Page 58 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 58
turizm kentleri
Şehir Çermik'te Turizm Sezonu
Panoramaları Sönük Geçiyor
6 Kat Her yıl yerli ve yabancı binlerce üzere her yıl binlerce insanın geldi-

Genişletildi insanın termal turizm kapsamın- ği kaplıca, her geçen sezon gelen-
da geldiği Diyarbakır’ın Çermik lerin sayısında düşüş yaşandığını
ilçesinde, turizm sezonu olma- buna rağmen hiçbir şey yapılmadı-
sına rağmen gelenlerin sayısı ğını belirterek, “Maalesef bu duru-
adeta parmak hesabı ile sayıla- ma gelinmesinde, otel ve pansiyon
cak duruma geldi. Otel, motel, işletmecisinden esnafna herkesin
pansiyon işletmecileri, esnafar payı var. Bizim şapkamızı önümü-
durumlarının çok kötü olduğunu ze koyup düşünmemiz gerekir,
Adana söylüyor. Diyarbakır’ın Çermik il- “niye bu duruma geldik?” diye.
çesinde, turizm sezonu olmasına Bundan sonra da yine gerekli ön-
rağmen gelenlerin sayısı önceki lemler alınmaz ise korkarım bun-
yıllara nazaran oldukça azalırken, dan sonra kaplıcaya geleceklerin
esnafar turist sayısındaki düşüş sayısı daha da düşecektr. Olan da
nedeniyle ilçe ekonomisinin çok ilçemize olacak, esnafmıza olacak,
kötü duruma geldiğini ifade et. insanlarımıza olacak” diyor. Es-
Diyarbakır
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde nafar, her yıl bu dönemde otel ve
yıllardır otel İşletmeciliği yapan pansiyonlarda yer bulunamazken,
Nuretn Akdağ yaptğı açıklama- bu sezon her tarafn boş olduğunu
da, başta çevre il ve ilçeler olmak ve iş yapamadıklarını söylüyor.


Denizli
Yandex’in, 2015 yılında Türkiye
çapında 11.283,85 km boyunca
çekilen 1.381.184 adet fotoğraf
eklediği, Yandex Haritalar hizmet
içerisindeki panoramalarına Kon-
ya, Diyarbakır, Adana, Tekirdağ,
Eskişehir, Sakarya ve Denizli de
dahil oldu. Yandex ayrıca İstanbul
panoramalarını da yenileyerek,
kapsamını 6 kat artrdı. İstanbul,
Ankara, İzmir, Kocaeli, Bursa, An-
talya, Afyon, Nevşehir, Çanakkale,
Kuşadası, Didim, Bodrum, Mar-
maris ve Fethiye’nin sokaklarının
yüksek çözünürlüklü fotoğrafarla Yılda 2 Milyon Kişinin
adım adım görülebildiği panora- Akınına Uğruyor
malara 7 şehir daha dahil oldu.
Konya, Diyarbakır, Adana, Tekir- Doğu Karadeniz'in önemli turizm mavinin buluşmasıyla ziyaretçile-
dağ, Eskişehir, Sakarya ve Denizli alanlarından biri olan Trabzon'un rine tarifsiz bir seyir keyf sunuyor.
de Yandex’in panoramaları ile ar- Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl bel- Göl çevresinde bulunan 100'ün
tk İnternet üzerinden adım adım desi Arap turist akınına uğruyor. üzerinde ahşap otelde doluluk
gezilebiliyor. Yandex, Panoramalar Yılda yaklaşık yerli yabancı 2 mil- oranı şu anda yüzde 100’e ulaşt.
hizmetni ilk olarak kullanıma sun- yon ziyaretçiyi ağırlayan göl çev- Uzungöl beldesine olan bu ilgi göl
duğu İstanbul’da da kapsamı 2011 resinde artk yamaç paraşütü, ATV çevresinde yapılan aktvitelere
yılına göre tam 6 kat artrarak ye- pistleri ve çocuk eğlence alanları yenilerini ekledi. Göl çevresindeki
niledi. Ayrıca Ayasofya Müzesi, Ye- da göze çarpıyor. Uzungöl'ün gü- yürüyüş alanı Arap turist kadınlar
rebatan Sarnıcı ve Topkapı Sarayı zelliği havadan yapılan çekimlerde ve günü birlik gelen ziyaretçiler-
başta olmak üzere İstanbul’daki bir kez daha ortaya çıkt. Bir vadi- le dolup taşıyor. Özellikle hafa
çeşitli tarihi ve turistk yerler de nin ortasında bulunan ve yamaç- sonları aşırı yoğunluktan otopark
Yandex’in panoramaları ile ziyaret lardan düşen kayaların kapatması sıkıntsı bölgenin en önemli sorun-
edilebiliyor. sonucu oluşan Uzungöl, yeşil ve larından.58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63