Page 48 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 48
sektördenden
sektörElite World Otelleri Zincir Genel Müdürü Ünsal Şınık:

Sırada Güneşli, Maltepe


ve St. Petersburg Var

Elite World Otelleri 4 yıl içinde toplamda 490 milyon dolarlık yatrım sonucu hayata
geçireceği yeni oteller ile yatak kapasitesini 4 bin 966’ya çıkaracak.

D ört yılda 5 otel açmayı plan- "ST. PETERSBURG’DA BİRİ 5
layan Elite World Otelleri,
DİĞERİ 4 YILDIZLI İKİ OTELİN
plan dahilindeki zincirin
İNŞAATINA BAŞLADIK"
beşinci oteli olan ilk resort
yatrımını Marmaris’te açt. Turizm sek- Yüzlerini yurtdışına çevirdiklerini belirlen
Şınık yurtdışı yatrımlarını şöyle özetledi.
töründe zincirleşme ve marka çalışma- “Geleceğinin çok parlak olduğuna inan-
ları ile dikkat çeken Elite World Oteller dığımız St. Petersburg’da geçen yıl iki
zinciri, önümüzdeki dört yılda hizmete arazi almıştk. Biri beş, diğeri dört yıldızlı
sunacağı yeni otelleri ile otel sayısın do- olmak üzere iki otelin inşaatna başladık.
kuza çıkaracak. Toplamda 490 milyon Onların açılışı da 2018’in ilk yarısı olacak.
dolarlık bir yatrım ile hayata geçirilecek St. Petersburg’daki 700 odalı beş yıldızlı
yeni oteller ile zincirin yatak kapasitesi 4 Elite World St. Petersburg Moskovsky,
bin 966’ya, grubun toplam isthdamı da Elite World Otelleri Zincir Genel Müdürü 145 milyon dolarlık, 180 odalı dört yıl-
1.765’e yükselecek. 2014 ve 2015 yılla- Ünsal Şınık dızlı Elite World St. Petersburg ise 85 mil-
rının kendileri için yatrım yılı olduğunu yon dolarlık yatrım ile hayata geçecek.
söyleyen Elite World Otelleri Zincir Genel sahip oteli olacak. Toplam 401 odalı bir İstanbul’un yatrıma doyduğunu, Anado-
Müdürü Ünsal Şınık, “Elite World Otelle- kongre oteli olacak olan Elite World Eu- lu illerindeyse beş yıldızlı otel yapmanın
ri olarak Marmaris Otel’in ardından dört rope Otel, 1 Mayıs 2016’da hizmete gire- karlı olmadığını düşünüyoruz. Bu neden-
yeni otel daha açmayı planlıyoruz. 2014 cek. Ayrıca bu yaz İstanbul Maltepe’deki le yurtdışına açıldık. St. Petersburg’un
yılında çalışmalarına başladığımız, 120 arazimizde 350 odalı Elite World Asia ardından Litvanya’nın Vilnius kentni
milyon dolar yatrım yaptğımız İstanbul Otel’in inşaatna başlıyoruz. 115 milyon odağımıza aldık. Bundan sonra ise Ber-
Basın Ekspress yolundaki Elite World Eu- dolarlık bir yatrım olan bu otel de 2017 lin, Münih, Viyana veya Budapeşte şehir-
rope Otel, grubun en büyük kapasiteye yılında açılacak” dedi. lerinden birini seçeceğiz.”
48
48
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53