Page 56 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 56
turizm kentleri

Adana'da Yeni
Turizm
Destinasyonları
HazırlanıyorTarihi boyunca birçok uygarlığa
ev sahipliği yapmış Adana'da
turizmin birçok dalında ziyaret-
çilerine hitap edebilme potan-
siyeli bulunuyor. Çok sayıda sit Ayder Yaylası'na Turist İlgisi
alanına sahip, halihazırda Ana-
varza, Magarsus, Aigeai antk Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı “TURİSTLERİN GÖZDESİ ZİPLİNE
kent ile Tepebağ, Sirkeli, Misis ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, VE TAHTA DÖNME DOLAP”
ve Tatarlı höyük kazıları devam yaz aylarında sıcaktan bunalan zi- Bölgedeki zipline işletmecileri, ge-
eden Adana'da, kültür turizmin yaretçilerin akınına uğruyor. Yöreyi len konuklarına farklı aktviteler
yanı sıra doğa severler için yay- ziyaret eden yerli ve yabancı tu- sunarak turist sayısını artrmayı
lalar ve Aladağlar Milli Parkı, ristler, hem doğanın eşsiz güzelliği hedefiyor. Bu kapsamda Ayder
Belemedik Tabiat Parkı, Yumur- karşısında foto safari yapıyor hem Yaylası'nda çelik halatlarla bağla-
talık Lagünü Tabiat Koruma de zipline ve tahta dönme dolap ile narak dağdan aşağı inilen bir ak-
Alanı, Akyatan ve Tuzla yaban keyifi zaman geçiriyor.Hafa sonu tvite olan zipline sistemini kuran
hayatnı geliştrme sahaları gibi tatlini ailece yemyeşil, doğal bir or- işletmeler, 50 metre yüksekliğin-
alanlar yer alıyor. Adana’nın bu tamda, şehrin sıcak ve gürültülü or- de 150 metre uzunluktaki alanda
zengin kültür ve turizm potan- tamından uzakta geçirmek isteyen- müşterilere hem doğal güzellikleri
siyelini ortaya çıkarmak, ulusal lerin akınına uğrayan Ayder Yaylası, yukarıdan görme imkanı sunuyor
ve uluslararası turizm pazarında yöreye gelen birçok yabancı turistn hem de heyecanlı anlar yaşatyor.
aldığı payın artrılmasına ve tu- de uğramadan geçmediği turizm Emniyet kemeriyle bağlandıktan
rizm sektörünün uzun vadeli ve merkezlerinden. Her yıl on binlerce sonra çelik halat yardımıyla vadi-
sağlıklı gelişmesinin sağlanması- yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan nin karşı yakasına geçen ziyaretçi-
na yönelik Müdürlük tarafndan yayla, güzel havanın tadını çıkarmak ler, daha sonra aynı yolu izleyerek
hazırlanan “Adana Turizm Yat- isteyen piknikçilerin de uğrak yeri. başladığı yere dönüyor.
rım Rehberi ve Haritası” Projesi,
Çukurova Kalkınma Ajansı tara-
fndan kabul edilerek hazırlan-
maya başlandı. Kültür ve Turizm Belgesel Sinemanın Kalbi
Müdürü Sabri Tari, Kültür ve Tu-
rizm Bakanı Ömer Çelik ve Vali Ekim'de Safranbolu’da Atacak
Mustafa Büyük'ün destekleriyle
kenteki turizm potansiyelini Dünyanın en saygın belgesel sinema-
harekete geçirecek önemli çalış- cılarının flmlerinin katldığı Uluslara-
malar yapıldığını belirtyor. rası Safranbolu Altn Safran Belgesel
Kentn sahip olduğu potansi- Film Yarışması için geri sayım başladı.
yelin belirlenip yatrımcıya yol Kültürel Miras ve Korumacılık ana te-
göstermesi için Adana Turizm masıyla 16’ncı kez düzenlenen Ulus-
Yatrım Rehberi ve Haritası” lararası Altn Safran Belgesel Film Ya-
hazırlanmaya başlandığını ifa- rışması ve Festvali’nde bu yıl fotoğraf
de eden Tari, önümüzdeki 3 ay yarışması da düzenlenirken, UNESCO
içerisinde tamamlanacak reh- Dünya Miras Listesi’nde yer alan Saf-
ber sayesinde Adana’nın turizm ranbolu 9-11 Ekim 2015 tarihleri ara-
destnasyon programı hazırla- sında çok sayıda kültürel etkinliği de
nacağı gibi tespit yapılan kül- ev sahipliği yapacak. Profesyonel ve
tür ve turizm potansiyeli olan amatör olmak üzere iki kategori de
alanlarda yeni turizm bölgeleri değerlendirmelerin yapılacağı belge-
tespit edilerek Adana’da ve di- sel flm yarışmasına, son katlım tarihi
ğer illerde bulunan yatrımcıla- olan 9 Eylül 2015’e kadar 2011-2015
ra bir yol haritası çıkarılacağını yılları arasında çekilmiş eserler ile
söylüyor. başvuruda bulunabilecek.


56
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61