Page 71 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 71
turizm için 100 fikir

Ülkemizde de bir ulaşması için daha yoğun bir tanıtım ve turizmi gerçekleş-
şekilde bunun pazarlama çalışması içinde değerlendi- tirelim. Hükumet
zorlayıcılığı olmalı. rilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu tarz ve Bakanlıklar
Temel bir devlet çalışmaları da sadece resmi makam- bizimle fikir alış-
stratejisi üretilip, lardan beklemeyelim. Toplumsal turizm verişinde olmalı.
yabancı dil eğitimin bilinci için çalışmalar başlatılmalı. Bu iletişim olma-
olmazsa olmazı olmalı. dığı sürece şu an
Bu sadece turizm eğitimi için değil, olduğu gibi İs-
dünya dili İngilizce'nin ana sını- Bayram Birnican tanbul'daki yatak sayısı ile, para
fından itibaren tüm çocuklarımıza Sürmeli İstanbul bırakan turist sayısı hiç bir zaman
öğretilmesi şart. Unutmayalım, bir Plansız Yatırımları aynı olmayacak. Başka bir sorun ise
lisan bir dünya demek! Biz kendi kimse önce müşteriyi bulup sonra
otellerimizde dil eğitimini çok sıkı Durdurmalıyız oteli yapmıyor, aksine önce oteli
tutuyoruz. Bence turizmde önemli yapıp sonra müşteri arıyor. Bana
bir diğer konu da pazarlama. Tüm İstanbul’da son olmayacak bir yerde, 'otel yapalım
dünya da sürekli ilgi odağı olan bir yıllarda büyük mı?’ diye sorduklarında onlara 'kori-
ülke olmalıyız. Pazarlama stratejisi gayretlerle yükselişe dorları ve kapıları geniş tutmalarını,
yazılı, çizili olarak zaten var ama geçen oda fiyat- daha sonra hastaneye veya okula
devamlılığı yok. ları kontrolsüz ve dönüştürme ihtimallerini göz önün-
plansız artan yatak de bulundurmalarını’ öneriyorum.
arzı nedeni ile tekrar İnanıyorum ki bizlerden sonra göre-
Başaran Ulusoy düşme eğilimine girdi. Uluslararası vi devralacak genç arkadaşlarımız,
TÜRSAB Başkanı bu gün yaşanan sıkıntıları tahlil
otel zincirleri markalarının franchise
Hedefimiz Geliri imkanı sunması da yerel yatırımcıları edip Türkiye Turizmini çok daha iyi
yerlere taşıyacaklardır.
Arttırmak Olmalı otel yatırımı yapmaya daha çok teşvik
etmiş oldu. Bu kontrolsüz ve plansız
artışı durduramadığımız takdirde hem
İsmet Öztanık
Turizm gelirle- sektör hem yatırımcının beklentilerini Avantgarde Collection
rimiz ziyaretçi karşılamak zorlaşacaktır. Artık klasik
sayısında yakala- Avrupa dışında, farklı ve yeni pazarların Yatak Arzı Bilinmeli
dığımız başarının geliştirilmesi kaçınılmaz. Dünyada bir-
altında. Dolayı- çok ülke ve şehirde güçlü yerel marka
sıyla ülke olarak oteller var. Ancak markayı korumak Türk Turizminin
hedefimiz, gelen ve sürekliliğini sağlamak kolay değil. bugününün
ziyaretçilerden Türkiye’de yerel güçlü markalar olarak, kurtarılması
elde ettiğimiz turizm gelirini daha uluslararası pazarlama ve işbirliği ka- şu anki en acil
üst seviyelere çıkarmak olmalı. nallarını geliştirip, kalite standardımızı konumuz. Tüm
Bu bağlamda Kültür ve Turizm yükselterek , şehrin dokusuna, tarihine, ülke çapında
Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu yöreye özgü, tasarımlar oluşturup, öncelikli olarak hem
2023 vizyonu çerçevesinde; katma farklılaşarak rekabet etmeliyiz. bölgelerde, hem de şehirlerdeki ya-
değeri yüksek turizm çeşitlerine tak arzı belirlenmeli. Bundan sonra
yönelmemiz gerektiği bir gerçek. nereye, kaç tane otel yapılabilir
Kongre turizmi, sağlık turizmi, Timur Bayındır bilemeliyiz. Ülke olarak ne yazık ki
golf turizmi, kültür turizmi, inanç TUROB Başkanı master planları uygulama reflek-
turizmi, kış turizmi, macera ve sine sahip değiliz ama en azından
doğa turizmi gibi turizm segment- Hükümet ve Bakanlık bu şekilde orta ve uzun vadede tu-
lerinin geliştirilmesi önümüzdeki Bizimle İletişimde Olmalı rizmi kurtarabiliriz. Bugün ben bir
yıllarda ülke olarak önceliğimiz yatırımcı olarak, Beyoğlu Belediyesi
olmalıdır. Türkiye’nin her bir köşesi sınırları içerisinde önümüzdeki 3
farklı türdeki turizm çeşitlerini Yapılacak yatırımlar için çok düzgün yılda ne kadar daha yatırım yapıla-
geliştirmeye olanak sağlayacak bilinçli bir sistem kurulması lazım, bileceğini, Sultanahmet'te gelecek
zenginliklerle dolu. Bundan sonraki devletin bunun için uzman ve araş- 10 yılda yatak arzı durumunun ne
süreçte segment ve pazar hedefleri tırmacı bir kadrosu olması gerekiyor. olacağını bilmek istiyorum. Ben
belirginleştirilmiş destinasyonla- Bu kişilerin bizlerle sürekli iletişimde de ona göre projeksiyonlarımı
rın hedeflenen alanlarda başarıya olması lazım ki, İstanbul için en doğru yapabileyim.


71
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76