Page 40 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 40
gündemİstanbul Valiliği Kayıt Dışı İçin

Harekete Geçiyor

İstanbul Valiliği kayıt dışı kiralanan çalışmalar ele alındı. İstanbul İl Kültür
konutlara yönelik çalışma başla- ve Turizm Müdürlüğü, İstanbul Em-
tyor. İstanbul İl Kültür ve Turizm niyet Müdürlüğü, Fath, Beyoğlu ve
Müdürlüğü'nde Turizmden sorumlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta
İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gülte- amirleri, İstanbul Deferdarlığı, İstan-
kin başkanlığında yapılan toplantda bul Vergi Dairesi, Alternatf Konakla-
Legoland TUROB kayıt dışı faaliyet gösteren/kiralanan ma Derneği temsilcilerinin katldığı
toplantda TUROB'u Genel Müdür
konutların faaliyetlerine son verilme-
Üyelerine % 50 si ve konut sahiplerine yasal yaptrım İsmail Taşdemir ve Point Hotel Genel
İndirimli uygulanması konusunda başlatlacak Müdürü Nuri Kalyoncu temsil et.

TUROB Üye Kart'nın sunduğu ay- TUROB ve THY İşbirliğini
rıcalıklar artarak devam ediyor. Geliştirmek İçin Toplandı
Legoland Discovery Center ile ya-
pılan işbirliği kapsamında TUROB THY'nin Türkiye ve İstanbul tanıtm dürü Mustafa Şumnu ve THY uzmanı
Üye Kart'na sahip turizmciler, çalışmaları, THY-TUROB işbirliği ile ger- Fatma Karaman katldı.
Legoland'dan %50 indirimle yarar- çekleştrilen famtripler, THY-TUROB
lanabilecek. İşbirliğinde hazırlanması planlanan on-
line rezervasyon portal projesi, "Tran-
sit geçme 1 gün kal" kampanyası ve
güncel gelişmelerin değerlendirilmesi
amacı ile THY Pazarlama ve Satş Yur-
İstanbul Turizm tçi Başkanı Halil İbrahim Polat ile bir
toplant gerçekleştrildi. Toplantya;
Zirvesi'nin TUROB Başkanı Timur Bayındır, TUROB
Başkan Yardımcısı Müberra Eresin, TU-
İkinci Toplantısı ROB Genel Müdürü İsmail Taşdemir ile
Gerçekleşti THY İletşim ve Etkinlik Müdürü Yase-
min Güzeloğlu, THY Yurtçi Ticaret Mü-

İstanbul turizmine yeni ürünler
ve destnasyonlar kazandırmak
ilki 27 Temmuz'da gerçekleşen
İstanbul Turizm Zirvesi'nin ikinci
toplantsı 14 Ağustos Cuma günü
Lüti Kırdar Kongre ve Sergi sa-
rayında gerçekleştrildi. TUROB
adına Yönetm Kurulu Başkanı
Timur Bayındır ve Yönetm Ku-
rulu Başkan Yardımcısı Müberra
Eresin katldığı toplantya; Tu-
rizmden Sorumlu İstanbul Vali
Yardımcısı İsmail Gültekin, İBB TUROB, Radyo Televizyon
Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, İs- Yayıncıları Meslek Birliği ile Güncel
tanbul Ticaret Odası Başkanı İb-
rahim Çağlar, Turkish Airlines Ge- Gelişmeleri Görüştü
nel Müdürü Temel Kotl, TÜRSAB
Başkanı Başaran Ulusoy, İBB Baş- Radyo Televizyon Yayıncıları Mes- Üyesi Yusuf Gürsoy, Hukuk Müşaviri
kan Danışmanı Tülin Ersöz katldı. lek Birliği (RATEM) TUROB Merkez Av. Erdem Türkekul katldı. Görüşme-
Oluşturulan çalışma grubunun ilk Ofsi'ne ziyarete bulundu. Telif hak- de TUROB'u Başkan Timur Bayındır,
ve öncelikli hedef İstanbul’a yeni ları konusunda son dönem gelişme- Genel Sekreteri Levent Erdoğan, Ge-
destnasyonlar kazandırmak ola- ler ve Yargıtay 19. Ceza Dairesi'nce nel Müdür İsmail Taşdemir ve Hukuk
rak açıklandı. verilen kararın ele alındığı ziyarete, Müşaviri Av. Yelda Dikmen Uras
RATEM Başkanı Dursun Güleryüz, YK temsil et.40
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45