Page 32 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 32
gündem

Turizmde 6 Aylık

Gelir Kaybı


1.2 MİLYAR $
Türkiye İstatstk Kurumu
(TÜİK) ikinci çeyrekle
ilgili turizm istatstklerini
yayımladı. Turizm gelirleri
yılın ikinci çeyreğinde 13,8
azalarak 7.7 milyar dolara
gerileri. Turizm gelirindeki
yıllık kayıp ise 1.2 milyar
dolara yaklaşt.
T ÜİK verilerine göre turizm ge- 812 dolar olan turizm geliri 2015'in 2015 ikinci çeyreğinde bir önceki yılın

ilk yarısında 12 milyar 602 milyon 567
aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak
liri; nisan, mayıs ve haziran ay-
dolara geriledi. Türkiye'nin 2015'in ilk
10 milyon 751 bin 351 kişi oldu. Bun-
larından oluşan ikinci çeyrekte
bir önceki yılın aynı dönemine
yar 181 milyon 254 dolar oldu. Türkiye
oranla yüzde 13,8 azalarak 7 milyar alt ayındaki turizm geliri kaybı 1 mil- ların yüzde 89,6’sını oluşturan 9 milyon
637 bin 458 kişiyi yabancılar, yüzde
733 milyon 677 bin dolar oldu. Turizm 2014 yılını 34 milyar 305 milyon 904 10,4’ene karşılık gelen 1 milyon 113 bin
gelirinin yüzde 86,7’si yabancı ziyaret- dolar turizm geliriyle kapatmışt. 893 kişiyi ise yurt dışında ikamet eden
çilerden, yüzde 13,3’ü ise yurt dışında vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte
ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden ORTALAMA HARCAMA 719 yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı
elde edildi. TÜİK'in hesaplamasına göre; DOLAR da bir önceki yılın aynı çeyreğine göre
ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya Yine TÜİK verilerine göre ziyaretçiler yüzde 20,6 artarak 2 milyon 462 bin
paket tur ile organize et. Bu çeyrekte kişi başına ortalama 719 dolar har- 510 kişi oldu. Bunların kişi başı ortala-
yapılan harcamaların 5 milyar 953 mil- cama yapt. Yılın ilk çeyreğinde bu ra- ma harcaması 627 olarak hesaplandı.
yon 833 bin dolarını kişisel, 1 milyar 779 kam 911 dolar olmuştu. Turist başına
milyon 844 bin dolarını ise paket tur ortalama harcama 2014'ün tümünde TURİZM GİDERİ ARTTI
harcamaları oluşturdu. Türkiye 2014'ün 828 dolara olarak gerçekleşmişt. 2015 Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri
birinci çeyreğinde 4 milyar 807 milyon ikinci çeyreğinde yabancıların ortalama ziyaret eden vatandaşların harcamala-
836 dolar, ikinci çeyreğinde ise 8 milyar harcaması 691 dolar, yurt dışında ika- rından oluşan turizm gideri ise geçen
975 milyon 976 dolar turizm geliri elde met eden vatandaşların ortalama har- yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 ar-
etmişt. Türkiye'nin 2015'in birinci çey- caması ise 921 dolar oldu. tarak 1 milyar 542 milyon 832 bin do-
reğinde 4 milyar 868 milyon 890 dolar, lar oldu. Bunun 1 milyar 240 milyon
ikinci çeyrekte ise 7 milyar 733 milyon YURT DIŞINA ÇIKIŞLAR 520 bin dolarını kişisel, 302 milyon
677 dolar gelir elde et. 2014'ün ilk 6 AZALDI 311 bin dolarını paket tur harcamaları
ayında toplam 13 milyar 783 milyon Türkiye'den çıkış yapan ziyaretçi sayısı oluşturdu.


32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37