Page 89 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 89
turizm için 100 fikir
güçleşmeye başladı. Bu aşamada oluşturulacak hem alışveriş yapıp, tarihi, doğal
izlenebilecek en uygun strateji, turizm koridor- ve kültürel yerleri gezebilecek
“yenilikçilik ve yaratıcılık” üzerine larını tıpkı İsviçre hem de kendini oraya ait hissedip
yeteneklerimizi geliştirmek olacak- saati gibi ‘tıkır o destinasyona bağlılığı artacak-
tır. Günümüz turisti rutin, gelenek- tıkır’ işleyen hale tır. Yöresel lezzetlerin mutlaka
sel ve standart ürünlerden giderek getirmeliyiz. turistlerin beğenisine sunulması
uzaklaştığına ve daha kişisel, şaşır- Aklıma gelen da önem arz etmektedir. Turist,
tıcı, teknolojiden destek alan dene- birkaç turizm ko- yöreye özgü lezzetleri tatmak ve
yimlere yöneldiğine göre, Türkiye’de ridorunu ise şöyle yöreye ait otantik hediyelik hatıra
turizme yön veren akademisyen özetleyebilirim: Selçuklu Medeniyetleri eşyası satın alıp ülkesine götür-
ve profesyonellerin kamu yetkilileri Turizm Koridoru, GAP Gastronomi mek istemektedir. Bu açıdan,
(Kültür ve Turizm Bakanlığı) önderli- Turizm Koridoru, Karadeniz Yeşil-Mavi hediyelik ürünlerde mutlaka bir
ğinde bir araya gelerek yenilikçi, Doğa Turizmi Koridoru, Anadolu Me- standardizasyon sağlanmalı ve
yaratıcı ve uygulanabilir fikirlerini deniyetleri El Sanatları Koridoru, Dalış her bir turistik ürünün bir kimliği
paylaşmaları sağlanmalıdır. Farklı Turizmi Koridoru. Bütün mesele bu olmalıdır. Bu hem ülkemizin hem
fikirlerin ele alınacağı ve tartışıla- ve buna benzer koridorları oluşturup, de yörenin tanıtımına da önemli
cağı, sonuç olarak daha rekabetçi, bunları doğru paketlemekte… katkı sağlayacaktır.
özgün ve sinerji yaratan turizm
ürünlerinin ortaya konabileceği
uzun soluklu bir çalışmanın Türkiye Ersin Aktürk
açısından önemli küresel rekabet Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt Winterhalter
Balıkesir Üniversitesi
avantajı sağlayacağı açıktır. Fikir
tartışmaları ve karar alma çalış- Karadeniz
maları için “Beyin Fırtınası”, “Karar Destinasyonlar Arasında
Ağacı”, “Düşünce Haritası”, “Sorun Entegrasyon Sağlanmalı Profesyonel Bir Gözle
Çözümü Yaklaşımı” gibi yöntemler Değerlendirilmeli
mevcut olup, neticede etkisi yüksek
ve uzun soluklu çıktılar elde edil- Çekim merkezlerinin tanıtımına
mesi mümkündür. yönelik festival, fuar, sergi, panayır Türkiye
ve toplantı gibi etkinliklere ağırlık turizmi 2015
vererek yöreye ve tesislere yönelik yılında belli
ilgi artırılabilir. Enformasyon büroları
Kerem Köfteoğlu daha etkin rol üstlenmeli ve yöre pazarlara en-
TUYED Başkanı hakkında tanıtıcı bilgileri etkin bir deksli olarak
şeklide sunabilmelidirler. Bu amaç- büyümesinin
Tıkır Tıkır İşleyen Turizm la, turizm eğitimi almış ve yabancı handikaplarını
Koridorları Oluşturmalıyız dil bilen enformasyon görevlilerinin daha net bir
istihdamı yoluna gidilmelidir. Desti- şekilde gördü. Kitle turizmi ve
nasyonlar arasında turizm çeşitlerinin belli başlı 3-4 pazar ekseninde
Türkiye; ağırlıklı olarak Antalya, İs- entegrasyonu sağlanarak, etkin bir gelişen turizmimizdeki kırılgan-
tanbul, İzmir ve Muğla’dan oluşan ulaşım ağı oluşturulmalıdır. Örneğin, lık da doğal olarak daha fazla
dört kentteki turizm hareketleriyle Antalya’ya gelen ziyaretçiler mutla- olmakta. Sektörün hızla yeni ve
dünya turizminde 1. Lige çıktı. ka bir Pamukkale ve Kapadokya’yı benzersiz ürünler ile çeşitliliği
Yakalanan bu başarıyı daha da mutlaka gezip görmelidirler. Turistle- artırması gerekiyor. Karadeniz
üstlere çıkartılabilecek bir potan- rin ortalama kalış süreleri ve harca- bölgesinin bu açıdan büyük
siyelimiz var. Dünya turizminde malarını artırmak için Avusturya’nın potansiyel taşıdığını düşünüyo-
sadece turist sayısıyla değil, aynı bazı turistik beldelerinde uygulanan
zamanda gelirlerde de ilk beş ülke ve yöreye gelen turistlerin belediye rum. Karadeniz bölgesinin eşsiz
arasında olmak istiyorsak, farklı otobüs hizmetlerinden ücretsiz yarar- doğası, kültürü, şehri ve gastro-
bölge ve farklı temalarda turizm landırılması uygulaması da Türkiye’de nomisi ile başta Ortadoğu olmak
koridorları oluşturmamız gerekiyor. bazı destinasyonlarda uygulanabilir. üzere birçok ulustan turist için
Türkiye’de ‘turizm koridorları’ sözü Böylece, gelen ziyaretçi kaldığı otelin çekici olacağını düşünüyorum.
epeydir dillendirilip duruyor. Ama dışına çıkacak ve ücretsiz olarak söz Karadeniz'deki turizm ürünlerinin
ne yazık ki sadece dillendiriliyor, konusu destinasyonu ve diğer komşu profesyonellerce, yeniden ele alı-
icraat yok! Şimdi eyleme geçip, turistik destinasyonları gezme imka- narak, planlı bir şekilde sektörün
oluşturulması planlanan veya nına sahip olabilecektir. Gelen konuk, kullanımına sunulması gerekiyor.


89
   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94