar
Akdeniz Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi kurumlarının ve okulların sayısı
artmıştır. Bu artış beraberinde başta
Tourkey Projesi "İç Girişimci"lere eğitimin kalitesi ve öğrencilerin bu
İhtiyaç Var
eğitimden memnuniyetleri olmak
üzere bazı sorunları gündeme getir-
Tourkey Projesinin amaçları, miştir. Bu sorunlar yatırımcılar, tu-
ülkemizi genellikle tek bir varış rizm yöneticileri, eğitim kurumları ve
yeri odaklı seyahat eden turistlerin Turizm öğrencilerden kaynaklanmakta ve
sektöründeki
farklı turistik bölgelerimizi de ziya- rekabette ivme çok çeşitlilik göstermektedir. Ama
ret etmelerini sağlamak ve tekrar kazandıracak, en önemli neden tüm bu paydaş-
gelen ziyaretçi oranlarını artırarak yenilikçi ve ların kısa vadeli düşünmelerinden
müşteri sadakati yaratmak olarak yaratıcı kişi- kaynaklanmaktadır. Hâlbuki turizm
belirlenmiştir. Kamu-özel sektör lerin varlığını sektörünü günlük, aylık ya da se-
ortaklığında kurulacak bir firma oluşturacak zonluk olarak düşünmek çok yanlış
yönetiminde ve üye işyerlerinin yeni bir anlayışın benimsenmesi olur. Bu nedenle turizmle bağlantısı
ortak olduğu bir sistem çerçeve- gerekmektedir. Bunun için turizm olan bütün kesimlerin konuyu uzun
sinde yürütülebilecek olan projede işletmelerinde “iç girişimci” kavramının vadeli bir bakış açısıyla ele alma-
öne çıkan önemli unsurlar; bilgi oluşturulması, geliştirilmesi ve hızla ları daha doğru olur. Eğitilmiş ve
teknolojileri kullanımı, üye işyerle- sektöre adapte edilmesi çok önemlidir. sektöre özgü nitelikleri kazanmış
ri, Tourkey Card, finans kurumları, “İç Girişimci” demek “Girişimci” şirketi personelin her sektörde olduğu gibi
pazarlama ve müşteri ilişkileri kurduktan sonra içeriden bayrağı dev- turizmde de hizmet kalitesinin yük-
birimleridir. Turistler internet ralarak devam ettirecek yenilikçi, fikir selmesinde ve karlılığın artmasında,
üzerinden, seyahat acenteleri üreten ve risk alan kişilerdir. Diğer bir verimliliğin yükselmesinde, işletme
vasıtasıyla ya da üye iş yerlerinde deyişle çalışmakta oldukları firmalar- değerinin artmasında buna karşılık
bir form doldurarak Tourkey Card da girişimcilik davranışları gösteren zaman, emek, para ve diğer girdiler-
sahibi olacaklardır. Bu kartı tüm kişilere “İç Girişimci” denilmektedir. de tasarruf edilmesinde önemli rol
seyahatleri boyunca üye işyerle- Ya da iç girişimci, şirket içinde yeni oynamaktadır.
rinde harcama yaparken kullana- aktiviteler yaratan, yenilikçi ve inovatif
bileceklerdir. Kazandıkları puanları şekilde değişiklikler yapan ve stratejik
ya tekrar alış verişlerinde ya da yenilenme kazandıran kişiler olarak
nakit olarak alma şansları ola- tanımlanmaktadır. Turizmde rekabetin Yrd.Doç. Dr. Murad
caktır. Üye işyerleri ise, daha fazla hızı “İnsan” odaklı çalışılan işletmelerde Alpaslan Kasalak
iş hacmine ulaşabilecekleri için vakit kaybetmeden gereken tedbirle- Akdeniz Üniversitesi
sisteme dahil olmayı seçeceklerdir. rin alınması ve iç girişimciye ihtiyacın Ekolojik Çiftlikler
Projenin odak noktasında çok iyi günden güne artması ile doğru orantı- Geliştirebiliriz
bir bilgi ağı yer almaktadır. Ön- dadır. İşletmelerin geleceği ve rekabet
celikle internet üzerinden erişimi edebilirliğini artıracak belki de tek altın
kolay ve doğru bilginin zamanında anahtar olan “İç Girişimcinin” bulunup, Günümüzde birçok ülkede olduğu
şirketin ekosisteminin hazırlanması ve
turiste ulaşmasının sağlanması bu kişilere fırsatlar verilmesi gerekir. gibi ülkemizde de turizmi çeşitlen-
gerekmektedir. Ülkenin değişik dirmek bir zorunluluk haline gelmiş-
yerlerini keşfetme dürtüsünü tir. Sadece kıyı turizmine yönelmek,
açığa çıkaran ve bunun için çeşitli deniz, kum ve güneş ekseninde, yo-
kolaylıklar ve teşvikler sağlayan bir Doç. Dr. Cafer Topaloğlu ğun kitlelerin konaklayacağı devasa
sistem kurulması gerekmektedir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi büyüklüklerde tesisler yapmak ve
Bireysel olarak her bir turistin ül- bu tesislerde her şey dâhil sistemi-
keyi, isterse baştan sona Turizm Eğitiminde Uzun nin de olumsuz yanını ortaya koyan
kadar gezebilmesine Vadeli Bakış Açısı tüketime dayalı bir turizm stratejisi
olanak sağlayacak gerçekleştirmek, artık turizm açı-
sistemlerin kurul- sından tek yol değildir. 90’lı yıllardan
ması ve işlerliği- Turizmin artan önemi, popülaritesi ve sonra turist istek ve arzuları doğa
nin sağlanması turizm ile ilgili eğitim veren bölümlerin temelli turizme ve turizm aktivite-
gerekmektedir. çok fazla m mesi nedeniyle son 20 yıl- lerine yönelim şeklinde gerçekleş-
da turizm alanında eğitim veren gerek miştir. Bu durum ülkelerin ekolojik


92
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97