Page 84 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 84
turizm için 100 fikir

Recep Altınok kongre getirmenin destekleyecektir. Lübnan, Ürdün,
Dedeman İstanbul yanı sıra daha Tahran, Bakü ve Roma, Kıbrıs’ın
fazla yatırım en çok turist çektiği destinas-
Global Rezervasyon ve yetenekli yonlarıdır. Bakü-Trabzon-Ercan,
Portalları Kurulmalı insan çekmek, Şam-Gaziantep-Ercan, Beyrut-
genel bir imaj Adana-Ercan, Tel Aviv-Antalya-
yaratmak için Ercan, Tahran-Erzurum-Ercan,
Meslek yapılıyor. Sektör Roma-Antalya-Ercan ya da
liseleri ve olarak maalesef pazarlamayı çok iyi Roma-Dalaman-Ercan bağlantılı
üniversite- bilmiyoruz. Eğer ürün ve şehir bazında seferler düzenlenebilir. Bu seferler
lerde turizm pazarlama yapabilirsek, işte o zaman sayesinde Kıbrıs müthiş bir turizm
bölümleri katma değer yaratabilir, üretim ve ivmesi kazanabilir.
içerisinde hizmetin her aşamasında kazancımızı
online turizm artırarak kaliteyi yükseltebiliriz. Birim-
pazarla- lerimizde pazarlama departmanlarına
ması üzerine bölümler açılmalı. yer vermiyoruz. Örneğin otellerde satış Veli Çilsal
Bu iş memleket meselesi haline ve pazarlama departmanları bulunu- Anı Tur
dönüşmeli. Türkiye olarak ulusla- yor. Ancak bu departmanların isimle-
rarası online şirketlere yılda 930 rinin sıralaması dahi hatalı. Bir ürün Okullar Zorunlu
milyon dolar komisyon ödüyoruz. satıldıktan sonra pazarlanamaz. Doğal Geziler Düzenlemeli
Eğer yeni nesil, online girişimcilik olarak her ikisinin ayrı departmanlar
konusunda istediğimiz seviyeye şeklinde olması ve farklı stratejiler
gelebilirse bu para kaybı artıya üzerinden ilerlemeleri gerekir. Bununla Dünyada bazı
dönebilir. Hatta hiç ülkemizle ala- birlikte okulların turizm bölümlerinde ülkelerde
kası olmayan yurtdışında yapılan pazarlama konularına ağırlık verilmeli olan, bizde
otel rezervasyonlarından, uçak ve pazarlama vizyonuna sahip çalışan- de olmasını
bileti alımlarından Türkiye para lar yetiştirilmelidir. istediğim
kazanmış olur. Bu durumu tersine ama bir türlü
çevirmek için teşvikler, eğitim, olamayan bir
bakanlık politikaları ve sivil toplum Reha Arar uygulama
kuruluşlarının yaratıcı girişimleri Merit Otelleri var. Özellikle
çok önemli. Şu anda kullandığımız Kanada'da, Japonya'da yıllardır
yabancı online şirketleri eleştirmek Türkiye’den Bağlantılı yapılıyor. Bu ülkelerdeki çocuklar
yerine onlardan farklı ve etkili neler Seferler Konulmalı öğrenim hayatları boyunca okul-
yapabiliriz ona bakmak lazım. Atı larının organize ettiği turlarla 3
alan Üsküdar’ı geçse de hala çok kez kendi ülkelerini geziyorlar. Bu
ama çok fırsat var... Yavru vatan gezilerin her biri 16 gün sürüyor
KKTC’nin Tür- ve çocuklara kendi topraklarını
kiye Turizmi’ne tanıma fırsatı verirken, sorum-
kazandırıl- lu turizm bilinci anlayışlarının
Özgül Özkan Yavuz ması için Türk oluşmasına da yardımcı oluyor.
ICVB Genel Müdürü turizmcilerinin Bu sayede Kanadalı bir çocuk
Şehirlerin destek vermesi dünyayı gezmeden önce kendi
Destinasyon gerekir çünkü ülkesini tanıyor. Bizim ülkemizdeki
Pazarlamasına izolasyon altında okullarda da böyle zorunlu geziler
düzenlenmeli. Karadeniz, Doğu
İhtiyaçları Var olması nedeniyle Türkiye dışında Anadolu, Batı ve Güney sahilleri,
yatırım çekmesi mümkün değil. Bizim
sıkıntımız KKTC’nin tanıtımı ve ula- Güney Doğu Anadolu, bu gezilerin
Kongre ve ziyaretçi bürolarının şımdır. Türk turizmcilerinin KKTC’ye zorunlu güzergahı olabilir. Gezilerin
iki temel fonksiyonu vardır: birisi yüzünü dönmesiyle Akdeniz’de yeni bir programı geliştirilebilir. Türkiye'de
kongre getirmek, ikincisi de ziya- destinasyon yaratılabilir. Bu çerçevede yaşayıp da hala denizi görmeyen,
retçi sayısını artırmak için tanıtım Kıbrıs’a yatırımların artması şarttır. Öte doğu topraklarına ayak basmayan
yapmak. İkisi bir arada yapılabilirse yandan çeşitli havayollarının izolasyon vatandaşlar var. Bu uygulamanın
tam bir destinasyon pazarlaması nedeniyle turistlerini gönderemedikle- bizim ülkemizde de hayata geç-
olur. Destinasyon pazarlama- rildestinasyonlardan bağlantılı seferler mesi halinde turizmde müthiş bir
sı, şehre daha fazla ziyaretçi ve koymaları bu yeni destinasyon fikrini hareketlilik olacağına inanıyorum.


84
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89