Page 128 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 128
insan kaynakları
İstihdam Artışı İvme Kaybetti


% 5,7’den % 1,7’ye düştü!

TİSK, isthdam ve işgücünün proflini çıkardı. Genç işsizliği yükseldiği Türkiye'de isthdam
artş hızı yüzde 5,7’den, yüzde 1,7’ye düştü.

T ürkiye İşveren Sendikaları Kon- bin kişi olmuştu. Bültende şöyle deniliyor: Nisan döneminde Türkiye’nin klasik işsiz-

“Nisan’da kayda değer isthdam artşı sağ-
lik oranı açısından durumu diğer ülkelerle
federasyonu (TİSK), Türkiye’de
çalışma çağındaki nüfusun ya-
de karşılaştrılarak, “dünyadaki belli başlı
layan tek sektör hizmetler oldu; inşaat ye-
rısından azının (26 milyon 638
bin kişi) isthdam edilerek çalışma ve ka- rinde saydı, tarımda ve sanayide isthdam 44 ülke içinde işsizliğin en yüksek olduğu
11’inci ülke pozisyonunu koruduğu anla-
geriledi. Sanayide 46 bin kişilik kayıp var.
zanç sağlama olanağına sahip olduğunu, Yılın ilk 4 ayında ise isthdam tarımda ve şılmaktadır” ifadesi kullanılıyor.
yarısından fazlasının (31 milyon 41 bin inşaata azalırken, sanayide değişmedi,
kişi) ise bundan yoksun durumda bulun- hizmetlerde önemli artş görüldü.” İŞSİZLİK ORANINDA ARTIŞ
duğunu bildiriyor. TİSK, isthdam artşı- BEKLENTİSİ
nın ivme kaybetğine, artş hızının Nisan İŞSİZLİK % 9,6 Bülten’de, İŞKUR verilerine göre, işsizlik
2015’de bir önceki yılın aynı ayındakine Bülten’e göre, Nisan 2015 itbarıyla 2 mil- ödeneğine başvuranların sayısının 2007
göre, yüzde 5,7’den, yüzde 1,7’ye indiğine yon 821 bin kişi olarak tespit edilen top- yılında 246 bin iken, 2009 yılında krizin et-
de dikkat çekt. TİSK’in, TÜİK ve İŞKUR’un lam işsiz sayısı, bir yıl önceye göre yüzde kisiyle 598 bine vardığı, 2010’da 427 bine
verilerinin yanı sıra kısa vadeli isthdam
beklentlerine yönelik olarak yapılan 9,4 oranında art. Ancak, işsiz sayısındaki gerilediği, 2011 yılı genelinde ise yeniden
anketlerin sonuçlarından yararlanarak artşın hızı Aralık 2014’ten bu yana yavaş- yükselip 441 bin olduğu belirtlerek, şun-
hazırladığı “İşgücü Piyasası Bülteni”nde, ladı. Nisan 2015 itbarıyla bir yıl önceye lar kaydediliyor: “Başvuru sayısının 2012
yüzde 46,2’lik isthdam oranını yükselt- göre 0,6 puan artarak yüzde 9,6 olan yılında 566 bine yükselmesi ve 2013 yılın-
mek açısından en fazla potansiyele sahip işsizlik oranına da değinilen Bülten’de, da 763 bine çıkarak 2009 seviyesini dört-
grubun ise 11 milyon 503 bin kişi ile ev “2014’ün ikinci yarısında yükselen işsizlik te bir oranında aşmış bulunması dikkat
kadınları olduğu belirtlerek, “kadınların oranının 2015’in ilk çeyreğinde yönünü çekicidir. Başvuru sayısı aylık olarak ince-
çalışma isteği, işgücüne katlma oranı- aşağıya çevirdiği anlaşılmaktadır. Mev- lendiğinde ise, 2013 Mart ayında 58 bin
nı artrmaya devam deniliyor.” denildi. simsellikten arındırılmış veriler de bunu seviyesinde olan başvuru sayısının 2014
Bülten’de, Nisan’da işgücü artşının da bir teyit etmektedir. 2012 ve 2013’te yüzde Ocak ayında 87 bine, 2015 Ocak ayında
yıl önceye göre yarı yarıya azaldığı belirt- 8-9 bandında iken ekonomik büyümedeki ise 111 bine çıktğı görülmektedir. Söz ko-
liyor. Buna göre, 2014 Nisan döneminde hız kaybı nedeniyle artk yüzde 10’larda nusu sayı Haziran 2015’te 119 bini aşarak
1 milyon 633 bin kişi olan işgücü artşı, bir gezinen işsizlik oranının gelecekteki du- bugüne kadarki en yüksek seviyeye ulaş-
yılda yüzde 45,9 oranında küçüldü. Yıllık rumu yine büyümeye bağlı olarak değişe- mıştr. Bu durum, işsizlik oranında artş
işgücü artşı Ocak 2015’te 1 milyon 452 cektr” deniliyor. TİSK Bülteni’nde, 2015 olacağı düşüncesini doğurmaktadır.”


128 129
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133