Page 82 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 82
turizm için 100 fikirdayım. TUGEV, ICVB’yi temsil ederek kayıp. Genellikle intihar vakaları
Sami Türkay
Kaya Hotels & Resorts İstanbul’a kongre getirmeye çalışıyor. bahane olarak gösteriliyor. Bunun
Bu maktu vergi adı geçen kuruluşların için psikoloji uzmanları ile de bir
Doğu'da Tahsis daha verimli çalışmalar yapması için araya gelinebilir ve durumun nasıl
Verilmeli kaynak sağlamış olur. Ayrıca her şehir yönetileceği planlanabilir. Şu anda
bölgesinde topladığı bu parayı, yine da isteyen zaten aracıyla gidiyor
kendi bölgesinin tanıtımı ve gelişmesi ve durdurup atlayabiliyor. Eğer
Doğu Berlin duvarı- için kullanabilir. Yeter ki turizmcilerden anlık dürtüler kaygı yaratıyorsa
nı ilk yıkanlardan toplanan bu vergi turizmin geliştirilme- herkesin dilediği gibi değil de ön-
biriyimdir, oradan si için kullanılsın. ceden isimleri bildirilmiş grupların,
getirdiğim taşları yasal organizasyonlarla (TÜRSAB
hala saklarım. O za- üyesi acentelerle) ve profesyonel
manlar Doğu Berlin rehberlerle bu geziyi yapması
Seçim Aydın
dehşetti, bir birahane ATİD Başkanı sağlanır. Boğaziçi Köprüsü'nden
bulamazdınız. Duvarın İstanbul, ikinci köprüden çift
yıkılmasından sonra devlet, atıl Turizm, yönde, inşa edilmekte olan üçüncü
durumda olan fabrikaları, arsala- Kültürle Desteklenmeli köprüden uçsuz bucaksız Karade-
rıyla birlikte o zamanın parasıyla 1 niz manzarası seyretmek müm-
Mark'a iş adamlarına sattı. Gelen kün. Bu fonlardan 65 m. yüksek-
bütün büyük markalar tüm know Genel turizm yanında kültür ekono- ten selfieler için turistler kuyruğa
how'larıyla geldi ve hızla Doğu milerine katkı sağlayan etkinlikler, girer. Önemli bir ücret ödetmek
Berlin kalkındı. Biz bu modeli ülke- festivaller, kongreler gibi devamlılığı mümkündür. Ayrıca çok hızlı bir iş
mizde uygulasak olmaz mı? Doğu ve doluluğu arttırıcı faaliyetlerin des- olmadığı için bunu yapmaya niyet
Anadolu'da müthiş bir kış turizmi teklenmesi yararlı olacaktır. Anadolu edecek turistlerin İstanbul'da kalış
potansiyeli var. Türk yatırımcıya do- ve iç turizm, turizm ekonomisindeki süresinin de uzaması, kentin ve
ğuda tahsisler yapılabilir. Devlet çı- gelişmelerin belirleyicisi olma yönün- ülkenin, doğal olarak turizm sek-
kıp dese ki, "Ben yolları yapıyorum, de gelişmektedir. Önümüzdeki dö- törünün kazancının önemli oranda
alın size dağları, taşları dönümünü nemde kamunun belirleyici, düzenle- artması sonucunu doğacaktır.
3-5 TL'ye veriyorum", Antalya'daki yici yetkilerinin sektörel kuruluşlarla
turizmciler gider, yatırım yapar. Kış daha fazla paylaşılacağı katılımlarla
dönemi zaten otellerini kapatı- anılmasını bekliyorum. Dünyanın pek
yorlar, alırlar personelini doğudaki çok ülkesinden daha çok doğal ve Şerif Yenen
otellerine götürürler. Personel de kültürel değere sahibiz. Hedefleri- C.I.P. Travel
işsiz kalmaz, bölge de kalkınır. Za- mizden biri de turizmde sürekliliğin Yerel Deneyimler
ten doğunun sorunu ekonomidir. temellerini oluşturan bu değerleri
paylaşabilmek ve bizden sonraki Sunalım
nesillere bırakabilmek olmalıdır.
Savaş Gürsel Turizmin ülke bazında global geliş- Turizmde
Konak Otelcilik ve Turizm A.Ş melerle uyumlu olarak ilerlemesi için yeni trendler
yapılanmada, eğitimde, iş ve çalışma
Bölgesel Ortak ortamında meslek kuruluşlarının da 'deneyimden'
Kaynaklar Oluşturulmalı içinde olacağı yeni düzenlemelere de yana. Gele-
neksel turizm
ihtiyaç bulunmaktadır. anlayışı yerini,
Avrupa ve Amerika’da uygulanan 4 kendi başına
ve 5 yıldızlı otellerden alınan Turizm kendi turunu
Geliştirme Vergisi ülkemizdede Sedat Bornovalı tasarlayan turistlere bırakıyor.
uygulanmalı. 4 yıldızlı otellerden İstanbul Rehberler Odası Seyahat acentalarının kullanım
gece başı 2 - 3 avro veya dolar, 5 payı azalıyor, online turizm acen-
yıldızlı otellerden ise gece başı 4 – 5 Köprüleri Yaya taları daha çok kullanılır oldu. Tek
avro veya dolar oda fiyatına vergi Turizmine Açalım başına otel, room exchange, apart
ekliyorlar. Türkiye’de bir kanun çı- ve bu gibi seçenekler daha çok
karılarak böyle bir turizm geliştirme satın alınır oldu. Topkapı Sarayı,
maktu vergisi oluşsa, her bölgeden İstanbul Boğazı’ndaki köprülerin yaya Ayasofya Müzesi gibi tarih ve
toplanan toplam maktu vergi, o böl- turizmine açılmıyor olması büyük bir ge- kültür merkezleri yine geziliyor
genin tanıtımı ve geliştirilmesi için lir kaybı ve kentimizi tanıtmak, hatıralar- ama turistler bunlara ek olarak
harcansa yararlı olacağı kanısın- da daha fazla yer etmek yolunda büyük olağanın dışına çıkmaya çalışıyor-

82
82
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87