Page 90 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 90
turizm için 100 fikir
sonuçta mutlu ile önemli bir turizm potansiyeline
ve özgüvenli, sahiptir. Bölgede tarımsal faaliyet-
Asis. Prof. Dr. Gürel Çetin yetişmiş ara
İstanbul Üniversitesi lerin bir hayli fazla olmasından yola
elemanlar çıkarak, dünyada yeni turizm trendi
Boş-Ayak Portalı üreten sistemi olan “Agroturizm” ve bağ bozumu şa-
hayata geçir- rap tadım faaliyetlerinin bölgemizde
meliyiz. İş Bulma gelişebilecek bir turizm modeli oldu-
Ulaştırma turistik ürünün önemli bir Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ğunu düşünüyoruz. Tarım ve turizmin
parçasıdır. Özellikle farklı başlangıç özellikle turizm eğitimleri konusunda sinerji oluşturmasını sağlayan Agro-
ve bitiş noktalarının bulunduğu ve uzmanlaşmış eğitim firmaları bu mo- turizm, yerel kültürleri yok etmenin
farklı taşıma araçlarının kullanıldığı delin temelini oluşturacaklardır. Ortak eşiğine getiren kitle turizmine karşı;
paket turlarda araçların müşteri- sertifikasyon sürecini yönetecek olan kültürü koruyan, yerel özelliklere
siz olarak geri dönmesi durumu bu oluşum otellerin, restaurantların, saygı duyan, doğayı tüketmeyen bir
(boş-ayak) önemli bir maliyet acentaların ve/veya turizmin diğer modeldir. Yerli ve yabancı turistlerin
unsuru olabilmektedir. Bilhassa çok kollarındaki firmaların en çok ihtiyaç ilgisini çekeceğini düşündüğümüz
uğramalı, çok mesafeli, uzun paket duyduğu kat görevlisi, servis elemanı, agroturizmin Tekirdağ'da başarılı bir
turlarda araç maliyetleri en önemli belboy, şoför vb. gibi önemi büyük şekilde uygulanabilecek bir model
maliyet kalemlerinden biridir. Bu personel ihtiyacı karşılanması amacını olduğunu düşünüyoruz.
nedenle özellikle taşıma hizmet- ana görev olarak belirleyeceklerdir. Bu
leri konusunda bilgi paylaşımını model sayesinde henüz hiçbir tecrü-
sağlayacak bir portal boş-ayakların besi ve eğitimi olmayan kişiler bu hızlı
ikincil müşteriler tarafından kul- sertifika programı sayesinde hayal et-
lanımı arttırılabilecek, maliyetler tikleri turizm iş hayatına özgüvenli bir Prof. Dr. Nazmi Kozak
düşecek, kaynakların daha verimli giriş yapma imkanı bulacaklar; turizm Anadolu Üniversitesi
kullanımı sağlanacak; böylelikle tur firmaları ise aradıkları nitelikli ara ele-
operatörleri müşterilerine daha man ihtiyaçlarını bu sertifika program- Niye Türk Turizmin Bir
fazla seçenek ve daha etkin fiyatlar ları sayesinde giderebileceklerdir. Uzun Müzesi Yok?
sunabilecektir. zamandır üstüne çalışmakta olduğum
Turizmde Efektif Eğitim Modelinin
çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağına Bu denli büyük bir sektörün kendine
inanıyorum. yakışır bir müzesi ne yazık ki yok?
150 yılda turizm ve seyahat alanın-
Deniz Dikkaya da yaşanan gelişmeleri; kurumları,
G Suites Airport
kuruluşları, kişileri ve önemli geliş-
Erdem Erdoğan meleri belgeleriyle, fotoğraflarıyla,
Efektif Eğitim Modeli ERD Otelcilik anılarıyla, belgesel gösterimleriyle
yer veren bir müzeden söz ediyorum.
Her turizm yatırımcısının, yöneti- Tekirdağ'da Agro-Turizm Böyle bir müzede dünün ve bugün
cisinin, ve hatta çalışanının sorunu İçin Potansiyel Var turizm ve seyahat alanında kullanılan
eğitim eksikliği. Bu soruna aslında ekipmanlarını, basılı malzemelerini,
yıllar önce çözümler üretilmeye broşürlerini, kitaplarını ve daha nice
çalışılsa da kanayan yaraya bir türlü ERD Otelcilik ve TUROB Tekirdağ soyut ve somut malzemelerine yer
merhem olamadı. Ancak hem şehir Temsilciliği olarak, kentin yeni bir tu- verilebilir. Unutmayın; Türk Turizminin
hem de resort otel yatırımlarının rizm destinasyonu olarak öne çıkması gelişimine katkıda bulunmuş bir nesil
hızla artmasına karşın yetişmiş için çalışıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir dünyadan göçüyor. Kendi müzesini
personel eksikliği problemi gün Belediyesi, Süleymanpaşa Belediye- bile kuramayan bir sektör olmaktan
geçtikçe daha çok hissedilmeye ve si, Trakya Kalkınma Ajansı, Turizm İl kurtulmanın zamanı gelmedi mi?
hizmet kalitesinin, misafir mem- Müdürlüğü ve birçok değerli kuruluşu- Biz, Anadolu Üniversitesi’nde Türkiye
nuniyetinin azalmasıyla tehlike arz muz ile ortak projeler yürütmekteyiz. Turizmi Sözlü Tarih Projesi başlıklı
etmeye başladı. Peki nedir öne- Tekirdağ, Macarların milli kahramanı bir araştırma kapsamında turizmin
rim? Efektif Eğitim Modeli, yani bir Rakoczi'nin sürgün evi, Etnografya mü- gelişimine tanık olmuş 520 kişiyle
şekilde turizmde çalışmak isteyen zesi, tarihi ahşap evleri, harf inkılâbının 650 saatlik görüntü ve ses kayıtlı bir
ama bunun için daha önce bir eğitim ilk adımlarının atıldığı valilik binası, mavi çalışma gerçekleştirdik. Yapılacak
şansı bulamamış kişiler için kısa bayrağa sahip plajları, üzüm bağları, böylesi bir müze çalışmasına elimiz-
süreli, "hızlı teorik eğitimle-eğlen- rüzgar sporlarına uygun Uçmakdere ve deki bütün malzemeleri vermeye
celi pratik eğitimin" birleştirildiği, diğer birçok tarihi ve kültürel varlıkları hazırız.


90
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95