Page 77 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 77
turizm için 100 fikir
Nicholas), bizim hayata geçirmek, ancak gerekli alt ve yasanın yenile-
topraklarımızda üst yapıyı sağlamak, bilgi, kültür, dil, mesiyle, “2015 2.
yaşamış. Onun deneyim açısından donanımı tam, Turizm Hamlesi''ni
için bir anma isabetle seçilmiş, nitelikli insan gücü ile yapabiliriz. Bu
etkinliği yok. Bu organize edip, doğru koordinasyon ya- kanun, yeniden ele
tüm dünyanın parak mümkün olabilir. 50 milyon turist alınarak günümüze
tanıdığı önemli ve 50 milyar dolar gelir hedefliyorsak uygun ve ulusla-
kişinin doğum ve bunu da her yıl elde etmek istiyor- rarası rekabetçi
yeri burası. Her yıl kendisi için dün- sak işimiz işte bu kadar ciddi. gücümüzü artıracak şekilde dinamik
yanın her yerinde anma etkinlikleri hale dönüştürülmelidir. Bu yasa
yapılıyor, niye bu etkinlikler her yıl çıktığında ülkemize 300 bin turist
Türkiye'den başlamasın? Bir Mede- Kaan Kavaloğlu geliyordu. Şimdi ise 42 milyon turist
niyetler ve Kültürler Olimpiyatları Limak Hotels & Resorts geliyor. Yasa, maalesef ilk haline
niye düzenlemeyelim? Bu neden göre daha eksik bir hale dönüşmüş-
teşvik edilmiyor? Başta Hitit, Doğu Tekelleşmenin tür. Şu an itibari ile gelecek 20 yılın
Roma, Selçuk gibi medeniyetle- Önlenmesi Gerekir stratejik planlamasını; ancak sağlam
rini önde tutup dünyaya kalıcı bir bir yeni yasa ile başarabiliriz. Fransa
etkinlik sunmalıyız. Mesela bu sene 80 milyon, İspanya 60 milyon turisti
Çanakkale zaferinin 100. yılı kut- Dünya turizm yakalamıştır. Her yıl dünya turizm
lanıyor, hiçbir şey yapamadık. Her pazarında pastasına 50 milyon turist eklen-
yere binlerce yıllık tarihin üzerine büyük, orta ve mektedir. Bu yeni eklenen turist sa-
kutu gibi otelleri koyuyorlar, kültür küçük ölçekli tur yısı ülkemize gelen turist sayısından
yok. Korkuyorum, Anadolu'ya da operatörleri var. daha fazladır. Geride kalmamak için
her şey dahili sunacaklar! Ama maalesef yasamızı yenilemeliyiz.
küçük ölçekliler
arasında terzi işi
yapanlar dışındakilerin ayakta kalması
Kasım Zoto mümkün değil. Orta ölçeklilerin de ya Yrd. Doç. Dr. Beyza
Armada Otel
büyük risk alıp büyük olmaya oynamaları Hatice Ulusoy
Yeni Trendler ya da küçülmeleri lazım. Küçülmeleri yok Bilgi Üniversitesi
Yaratmalıyız olmaları demek. Dolayısıyla otelciler ger-
çeği görüp, orta ölçekli olanların ayakta Çiftlikten-Çatala
kalmasını sağlamalı. Biz bugün 10 tane Gıda Güvenliği
Bir ülkede, turizm operatörle muhatap oluyorsak yarın 5
sektörünün ba- tane operatörle muhatap oluruz. Sonra Tüketiciler, dünyanın her yerin-
şarılı olması, o ikisi Avrupa'da ikisi Rusya'da sağlam tur de tüketime sunulan gıdalara ve
ülkenin sadece operatörü kalır ve işi onlar belirler. Te- çevreye karşı daha bilinçli bakmaya
kum, deniz, kelleşmeyi önlemek ve denge yaratmak başlamış ve bu bağlamda çevreye
güneş, doğa, için çeşitlendirmeye ihtiyaç var. Çünkü dost, doğalına yakın, daha az işlem
zengin tarih ve çeşitlendirme rekabet ve rekabet de bir görmüş ve güvenli üretildiğin-
kültür mirasına sahip denge getirir. Bu dengenin olabilmesi den emin olduğu gıdaları sunan
olmasıyla mümkün değil. için küçük ve orta ölçekte operatörler mekanları tercih etmekteler. Konu
Eğer öyle olmuş olsaydı, yakın tarihi- desteklenmeli. üzerine yapılan bilimsel çalışmalar,
miz olan 1960’lar, 70’li, 80’li, 90’lı yıl- istatistikler ve anket sonuçları bu
larda da bizim çok başarılı bir turizm görüşü desteklemektedir. Günü-
geçmişimiz olurdu. Tabii ki bir ülkenin Mehmet İşler müz turizm ve gastronomi sektörü
bu değerlerin hepsine birden sahip ETİK Başkanı içinde çok yaygın olan “çiftlikten-
olması, o ülkenin yarışa -Las Vegas İkinci Turizm çatala gıda güvenliği” sloganın
gibi!- sıfır noktasından başlamaması çıkış noktası da bu görüştür. Elbet
bakımından çok önemli. Sözünü et- Hamlesini Yapmalıyız ki konuyu sadece ticari kaygılar ya
tiğim bu klâsik avantajların yanı sıra da sektör için pazarlama strateji-
hem “başarılı”, hem “sürdürülebilir” leri olarak görmek bir yanılgı olur.
bir turizm sektörüne sahip olabilmek 2634 sayılı Kanununun derhal yenilen- Öncelikli felsefe; sağlıklı ve kaliteli
için, yeni trendlerin izlenmesi ve mesi lazım. 1982 yılında çıkan ve günü- gıda üretimi ve halk sağlığının ko-
daha önemlisi yeni trendler yaratıla- müzde hala geçerli olan Turizm Teşvik runması olmalıdır.
bilmesi gerekli. Elbette bu trendleri Kanunu birinci turizm hamlesiydi. İşte bu


77
   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82