Page 130 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 130
insan kaynaklarıRenaissance Polat İstanbul Hotel’in
Yeni Genel Müdürü Yakup Sertbaşrü ve en son Genel Müdür Yardımcısı
görevlerinde bulundu. Turizm sek-
töründe ki başarılı yatrımları ile dik-
kat çeken Polat Turizm Otelcilik’in
bünyesinde yer alan Renaissance
Polat İstanbul Hotel’de ki yeni göre-
vine Haziran ayı itbarıyla atanan Ya- Beyza Alkaya,
kup Sertbaş; uluslararası otel zinciri Levni Hotel’in
Marriot’un da marka gücü ile hizmet
sektöründe farklı bir yerde olmak ve Genel Müdürü Oldu
koşulsuz misafr ve çalışan memnuni- İstanbul tarihi yarımada bölgesinin
yetni sağlamak için belirlenecek he- en prestjli otellerinden biri olan
deferin her gün bir adım daha ileriye ve üst üste aldığı başarılı ödüllerle
Renaissance Polat İstanbul Hotel’in taşınması gerektğini belirt. Otelin ismini sıkça duyuran Levni Hotel’in
Genel Müdürlüğü görevine Haziran Kasım 2015 tarihi ile renovasyona gi- genel müdürlüğü koltuğuna Beyza
2015 itbarıyla Yakup Sertbaş get- rerek tamamen yenileneceğinin altnı Alkaya atandı. Beyza Alkaya daha
rildi. 1989-1995 yılları arasında sıra- çizen Sertbaş; benimsemiş olduğu önce sırasıyla Point Hotel, Taksim
sıyla Klassis Hotel, Swissotel, Hyat misyon doğrultusunda gelecekteki Gönen Hotel, Ramada Plaza İs-
Regency gibi turizm sektörünün seç- çalışmalarını şekillendireceğini sözle- tanbul ve en son olarak yine Levni
kin markalarında görevler üstlenen rine ekledi. Anadolu Üniversitesi Tu- Hotel’de satş müdürü ve genel mü-
Yakup Sertbaş, 1996 yılında itbaren rizm ve Otel İşletmeciliği eğitmi alan dür yardımcılığı görevlerinde bulun-
Renaissance Polat İstanbul Hotel Yakup Sertbaş; ayrıca çoğu uluslararsı muştu.
bünyesinde çalışmaya başladı. Gece kuruluşlar tarafndan sağlanan sertf-
Müdürü, Ön Büro Müdür Yardımcısı, ka programlarına katlmış olup İngi-
Ön Büro Müdürü, Operasyon Müdü- lizce ve Almanca bilmektedir. ITE Turkey’in Yeni
Genel Müdürü

Mövenpick Hotel İstanbul’a Genel Burcu Başer oldu

Müdür Olarak Bozkurt Atabek Atandı

Dokuz Eylül Üniversitesi dürü” ödülünü kazandı.
Turizm ve Otel İşletmeci- Saddle Brook Marriot,
liği bölümünden mezun Hilton Crystal City ve Ava-
olan Bozkurt Atabek kari- lon Fort Greene’de de
yerine 1988 yılında Pha- Genel Müdürlük yapan
selis Princess Kemer’de Atabek, Amerika’da bu- 17 ülkede 30 ofsiyle, 240’ı aşkın fuar
barmen olarak başladı. lunduğu süre içerisinde ve konferans organizasyonu ger-
1992 yılında The Mar- gelirler yönetmi ve misafr çekleştren, İngiliz fuarcılık devi ITE
mara İstanbul’da çalış- memnuniyetnin artrıl- Group’un Türkiye Ofsi ITE Turkey’in
maya başlayan Atabek, ması konularında önemli yeni Genel Müdürü Burcu Başer oldu.
ön büro, rezervasyon ve başarılar elde et. 2014 Kariyerinin önemli bölümünü fuarcı-
satş departmanlarında yılında İstanbul’a dönüş ya- lık sektöründe oluşturup, bu alanda
görev aldı. 1999 yılında Amerika’ya gi- pan Bozkurt Atabek, son olarak Mart başarılı projelere imza atan Burcu
den Bozkurt Atabek, Savannah Marri- İstanbul Hotel’de Genel Müdürlük gö- Başer, yeni göreviyle ITE Group’un
ot Riverfront Hotel’de Ön Büro Müdür revini yürütüyordu. 25 yılı aşkın otelci- Türkiye’de sahip olduğu beş şirketn
Yardımcısı oldu. Ardından Richmond lik tecrübesini ve birikimini 7 Temmuz yönetminden sorumlu olacak. Arala-
Marriot West’de Ön Büro Müdürü, 2015 tarihinden itbaren Mövenpick rında 38 yıllık başarılı fuarcılık deneyi-
Evansville Airport Marriot’da Odalar Hotel İstanbul’da hayata geçiren yeni miyle YEM Fuarcılık şirketnin de yer
Bölümü Müdürü ve Melville Marriot Genel Müdür Bozkurt Atabek, İngiliz- aldığı ITE Turkey; yapı, turizm, kozme-
Long Island’da Operasyon Direktörü ce ve İspanyolca biliyor. Turizm sektö- tk, gıda, moda, enerji, ambalaj, iş ve
olarak çalışt. 2004 yılında Islandia ründe faal kişiliği ile tanınan Atabek, inşaat makineleri, raylı sistemler ve
Marriot Long Island’da Genel Müdür- SKAL Internatonal İstanbul ve TUROB lojistk alanlarında Türkiye’nin ve Böl-
lük görevini üstlenen Bozkurt Atabek, Denetleme Komitesi üyesidir. Bozkurt genin lider fuarlarını düzenliyor.
2006’da “Marriot Yılın Genel Mü- Atabek, evli ve bir kızı var.


130 131
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135