Page 80 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 80
turizm için 100 fikir
Ömer Faruk Boyacı Bunların başında, ‘Sanal Geziler’ yer Pınar Kartal Timer
Küçük Oteller Derneği alıyor. Profesyonel bir rehber, aynı anda Pera Palace Hotel Jumeirah
Başkanı tek bir yerde, tek bir gezide bulunabi-
leceği için, bu kısıtlamayı ‘bir ölçüde’ Hollywood Yapımı
Destinasyon Yönetimi aşmaya yönelik projelere ağırlık verdim. İstanbul Filmi Çekilsin
Yapılmalı Elbette şu an için sözünü ettiğim bu
düşünceler, henüz yeterince olgunlaş-
Benim için en önemli madı, ancak yakın bir gelecekte engel- Zaman zaman Hollywood yapımı
konu turizmde lerin teknolojik olanaklarla aşılacağına, büyük filmler Türkiye'ye geliyor. Ancak
yönetim meselesi. en azından bu deneyime yakınlaşıla- Türkiye'yi gerçek anlamda tanıtan bir
Türk turizminin en bileceğine kesinlikle inanıyorum. Çok film henüz çekilmedi. İran filmlerini
büyük problemini, yakında, benimle yurt dışında herhangi gelip burada çekiyorlar mesela; peçeli
dünyanın ge- bir coğrafyada beraber olamayan gez- insanları gösteriyorlar. Prodüksiyo-
rektirdiği dinamik ginleri, yazılımlarım ve sistemlerimle, o nunu bizim hazırlayacağımız bir film,
yönetim modelini coğrafyalarda adeta yanlarındaymışım- ülkemizin tarihi kültürel özelliklerini,
yakalayamaması olarak casına gezdirebilmem, bilgilendirebil- güzelliklerini ön plana çıkaracaktır.
görüyorum. Çok merkeziyetçi bir mem, sesli, görsel ve sanal platform- Çünkü yabancılar kendi senaryoları
yapıdayız, bu da kararların büyük bir larımla birlikte gezi yapabilmem hayal ile geliyorlar ve çekimlerinde kendi
bürokrasi içinde alınmasına sebep değil. Aslında bunun bir de daha önemli istediklerini öne çıkarıyorlar. Türkiye'yi
oluyor. Strateji oluşturmada bizi bir açılımı var. Bu gezileri yapamaya- daha egzotik tanıtıyorlar, tüm ülke
geciktiriyor, yerimizde sayıyoruz. Bu cak derecede rahatsızlığı ya da engeli bunlardan ibaretmiş gibi bir algı yara-
modelin tamamen yeniden yapılan- olanların, küçük değişikliklerle bu sanal tılıyor. Oysa ki senaryosu Bakanlığımız
dırılması şart. Dünyanın her yerinde gezilere katılabilmesi. tarafından desteklenecek bir Holl-
destinasyonlar kendilerini yöneten ywood filmi ülkemizin tanıtımı için çok
modeller kurmuşlar, bizim maalesef hoş ve etkili olabilir. Mesela Woody
hiçbir destinasyonumuz buna sahip Osman Ayık Allen'ın Barselona filmini hatırlayalım;
değil. Bunu yapamadığımız için TÜROFED Başkanı gösterildiği dönemde insanlar akın
sürekli patinaj yapıyoruz. Avrupa'da Turizme Tek Bir Hap akın oraya gitmişti. Biz neden bunu
şehirlerin yönetimi için oluşturulmuş yapmayalım?
modeller var; bunlar bazen kongre Çare Olmaz
ve ziyaretçi büroları, bazen ticaret
odalarına bağlı mekanizmalar... Turizm, çok Onur Kurç
Bu mekanizmalar, bütçesi olan, farklı alanların Accor Hotels
karar alabilen, o şehrin tanıtımını ve iç içe geçtiği Lokasyon Seçiminde
pazarlamasını yapan yapılar. Bunlar bir sektör. Sa- Bilimsel Metodlar
bizde merkezden yürütülüyor, bu hiç dece ekono- Kullanılmalı
gerçekçi bir yapılanma değil. Her böl- mik bir faaliyet
genin öncelikleri farklıdır, her bölge değil. Birçok
kendi yapılanmalı, kendi stratejisini sosyal, kültü- Bir otel yatırımının en büyük avantajı
belirlemelidir. Bugün İstanbul Büyük- rel bileşenlerin doğurduğu bir ekonomi. lokasyonudur. Son yıllarda çok yanlış
şehir Belediyesi'nin turizm bölümü Acil olarak yapılması gerekenler: lokasyonlarda otel projeleri gelişti-
yok. Bu kabul edilemez. 1- Turizmin devlet politikası haline rildiğine şahit olmaktayız. Yapılan bu
getirilmesi, yanlış lokasyon seçimleri, berabe-
2- Turizm Teşvik Kanunu’nun rinde düşük fiyat uygulamalarını
Özge Ersu güncellenmesi, getiriyor. Otelini doldurmak için fiyat
Profesyonel Turist Rehberi 3- Tüm turizm sektörü bileşenlerinin düşüren otel, kendi yatırımının geri
oluşturduğu çatı örgütünün kurulması, dönüş süresini uzattığı gibi çevresin-
Sanal Turlar 4- Belgelendirmedeki farklılıkların deki diğer otelleri de negatif yönde
Hayal Değil ortadan kaldırılması, etkileyerek pazarın tamamına zarar
5- Ortak bir stratejinin ve tanıtımın vermektedir. Türkiye'de otelciliğin
belirlenmesi, önündeki en temel sorunlardan biri
Heyecan duyduğum ve üzerinde 6- 12 ay istihdam için prim desteğinin olan bu konuda, yatırımcılar kadar,
prototip olarak çalıştığım, belki de sağlanması, uluslararası zincirlere ve sivil toplum
yakın tarihte müjdeli haberler vere- 7- Kamu-Özel Sektör işbirliğinin kuruluşlarına da görevler düştüğünü
bileceğim orijinal fikirlerim var. sürdürülmesi... düşünüyorum.

80
80
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85