Page 141 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 141
E ndüstriyel mutak sektöründe Böylesi bir kümelenme dünyada başka ni yüksek bir nesil geliyor. Sektöre girdiği-

bir ülkelerde yok. 12 Ay boyunca herkes
taşların yerine oturmaya baş-
miz yıllarla bugünleri kıyasladığımda, çok
ladığını savunan İnoksan A.Ş. birbiriyle irtbatlı... Bu durum rekabet
yol aldığımızı görüyor ve geleceğe dair
Yönetm Kurulu Başkanı Vehbi artrmanın yanında işbirliği imkanlarını
Varlık, iyi yetşmiş ikinci kuşağın yönetmi da geliştrdi. Ürünlerin kıyaslanmasını umutlarımı koruyorum.
devralmaya başlamasıyla beraber, şirket- ve iyilerin daha hızlı öne çıkmasını sağ- Sektörün liderleri dediğimiz şirketler
lerin daha istkrarlı bir yönetm tarzına ladı. Yaşanan bu aşırı rekabet yerini be- aynı yıllarda büyümeye başladı ve
kavuştuğunu söylüyor. Vehbi Varlık ile lirli ürünlerde uzmanlaşmaya bırakmaya bugünlere geldi. Bu şirketler aynı
mutak sektörüne ilişkin öngörülerini ve başlıyor. Bu da sektör açısından olumlu zamanda belli köşeleri de tutmuş
İnoksan'ın hedeferini konuştuk... bir gelişme. oldu. Sizden sonra sektöre giren
şirketlerin böyle bir tabloda başarılı
Uzun yıllar boyunca yoğun bir İnoksan'ın uzmanlığı ne yönde olma ve çıkış yapabilme şansı var
rekabet ortamında büyümesini gelişiyor? mı?
sürdüren endüstriyel mutak Biz; proje, pişiriciler ve açık büfe alanın- Türkiye'nin dinamik bir ekonomisi var.
sektöründe taşlar yerine oturdu mu? da uzmanlaşmayı tercih etk. Mutakta Yeni kurulan şirketler için de frsatlar ol-
Endüstriyel mutak sektöründe uzun mü- yüzlerce ürün var; bunların hepsinde duğunu düşünüyorum. Fakat iyi iş çıkarıp
cadelelerle bu günlere geldik. Artk sek- mükemmelleşmek mümkün değil. Sek- kendilerini ispat etmeleri gerekiyor. Pa-
törümüzün belirli bir olgunluğu ulaştğını tördeki bazı arkadaşlarımız buzdolabı zarın mevcut durumunu iyi analiz edip,
düşünüyorum. Şirketlerde ikinci neslin alanında uzmanlaşt; bazıları da pizza f- doğru ürünlerle konumlanırlarsa çok iyi
görev almasıyla beraber bu olgunluğun rınlarında... Bu dünyada da böyle oluyor. çıkışlar yapabilirler.
biraz daha artğını görüyoruz. Sektörün
kurucusu olan ilk nesil, daha heyecanlı ve ÖNEMLİ OLAN DÜNYAYA Yılların deneyimine sahip bir sanayici
zikzaklar yapan bir kuşakt. Önünde örnek SATABİLMEK olarak yeni şirketlerde gördüğünüz
aldığı bir model yoktu. İkinci nesil ise ba- Önemli olan dünyaya satlabilir cihaz hatalar nelerdir?
balarının yanında yetşt ve beraberinde üretmektr. Yurtdışına yönelmek, bera- Yeni şirketlerin müşteri odaklı olmaktan
iyi eğitmler aldı. Bu sayede hem vizyon berinde dünya lideri şirketlerle rekabet uzaklaştğını görüyorum. Bayiye veya
sahibi hem de köküne sadık bir nesil yetş- ve daha fazla uzmanlaşmayı getrecektr. otele ürün satktan sonra ilişkilerini
t. İkinci kuşak aldığı eğitmle şirketlerine koparıyorlar. Üretci şirketler için ürü-
yeni ve vizyonel bir bakış açısı kazandırma- Sektörünüzdeki diğer şirketlerin nünü kullanan insanların deneyimi çok
ya başladı. Bu sayede sektördeki frmalar uzmanlaşma fkrine yaklaşımı nasıl? önemli bir bilgidir. Müşteri ile ilişkisini
daha çağdaş işletmeler haline dönüşmeye Aklın ve mantğın yolu bir... Büyüklerde kesen şirket bundan mahrum kalıyor.
başladı. olduğu gibi küçük frmaların da uzman- Sektörümüzde şirketler büyüdükçe kul-
laşma gayret içinde olduğunu görüyo- lanıcı ile arasına mesafe koyuyor. Küçük
"ŞİMDİ DAHA İSTİKRARLIYIZ" ruz. Bunlar sektörün geleceğine dair frmalar bu konuda daha avantajlı. Bunu
Birinci kuşak işinin ustasıydı, ama modern umut veren gelişmeler. iyi kullanır ve satş pazarlama faaliyetleri
anlamda şirket yönetme kabiliyetne sa- ile desteklerlerse önemli başarılar elde
hip değildi. O dönemlerde şirketler, daha Uzun yıllar boyunca herkes her şeyi edebilirler. Uzun vadede müşteriyi işin
fazla bilirsizlikler yaşıyordu; doğal olarak üret. O yıllarda uzmanlaşmanın merkezinde tutan şirketlerin kazanacağı-
da daha fazla sarsıntlar geçiriyordu. Şimdi önündeki engel neydi? nı düşünüyorum.
fnans bilen yeni bir kuşağın etkisiyle daha Geçmişte, "rakipten mal alınmaz" gibi il-
istkrarlı yol aldığımızı düşünüyorum. kel bir düşünce hakimdi sektöre. Kurdu- Bayilik sistemine en fazla odaklanan
ğumuz STK ile, rekabet etmenin yanında şirketsiniz. Edindiğiniz tecrübeleri
Sektördeki mevcut tablo nasıl? meslektaş olma bilincini de geliştrdiği- anlatabilir misiniz?
Geçmiş yıllarda sektördeki oyuncu sayısı mizi düşünüyorum. Gelişmek ve dünya Bayilik sisteminde de ürünü izleyemez-
daha azdı. Şirketler birbirine bakarak ha- pazarlarından pay almak gibi ortak he- sen, müşteriden uzaklaşırsın. Biz bu teh-
reket ediyordu. Kimin ne yaptğı belliy- defer oluşturmaya ve bunu sektör için- likeyi iki yıl önce fark etk ve sistemi hızla
di. Günümüzde 500 civarında irili ufaklı de yaymaya çalışıyoruz. Belli bir ölçüde revize edip, müşteri odaklı çizgimize geri
üretci var. Artk kimin ne üretğini veya başarılı olduğumuzu söyleyebilirim. döndük.
üretmeye çalıştğını takip etmek mümkün
değil. Endüstriyel mutak sektörünün Bursa'da İnoksan ve Evinoks dışında
yurtdışındaki imajı nasıl? başka bir şirket daha çıkmadı. İki
"KÜMELENME SİNERJİ Maalesef sektörümüzün imajına katkı şirketn temellerini de yıllar önce siz
YARATTI" sağlayan ve yurtdışında faaliyet gösteren ve N. Coşkun İrfan birlikte atnız.
Sektörümüzün İstanbul Kasımpaşa'da, çok az frma var. Ben bunlara Türk mut- Bursa gibi bir sanayi kentnde başka
Ankara'da Dikmen'de kümelenmesi farklı fak sektörünün bayraktarları diyorum. şirketlerin çıkmaması sizce biraz
bir etkileşime neden oldu. Bu özellik şir- Gelecekte bizim açtğımız yoldan diğer garip değil mi?
ketlerin birbirini yakından takip etmesinin şirketler de gelecek. Bu konuda umutlu- Aslında bazı frmalar var... Fakat biz pa-
yanında işbirliği imkanlarını da geliştrdi. yum. Sektörümüzde iyi yetşmiş, özgüve- zarlamaya ve marka bilirliliğine daha faz

141
141
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146