Page 132 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 132
makale


@ mercanonline.com Dr. Cüneyt Mengü


Dr. cüneyt.mengü Devremülk


& DevretatilSistemleri


lkemizde 1980’li yıllarda devremülk ve devretatl yan içeriklerden kaynaklanan sorunların çözümü KMK’da de-
olarak bilinen ‘’Zamanla Paylaşım Hakkı’’ sağlayan ğil, yasalarda yer alan tamamlayıcı hükümlerin uygulanması
uygulama, 1960 yıllarının başlarında ABD’de In- suretyle mümkün olabilmektedir. Zaten sorunların büyük bir
Ü terval Ownership ve İngiltere’de ‘’Time Share’’ adı bölümü zorunlu olmayan bölümlerden kaynaklanmaktadır.
altnda ortaya çıkmıştr. Ayrıca Avrupa’da tatl ev paylaşımı Örneğin üyelerden alınan genel yönetm giderleri, onarım
(Vacaton Home Sharing) olarak bilinmektedir. ve bakım masrafarının fahiş olması ve hakların kullanılması
Bat’da sanayileşme sürecine bağlı olarak refah ve yaşam sevi- sırasında hizmetlerin yüksek fyatlarla verilmesi gibi hususlar-
yesinin yükselmesi, tüketme yönelik taleplerin artmasına yol dır. Zira Kat Mülkiyet Kanununda bu gibi giderlerin nasıl he-
açmıştr. Bu bağlamda çalışma temposunun artması ile yılın saplanacağına dair herhangi bir hüküm konması zorunluluğu
belirli dönemlerinde insanların tatl yapıp dinlenmeleri bir ih- olmaması nedeniyle tüketciler genellikle, Borçlar Kanunu ve
tyaç olarak hasıl olmuştur. Böylece zaman içerisinde uluslara- Tüketcileri Koruma Kanunu hükümlerine müracaat etmekte-
rası turizm endüstrisinin gelişmesi tatl talebindeki artşa bağlı dirler. Netce itbariyle tüketcinin daha sözleşme aşamasın-
olarak konaklama fyatlarının da birkaç kat artması sonucun- da korunabilmesi açısından, sözleşme ile altna gireceği so-
da girişimciler özellikle dar ve orta gelirliler için yeni çözümler rumlulukların neler olacağı, ne gibi haklara sahip olunacağı,
aramaya başlamışlardır. Bu çözümlerden biri de taşınmazdan taşınmazın tapu kütüğünde kayıtlı olup olmadığı, taşınmazın
yararlanma hakkının dilimlere bölünerek, bu dilimlerin bir- durumu ve işletmeciler hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları
den fazla kişiye tahsis edilmesi ile ‘Zamanla Sınırlı Yararlanma gerekmektedir.
Hakkı’’ modeli geliştrilmiştr. Bu model, uluslararası turizm Devremülk hakkı; izaleyi şüyu, binanın yok olması, hakların
endüstrisinin zamanla gelişmesi ile yalnız dar gelirli tüketcile- bir kişide toplanması, mesken niteliğini kaybetmesi, sağladı-
re değil yüksel gelirlilere de hitap etmeye başlamıştr. ğı yararların ortadan kalkması, kat irtfakının sona ermesi ve
Ülkemizde devremülk hakkı, Türk hukukuna 1985 yılında taşınmaz mülkiyetnin terk edilmesi gibi sebeplerden dolayı
(KMK) Kat Mülkiyet Kanunu’nda 3227 sayılı kanun ile ya- sona ermektedir.
pılan değişiklikle girmiştr. Bu değişiklik devremülk hakkını; Devretatl sistemi özetlendiğinde ise; tapu tescil kaydı olmak-
mesken olarak kullanılmaya elverişli bir yapı veya bağımsız sızın ayni hak sağlamamakla birlikte şahsi talep niteliğindeki
bölümden yılın belirli dönemlerinde yararlanma hakkı, müş- devretatl konusu yerden yararlanma imkanı veren ve işlet-
terek mülkiyet payına bağlı hukukta yer alan bir İrtfak Hak- meciye yöneltlen bir nispi haktr. Diğer bir ifade ile devretatl
kı olarak tanımlanmış ve bir sınırlı ayni hak olarak da tesis sistemi taşınmazın belirli bir süre için kullanılmasıdır. Sözleş-
edilmiştr. Bu cümleden hareketle devremülk işlemlerinin menin 3 yıldan az olmamak kaydı ile ve devrenin bir hafa-
tapu sicillerinde kayıt altna alınması, devamlılık arz etmesi, dan az olmaması gerekmektedir. Bunların dışında devretatl
mirasçılarına intkal etmesi, devir ve kiraya verilmesi gibi her sistemi devremülk ile mevcut ayni haklardan yararlanmak-
türlü imkanı da sağlamaktadır. Devremülk sözleşmelerinde tadır. Hali hazırda ülkemizde mağdur sıfatyla mahkemelere
zorunlu içeriklerle yine kat mülkiyet kanununda yer alan başvuranların sayısı hayli yüksektr. Bu bağlamda devremülk
formalitelerin yerine getrilmesi gereklidir. Zorunlu olmayan ve devretatl ile ilgili KMK’da yer alan hükümlerin yeniden
içeriklerde ise; yararlanma şekli ve usulleri, yönetci seçimi, gözden geçirilmesi, yararlı olacak ve bu sistemler dürüst ve
onarım-bakım masrafarı, idari işlerin nasıl-kim tarafndan ne profesyonel bir şekilde işletldiği takdirde iç turizme katkı sağ-
şekilde yapılacağı gibi hususlar yer almaktadır. Zorunlu olma- layacaktr.

132
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137