Page 76 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 76
turizm için 100 fikir
trafik rahatladığında çıkış açılsın. Biz
Halil Özyurt bunu kendi kafamızdan uydurmuyoruz. Handan Boyce
BODER Başkanı Bunu Avrupa uyguluyor, yurtdışındaki Haliç Kongre Merkezi
Yasamız Çıksın birçok kayak merkezi yapıyor. Öte yan- Kongre Elçileri
dan yeni açılan teleferikten saatte en Programı Yapılmalı
Konaklama sektörü az 2 bin kişi geliyor. Bu kış yine en bü-
yasasının hala olma- yük sıkıntımız park yeri sorunu olacak.
ması bizim için çok Bir an önce otoparklar yapılmalı. Bir de Toplantı, kongre
büyük dezavantaj. Uludağ’da hala doğalgaz yok, bu da acil sektöründe
Turizm sektörünün çözülmesi gereken sorunlardan biri. uluslararası
tek başına ayakta rekabet her
durması için en önemli geçen yıl
Hediye Güral Gür
konu budur. Bakanlığın tanıtım NG Hotels & Resorts büyüyor. Artan
için ayırdığı paylar sektöre yasayla yeni destinasyon-
devredilirse turizm müthiş bir ivme En Verimli ların yanı sıra gelişmiş destinas-
kazanır. Yıllardır bu kanun çıksın diye Tanıtım Wellness yonlar ise sektör paylarını korumak
uğraşıyoruz. TÜRSAB'ın kanunu ve arttırmak için, ileri teknoloji ve
var, en küçük bir acentenin bile alt yapı yatırımları, bilgi ekonomisi
yaptırım gücü var. Ama 80 milyon Wellness çok ve uzmanlaşma yolu ile marka-
Euro yatırımı olan otelcilerin yasası verimli bir laşma, dijital pazarlama, müşteri
yok. Turizm Birlik Yasası bir an önce turizm çeşidi. yönetimi stratejileri ile destinas-
çıkmalı. Benim için önemli bir diğer Normal bir yonlarını farklılaştıracak önemli
konu alternatif turizm çeşitleri turist seya- çalışmalar yapıyorlar. Destinasyon
yaratılması ve alternatif pazarların hat başına cazibesi, alt-üst yapı imkanları,
oluşturulmasıdır. Bodrum'a gelince; 700 Dolar ulaşılabilirlik gibi klasik tanıtım
senelerce uğraş verdik Dünyanın harcarken, ve pazarlama yaklaşımları yerini
7 harikasından biri olan Bodrum wellness amaçlı turist, seyahat destinasyonların rekabet üstünlüğü
Mozolesi'nin yerine konulması için başına 1.500 Dolar harcıyor.Türkiye, ve değer önerilerini öne çıkaran
imzalar topladık, her eser doğdu- dünyada hızlıca büyüyen wellness stratejik yaklaşımlara bırakmalıdır.
ğu topraklarda sergilenmeli dedik pazarında daha büyük pay almalı- Kongre Elçileri Programı, destinas-
ama maalesef bunu başaramadık. dır. Ülkemizin sahip olduğu termal yonlar arası işbirliği, teşvik edici
Tarihimiz, kültürel varlıklarımız ve kaynakların tanıtımının yurtdışında gümrük ve vergi uygulamaları, ser-
yöresel yemeklerimiz ön plana hedef pazarlarda yapılmasının geri vis sağlayıcıların müşteri deneyimi-
çıkarılmalı. ni farklılaştıracak yaratıcı ve ihtiyaç
dönüşünün hızlı bir şekilde alına- odaklı hizmet anlayışı bu rekabet
cağına inanıyorum. Bu anlamda şartlarında gereklidir.
yapılacak yeni tesislerin mutla-
Haluk Beceren ka Avrupa standartlarına uygun
GÜMTOB Başkanı olması gerekiyor, aksi taktirde
Uludağ’da Günübirlikçilere yabancı misafirleri otele getirebil- Hüseyin Baraner
Germanyfans
Kota Konulsun meniz mümkün değil. Bunun için de
denetimlerin çok iyi yapılması şart. Medeniyetler ve
Ek olarak, termal turizmin gelişe- Kültürler Olimpiyatları
Uludağ ‘a yeni bir yol yapılıyor. bilmesi için sadece otel yatırımları Yapılmalı
Oteller bölgesi için geçen sene ya- yeterli değil. Termal bölgelerin de
pılmıştı, bu sene de inşaat Bursa’ya sosyal ve çevresel faktörler bakı-
doğru iniyor. Bu yeni yol dağa çıkışı mından mutlaka geliştirilmesi ge- Turizmde yatırım olarak eksiğimiz
kolaylaştıracak, dolayısıyla Uludağ’a rekiyor. Turistler tatil yerlerinde otel yok, hatta fazlamız var. Ancak
gelecek günübirlikçilerin sayısı arta- dışına çıktıklarında çevreye saygılı Türk turizmin içini doldurmak
cak. Bu da oteller bölgesini zorlaya- bir ortam ile karşılaşmak istiyorlar. konusnda hala eksiğiz. Mesela
cak. Biz de diyoruz ki: günübirlikçiler Bu konu elbette sadece turizm sadece Türkiye'de yapılan bir Kültür
için belirli günlerde kota konulsun, için değil, bu ülkede yaşayan bizler Olimpiyatımız yok. Hititler, Asur-
otopark alanı kalmadığı anda için de çok önemli. Çevreye daha lular, Etiler, Selçuklular, Romalılar,
aşağıdan yukarı çıkışa izin verilme- duyarlı bir toplum yetiştirmemiz Araplar, Bizanslar, günümüzde hala
sin. Sadece otellerde rezervasyonu için tüm kaynaklarımızı seferber Anadolu'da yaşayan kültürler hepsi
olanlara geçiş sağlansın. Uludağ’da etmeliyiz. bizde. Örneğin Noel Baba (Saint


76
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81