Page 70 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 70
turizm için 100 fikir
Alaeddin Babaoğlu lıyız. Yaşadıkları
Amplio hiçbir problemi yok. Bu durumlarda
deneyimleri kendi mağduriyetler oluşabiliyor. Bu yasa
İstanbul’a Doğu Roma yayın organlarında olmadığı için şu an herkes tur ope-
Müzesi Açılsın övgüyle paylaş- ratörlüğü yapabiliyor. Oysa ki büyük
malarını sağlaya- markalarda mağduriyetler çok daha
rak her an olumlu
İstanbul, Osmanlı algı üretmeliyiz. az yaşanıyor. Bir ayrıcalıkları olmalı,
İmparatorluğu'ndan Öte yandan farklı bir kanuna tabii olmalılar.
önce Doğu Roma Berlin, St. Petersburg, Kiev, Amster-
İmparatorluğu'nun dam, Paris, New York gibi Türkiye’ye
başkentiydi, bin Alper Maçkan
yıldan fazla Doğu turist gönderen dünya şehirlerinde TÜRSAB
Roma burada hüküm çok büyük organizasyonlar yapmalıyız.
sürmüştür. Büyük bir Aynı zamanda da yerel etkinliklerimiz Daha Fazla Kadın
tarih ve kültürün üzerinde oturu- de olmalı. Antalya’da Yörüklerin yaşam Personel İstihdam
tarzı, Aspendos festivalleri, Edirne Yağlı
yoruz. Avrupalıların kültürü uzun Güreşleri, UNESCO’nun dünya miras Edilmeli
bir dönem buradan yönlendirilmiş. listesindeki şehirlerimiz, ilçelerimiz,
Böyle bir kültürel mirasa sahipken antik kentlerimizden haber değeri olan Turizmin cinsiyeti bana göre
bir Doğu Roma İmparatorluğu Mü- detayların pozitif çekim gücünü tüm kadındır; turizm eğilimlerinin
zemizin olmaması büyük eksiklik. dünyaya hissettirmeli, yaşatmalıyız. belirlenmesinde kadınlar önemli
Acilen böyle bir müzenin yapılması bir role sahiptir. Bu konuda bir
gerekir. Louvre Müzesi veya British kitap yazıyorum, ismi de, "Turizmin
Museum'a eşdeğer olarak yapılacak Ali Onaran Cinsiyeti Kadın" olacak. Yıllardır
bu müze, İstanbul'a gelen turist ProntoTour biriktirdiğim hikayeleri anlataca-
sayısını arttırırken, maddi-manevi ğım bu kitapta. Turizmde kadınlar
tatmin de getirecektir. Böyle bir Tur Operatörlüğü otellerde sadece house keeping
müzenin açılması için yeterli sanat Yasası Çıkarılmalı bölümünden sorumlu değil. Otel-
eserimiz zaten mevcut. Müzenin fi- lerde genel müdürler, acentalarda
nansmanı için ise elimizi taşın altına Uzun zamandan bu operasyonları yöneten müdürler,
koymaya hazırız, 50 binin üzerinde yana çalışılan ama mutfakta aşçılar kadın... Ağırlama
yatak sahibiyiz, bize sadece düzgün sektöründe kadınlar daha farklı ba-
yer gösterilsin yeter. Müzenin adı halen yürürlüğe kış açısına sahip oldukları için idare
ROMAN EMPIRE olmalı. Öte yandan giremeyen Tur Ope- ve yönetimde daha yetkin oluyorlar.
İstanbul'a sadece bu müze yetmez, ratörlüğü Yasası'nın Kongre yapan acentaların otellerle
bunun gibi birkaç tane daha müze- biran önce çıka- ilişkilerinde kadınlar başrolde. Yine
de sergilenecek eserlere sahibiz. rılması gerekiyor. sağlık turizminde SPA'larda kadınlar
Ulusal bazda kendi markasıyla tur
satan operatörlerin müşteriyi daha etkin. Sektörde daha fazla kadın
fazla koruması bu yasayla sağlanabi- personel istihdam edilmeli, kadın-
Ali Kızıldağ lir. Şu andaki sigorta sistemi aslında lara öncelik verilmeli. Kadın olan
POYD Başkanı yerde her zaman kalite artar!
müşteriyi tam olarak korumuyor. Artık
Dünyadan Ünlüleri yurtdışı turlar ve kültür turları kitle
Ağırlayalım turizmine doğru ilerlemiş durumda,
talep çok yüksek. Ama bu kanunen Ata Eremsoy
Türkiye’ye turist gönderen des- desteklenemiyor. ProntoTour 100 bin The Marmara Hotels
tinasyonların yayın organlarında kişiyi yurt dışına götürüyor, bir sigorta Dil Sorununu
ülkemizin turistik değerlerini anlatan şirketiyle veya bir bankayla anlaşıyor Çözülmeli
belgeseller yayınlatmalıyız. Yine bu ve seyahate çıkardığı insanların sigor-
ülkelerden ünlü kişileri, kitlelerin tasını, sigorta sistemiyle veya banka
dikkatini çeken isimleri, Türkiye'ye teminatıyla TÜRSAB'a veya Bakanlığa Personelde en çok lisanda tıkanı-
getirmeliyiz. Onlara ülkemizin gü- bir şekilde iletiyor. Ondan sonra turla- yoruz. Turizm eğitiminde özellikle
zelliklerini, tarihimizi, coğrafyamızı, rını satmaya devam edebiliyor. Başka yabancı dil öğrentmede devletin
gezilip görülmesi gereken yerleri- bir yerde, diyelim Edirne'de küçük bir daha etkin olması gerekir. Bakın en
mizi, müze ve ören yerlerimizi, antik acenta, 40 kişilik grubunu kişi başı yakınımızdaki İran bile belirli sevi-
miraslarımızı tanıtmalı, Geleneksel sigorta yaptıraraktan mahalli bir satış yede İngilizcesi olmayan personeli
Türk misafirperverliğimizle ağırlama- yaptığı için aynen devam edebiliyor, 5 yıldızlı otellerde çalıştırmıyor.


70
   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75