Page 54 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 54
turizm kentleri


Kayseri’de Termal Turizm


Projeleri Hayata GeçiyorKayseri Erciyes Dağı’nda biten ve yapımı devam eden yatırımlarla bölge, dünyanın
önemli kayak Turizmi haline getirmek isteniyor.

E rciyes Dağı’nda arazi tah- termal cazibe merkezi haline getrmek 17 BUTİK, 4 ADET YILDIZLI


için çalıştklarını söyleyen Çolakbay-
OTEL PLANLANDI
sislerini yapıp koordine
eden Erciyes A.Ş. Yönet-
raktar açıklamalarını şöyle sürdürdü:
Dört farklı giriş noktasından kayak-
mi, Kayseri’nin ikinci bü-
yük ilçesinden biri olan Kocasinan “Buradaki termal değerleri ve kaynak- çıların pistlere giriş yapıp, pistlerin
ları gün yüzüne çıkarıp, mevcut turizm
tamamında kayabildiklerine dikkat
Belediyesi ile ortak bir proje geliş- gereklerine göre yeniden donatmamız çeken Dr. Cıngı, “Sahip olduğumuz
triyor. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi gerekiyor. Bayramhacı’yı canlandır- suni kar makineleri sayesinde, ka-
Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kürsüsü mak, biraz daha iyi imkânların oluşma- yak severlere kar garantli bir se-
Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Karagülle ile sını istyorsak yıllık 8 milyon yabancı zon vaat ediyoruz. Erciyes Kayak
TUYED Başkanı Kerem Köfeoğlu’na ziyaretçiyi Avanos’tan, Ürgüp'ten, Ka- Merkezi tek elden yönetliyor ve
proje hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. padokya Bölgesi'nden Bayramhacı'ya bu da yatrımcıya güven veriyor.
Karagülle ve Köfeoğlu’na Kocasinan getrmemiz lazım. Bu potansiyel turiz- Burada yapılacak 21 otelin tapu-
Belediyesi sınırları içinde kalan Bay- mi ve talebi harekete geçirerek şehri- larını teslim etk. 17 butk, 4 adet
ramhacı Kaplıcalarını gezdirip bilgi mizi ve ilçemizi büyütmeliyiz.” yıldızlı otel planlandı. Otellerin
veren Kocasinan Belediye Başkanı dokuzu temellerini at ve inşaat
Ahmet Çolakbayraktar, “Kayseri'ye MASTER PLAN çalışmalarına başladı. Proje kap-
60, Avanos'a 20, Ürgüp'e 25 km samında oldukça iddialı bir tekno-
mesafede bulunan Bayramhacı HAZIRLANACAK loji ve alt yapıya sahip 3000 kişilik
Mahallesi'nde 60 metre derinlikten Prof. Dr. Karagülle ve Köfeoğlu’nu kongre salonumuz ile Akdeniz otel-
52 santgrat derecede termal su çı- makamında ağırlayan Erciyes A.Ş Yö- lerinin hâkimiyetnde olan kongre
karılıyor” dedi. Bayramhacı Kaplı- netm Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahit turizminin rotasını yaz dönemin-
calarının, etrafndaki suni göl, yeşil Cıngı ise, Erciyes Dağı ve çevresindeki de Erciyes’e çekmeyi planlıyoruz.
alanları ve Kapadokya benzeri coğ- son çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Doğa ile iç içe, dağ da gerçekleşe-
raf yapısıyla Türkiye’nin güzel böl- Uluslararası Kayak Federasyonu tara- cek kongre organizasyonu bu sek-
gelerinden biri olduğunu belirten fndan organize edilen Avrupa Snow- tör için bir farklılık olacak” dedi.
Çolakbayraktar, “Yöre halkının gelir board Türkiye’de ilk kez Erciyes’te Kayseri’deki kamu ve özel sektör
seviyesini artrmak ve Kayseri’ye yapıldığını vurgulayan Dr. Cıngı, “Top- temsilcilerinin kentn sahip olduğu
gelen yerli-yabancı turistlere hem lamda 300 milyon Euro'yu bulması turizm değerlerini ortaklaşa yur-
karlı dağımızı hem de sıcak suyumu- beklenen yatrımlar tamamlandığın- tşi ve yurtdışı pazarlara sunmak
zu göstermek istyoruz” dedi. da, uzunluğu 35.000 metre, 20 adet istediklerinin altnı çizen Dr. Cıngı
mekanik tesis ve toplam uzunluğu konuyla ilgili şu bilgiyi verdi: “Sahip
KAPADOKYA TURİSTİ 200 km'yi bulan profesyonel olarak olduğumuz değerleri ortaya çıka-
KAYSERİ’Yİ DE GÖRMELİ tasarlanmış pistlerle Erciyes, dünyanın rıp, bunları ortak bir paket turla
Bayramhacı'daki doğal sıcak su kay- sayılı kış ve yaz turizm merkezlerinden pazarlamak adına bir master plan
naklarını iyi değerlendirerek bölgeyi birisi haline gelecek” dedi. çalışması yaptrıyoruz. Bu konuda
işin ehli uzmanlardan teklifer al-
maya başladık. Hazırlanacak mas-
ter planla elimizdeki imkânların ne
olduğunu net olarak görebileceğiz.
İkinci adımda da sahip olduğumuz
örneğin kış imkânını kaplıca, tarih
ve gastronomiyi içine alacak şekil-
de bütün olarak pazarlamaya baş-
layacağız.”

54
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59