Page 88 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 88
turizm için 100 fikir
ise, 3-4 ay sürebilir. Yaz turizmine ya- sektördeki tüm tarafların çalışma
Cenk Karace
Tolkar tırım yapan bir girişimci aynı zamanda koşulları belli kurallara bağlanmalı,
kış turizmine de yatırım yaptığı takdir- sürekli denetimlerle yanlış yapan
İnsana Yatırım de, başta insan gücü olmak üzere, aynı kimseye taviz verilmeksizin gerekli
Yapmalıyız kaynakları 12 ay kullanarak müthiş yaptırımlar uygulanabilmelidir.
bir tasarruf sağlayabilir. Bu durum
yaşamakta olduğumuz kalitesizliğin
Turizm ve hizmet sektörü de önüne geçmede fayda sağlaya-
Asis. Prof. Volkan Altıntaş
ile işbirliğinde olan bir caktır. Ancak çok önemli iki ilkeyi her İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
firma olarak en çok zaman aklımızda tutmalıyız. Bunlardan
göze çarpan konular- birincisi “Doğru Yere Doğru Tesis”dir.
dan birisi eğitimli iş Olur olmaz yerlere 5 yıldızlı, 400-500 Turizm Üniversitesi
gücüne ulaşmak olabilir. odalı tesis yapmaktan vazgeçmeliyiz. Kurulmalı
Elbette Bakanlığımızın bu Bu tür projeler, kaynak israfına sebep
hususa odaklanarak kurmuş olduğu gibi sürdürülebilir yatırımlar Türkiye ekonomisi için bu kadar
olduğu uygulama otelleri mevcut , değildir. Bir diğer husus ise, yatırımcıla- önem arz eden turizm sektörü-
ancak yeterli sayıda ve yeterli kalib- rımızın ego yatırımlarından vazgeçme- nün artık bir üniversiteye ihtiyaç
rede değil. Son 10 yılda dünya daha sidir. Rasyonel bir çizgide ekonominin duyduğunu düşünüyorum. Mevcut
global hale gelmiş. İnsanlar daha kurallarına uygun yatırımlar sayesinde üniversitelerdeki turizm bölümle-
çok gezmeye başlamış ve turizm hem kendileri hem de ülkemiz kazançlı rinin büyük bir kısmı, nitelik olarak
artmıştır. Bu oranda müşteri çeşit- çıkacaktır. sektörün beklentilerine cevap
liliği arttığı gibi arz ve talep çeşitliliği veremiyor. Artık turizmde yeni bir
de artmıştır. Turizmde hizmet veren eğitim modelinin ve anlayışının
birey/şirketler müşteri memnuniyeti Zeki Apalı hayata geçirilmesi, ihtiyaçtan öte
için daha hızlı ve çözüm odaklı düşü- TUREB Başkanı zorunluluk haline geldi. Kurulacak
nebilmeli, istekleri anında cevapla- Turizm Üniversitesi, sadece yönetici
yabilmelidir. Uygulama okullarımızın Genel Bir Turizm yetiştirmenin ötesinde, milyarlarca
yanı sıra müşteri memnuniyetini Yasası Yok dolar yatırılan turizmin geleceğini
arttırma odaklı kurslar ve work- yönlendirecek araştırmalara imza
shoplar açılması turizm iş gücünde atmak gibi bir misyonu üstlenmeli.
kaliteyi arttıracaktır. Turist Rehberleri Üstelik turizm üniversitesinin de-
olarak gördüğü- vasa binalara, amfilere ve konfe-
müz en büyük rans salonlarına ihtiyacı yok. Kışın
Mehmet Önkal sorunu, sektörün Akdeniz'de kapalı kalan otellerin
BDO çok başlı oluşu salonlarını kullanırken, yazın da
ve yasal yaptı- farklı destinasyonlarda eğitimle-
Yaz ve Kış Turizmini rımların dağınık- rine staj olarak devam edebilir-
Birleştirmeliyiz lığıdır. Sektörün ler. Otelcilerin ve acentelerin bir
paydaşları olarak emek anlamında araya gelerek kurabileceği Turizm
rehberler ve diğer turizm çalışanlarını, Üniversitesi, "İş Garantili" özelliği
Yıllardır turizmi sermaye anlamında ise yatırım yapan ve vereceği hizmet içi sertifika
12 aya yayma otelciler ve acentecileri görebiliriz. programlarıyla, çok rahat bir şekilde
konusunda Saydığımız paydaşlardan acentecilerin kendi giderlerini karşılayabilir.
çaba sarf etsek
de çok ya- 1972, rehberlerin de 2012 tarihli yasal
vaş yol alıyor düzenlemeleri mevcuttur. Otelciler ile
uz. “Türkiye diğer turizm çalışanlarının yasalarının Doç. Dr. Meltem Caber
Turizminin Çıkış olmayışı ya da genel bir turizm yasası- Akdeniz Üniversitesi
Yolu” yaz ve kış turizmini birleş- nın olmayışıdır. Sektörde belli konuda
tirmektir. Ülkemizde bu iki turizm yaşanacak sorunlarda bile hangi Stratejimiz Yenilikçilik
çeşidinde yeterli kaynak ve tecrübe kurumların ne işlem yapacağı, yanlış ve Yaratıcılık Olmalı
var. Güneş-kum-deniz olarak yapanın cezasının ne olacağı pek belli
dünya çapında tesislere sahibiz. Kış değil. Belli olanlarda ise yasal sürecin
turizminde ise geliştirilebilecek çok sonuçlanmasına dek geçen zamanın Türkiye’nin turizm ve seyahat ala-
sayıda destinasyon var. Yaz turizmi, uzunluğu herkesin malumudur. Ülkesel nındaki rekabete ve yeni rakiplerine
yerine göre 7-8 ay sürer; kış turizmi bir turizm politikası oluşturularak karşı konumunu koruması giderek

88
88
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93