Page 42 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 42
gündemSağlık Turizminde Doğal Afetler ve

Acil Durum
Türkiye’ye Talep Artıyor Eğitimleri Devam
Ediyor
Dünya'nın en çok turist çeken 6'ncı ül-
kesi konumundaki Türkiye'ye sağlık tu- TUROB VE AFAD işbirliğinde gerçek-
rizmi için gelen hasta sayısında büyük leşen doğal afetler ve acil durum eği-
artş yaşanıyor. Türkiye Seyahat Acenta- tmleri devam ediyor. İstanbul Valiliği
ları Birliği'nin (TÜRSAB) raporuna göre, Afet ve Acil Durum Yönetmi Başkanlığı
Türkiye'yi tedavi olmak için tercih eden (AFAD) ve Turistk Otelciler, İşletmeci-
yabancı hasta sayısı son 5 yılda 5 kat artş- ler ve Yatrımcılar Birliği (TUROB)’nin
la 583 bine ulaşt. Bu yolla elde edilen gelir işbirliği ile otellerde çalışan personele
2,5 milyar doları aşt. Türkiye'de fyatların yönelik başlatlan eğitm programında
Avrupa'ya göre yüzde 60 daha ucuz olma- 32 otel daha “AFAD Temel Farkındalık
sı, ilgiyi artrıyor. Örneğin İspanya'da 39 bekleniyor. Bu nedenle hem turizmciler Eğitmi" ile proje kapsamında ilk dö-
bin ile 43 bin dolar arasında yapılan kalp ayağında hem de sağlık sektörü aya- nemde yaklaşık 4.500 sektör çalışanı
by-pass ameliyat, ülkemizde 8 bin 500 ile ğında alt yapı çalışmaları sürdürülüyor. doğal afetler ve acil durum eğitmi aldı.
21 bin dolar, Avrupa'da 10 bin avroya ya- Türkiye'nin sağlık turizminde bölgesel
pılan saç ekim operasyonları Türkiye'de 5 gücünü artrmak isteyen Sağlık Bakanlığı
bin liraya mal oluyor. Sadece Körfez ülke- da bu yöndeki geliştrme ve iyileştrme Başsağlığı
lerinden gelen 76 bin turistn 35 bini saç faaliyetleri için 2014 yılında 2 milyon TL
ektrdi. Bu kapsamda sağlık turizmindeki bütçe ayırmışt. Irak ve Azerbaycan başta Üyemiz Mina Hotel Genel Müdü-
güçlü potansiyel, 2023 hedeferi arasına olmak üzere çevre ülkelerden hasta alan rü Ufuk Arslan’ın babası Hakkı Ars-
da girdi. 2023 yılında 2 milyon hastayı İran da, ambargonun kalkmasıyla birlikle lan hayatnı kaybet. Merhuma
tedavi etmeyi hedefeyen Türkiye'nin, sağlık turizmi açısından Türkiye'nin işta- Allahtan rahmet, Ailesi, sevenleri
bu yolla 25 milyar dolar gelir elde etmesi hını kabartyor. ile turizm camiasına başsağlığı ve
sabır dileriz.
TUROB Yönetm Kurulu adına
Muğla’da Turizm İçin Timur Bayındır
Başkan
Güç Birliği Birliğimiz üyelerinden Akgün İs-

tanbul Otel Yönetm Kurulu Baş-
Antalya ve İstanbul’dan sonra turizm- Başkanı Halil Özyurt, FETOB Başkanı kanı Vedat Akgün’ün abisi Musta-
de Türkiye’nin lokomotf durumun- Yavuz Torunoğlulları, GETOB Başkanı fa Akgün vefat etmiştr. Ülkemiz
daki Muğla’nın Bodrum, Marmaris Bülent Bülbüloğlu, Geçmiş Dönem turizminin gelişimine ve sektörü-
ve Fethiye Belediye Başkanları ile bu Turizm Bakanlarından Bahatn Yü- müze katkıları daima hatrlanacak
ilçelerdeki turizm birliği başkanları cel katldı. Marmaris Ceta Beach Merhuma, Allahtan rahmet; ailesi,
bölgesel kalkınma, işbirliği, yeni kuşak Hotel’de gerçekleştrilen “Bölgesel sevenleri ve sektörümüze başsağ-
pazarlama, tanıtm gibi alanlarda gö- Markalaşma ve Yeni Kuşak Pazarlama lığı dileriz.
rüş alışverişinde bulunmak üzere ikin- Modeli” oluşturma çalışması kapsa- TUROB Yönetm Kurulu adına
ci defa bir araya geliyorlar. GETOB'un mında, Güney Ege’de Muğla’nın 3 Timur Bayındır
Marmaris’te ilki düzenlenen toplan- Belediyesi Bodrum, Fethiye ve Mar- Başkan
tya Marmaris Belediye Başkanı M. maris aralarındagerçekleştrilebilecek
Ali Acar, Bodrum Belediye Başkanı muhtemel işbirliği koşulları ele alındı. Üye tesislerimizden Almira Hotel
Mehmet Kocadon, Fethiye Belediye Toplantda ayrıca, Türkiye’nin yer aldı- Genel Müdürü ve Yönetm Kuru-
Başkan Yardımcısı Mete Atay, BODER ğı coğrafyanın, dış siyasal gelişmeler lu üyesi Ersin Yazıcı’nın amcası,
yüzünden son derece duyarlı olması, Almira Hotel Yönetm Kurulu Baş-
seçimlerin ardından ortaya çıkan te- kan Yardımcısı Tacetn Yazıcı’nın
rörün ülke gündeminde bir kez daha ağabeyi, Almira Holding Yönetm
ilk sıraya yükselmesi, hedef pazar ül- Kurulu Başkanı Alaatn Yazıcı ve-
kelerde resmi makamların art arda fat etmiştr. Merhuma Allah'tan
“gitmeyin” uyarıları yayınlamaları, rahmet, ailesi, sevenleri ve sektö-
Rus pazarındaki olumsuz gelişmelere rümüze başsağlığı dileriz.
bağlı azalan turist girişleri ve doluluk TUROB Yönetm Kurulu adına
oranlarındaki düşüşlere ilişkin, karşı- Timur Bayındır
lıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Başkan


42
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47