Page 74 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 74
turizm için 100 fikir
kadar açık ol- Hakan Alpay gelişmelere bağlı bırakılan turizm-
malı. Taksile- Hilton Dalaman Resort & Spa den kazanamaz. Bugün Suriye çıkar,
rin renkleri de yarın başka bir sorun çıkar. Bakın
belediye oto- Tanıtım Materyalleri son 30 yıla, devamlı kriz yaşadık.
büsleri gibi Eksik Kültür turizmi, deniz-kum-güneş
eflatun, açık turizmi gibi kırılgan bir alan değil-
sarı, mavi, dir; krizlerden etkilenmez. 1989
yeşil vb. farklı renklerde olmalı. Türkiye'de ayrın- yılındaki Birinci Körfez krizinden
Tarihi bölgeler ve tatil kentlerin- tılı şehir haritaları sonra kültür turizmi ucuzlatıldı ve
deki merkezlerde reklam panosu, yok. Batıda bir Türkiye'nin bu alandaki üstünlüğü
plexiglass kapı levhaları tamamen şehre gittiğiniz- ortadan kaldırıldı. Ülkemizin bu po-
yasaklanmalı. Manzaraya giren de o şehri nasıl litikasının değişmesi gerekiyor. Türk
tüm çatılarda anten, plastik depo, gezeceğinize dair turizmi kültür odaklı planlanmalıdır,
elektrik panoları kaldırılmalı, yeni tüm ayrıntıları kıyı turizmi yerine kültür turizmi
yapılan binalarda yüzde 25 yeşil bulabilirsiniz. Biz Türkler haritacılık teşvik edilmelidir.
çatı uygulaması konusunda yaptırı- konusunda Piri Reis’den sonra hiçbir
cı kanunlar, teşvikler ve projeler ha- şey yapmamışız. Hele ki İstanbul’da-
zırlanmalı. Yapılan kulelerde de aynı ki haritalar facia. Kartografya bilgisi
şekilde yeşil uygulamaları entegre sıfır. Şehirlerle ilgili küçük el kitapçık-
eden çalışmalar teşvik edilmeli ve larının eksikleri çok. Bir turist olarak Feza Solaklar
kısmen yaptırıcı uygulamalar da geldiğinizde size yol gösterecek İstanbul SKAL Kulübü
olmalı. materyaller istersiniz, bu eksiklik-
ler acilengiderilmeli. Öte yandan Tanıtım Kampanyası ve
destinasyon yönetimi ve tanıtımı İngilizce Sorunu
Deniz Anapa konusunda tüm yerel belediyeler ve
La Masion kamu yönetimi, işbirliği ile her bir ilde Türkiye’nin tanıtım kampanyası-
Turizmciler Yerel bir ya da daha fazla sayıda ofisler nın etkinliğinin ölçülmesi gerekir.
kurmalıdır. Türkiye’de yeni yeni Kent
Yönetime Girmeli Konseyleri kurulmaya başlandı. Bu Mevcut kampanyanın çok başarılı
konseyler şehrin tanıtımı, destinas- olduğu söylenemez. Pazar araş-
tırması yaptıktan sonra, sonuçla-
Ben ve bizim ekol yıllardır bir yon olarak yönetimini, etkinlikler rına göre yeni ve etkili bir tanıtım
turizm politikamız olmadığından ve festivallerin organizasyonlarını kampanyası üzerinde çalışmak
yakındık. 20 senedir turizm anla- yürütmelidir. Bunun bazı küçük ör- lazım. Tanıtım kampanyasın-
yışı aynı, hatta daha da kötüleşti. nekleri var; Safranbolu ve Beypazarı daki mesajları yabancı gözüyle
Bizde galiba vizyon yok. Vizyonun bu anlamda başarılı olmuş turistik değerlendirmek ve bunun için
merkezlerdir.
oturtulması, görgünün yerleştiril- yabancı danışmanlarla çalışarak
mesi, ananelerimize sadakat yok, görüş almak önemli. Öte yandan
toprağımıza ve kültürümüze saygı turizmde personel sorunu her ge-
yok. İşte bu yüzden turizm politi- Faruk Pekin çen gün büyüyor. Temel bir eğitim
kasından önce manevi konulara Fest Travel paketi hazırlayıp, otel ve turizm
eğilmeliyiz. Yalıkavak gibi cennet Kültür Turizmine sektöründe çalışacak en alttan en
bir yerde sadece bana ait olan 5 Odaklanılmalı tepeye kadar her personelin işe
köpek ve 2 kedi katledildi. Biz bu başlamadan bu eğitimden geçiril-
masum hayvanlarla bile birlikte mesini ise alımlarda ön şart olarak
olmayı beceremiyorsak turiste Ben yıllardır kültür turizminin doğru koymak iyi olur. Personele yatırım
yapmak lazım, ancak bu şekilde
de hizmet vermeyi beceremeyiz. anlaşılamadığı kanısındayım. Fest sürdürülebilir hizmet kalitesi
Otelimde o öldürülen hayvanla- Travel olarak yılda 3 tane orijinal yakalanabilir. Personelin İngilizce
rım için bir köşe yaptım, turistler seyahat programı çıkarırız hepsinde sorununu çözmek için turizm
buna hayranlıkla yaklaşıyor. Yerel 30-50 yer öneririz. Bu turlar hep iyi sektöründe çalışan personele
yönetimlerde turizmciler söz sa- satar. Kriz günlerinde dahi satışları- devletin paket İngilizce program-
hibi olmalı, yönetime girmeliler ki mız hiç düşmemiştir. Türkiye şu anda ları hazırlaması, ücretsiz sunması
tüm bu bilinçler yerleşsin... Yerel sadece otel yapıyor ve onları satamı- ve sektörün de personele bunu
halk ve turizmciler birbirleriyle yor. Türkiye bu politikasını sürdürdüğü mecbur kılmasıyla bu sorun bir
barışmalı. sürece çok kırılgan olan, sürekli yeni nebze aşılabilir..

74
74
   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79