Page 122 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 122
insan kaynakları
insan kaynakları

Sayın Okurlarımız,
Sizlere TUROB İK Komitesi’nin kuruluş haberini vermekten büyük mutlu-
luk duyuyoruz. İK Komitesi’nin TUROB bünyesinde kurulmasında bizlere
büyük destekleri bulunan TUROB Başkanı Sayın Timur Bayındır ve Genel
Müdür Sayın İsmail Taşdemir’e tüm İK direktörleri adına teşekkürü bir
borç biliyoruz.
Uzun bir zamandır oluşumu için gayret gösterdiğimiz TUROB İK
Komitesi’nin sektör içindeki yeri, faaliyetleri, beklent ve sorunları gele-
ceğe yönelik proje ve düşünceleri ile ilgili bilgileri bundan böyle “TUROB
Hotel” dergisinin ilgili bölümünde bulacaksınız. Bu konuda da bize destek
olan Yazi İşleri Müdürü Sayın Yılmaz Keleş’e çok teşekkür ediyoruz.
Gelişen teknolojik imkanların bize sunmuş olduğu gerek yazılım, gerekse
donanım olarak otelcilik sektörünün her branşında etkin olarak kullandı-
ğımız, operasyonumuza büyük kolaylık ve destek sağlayan techizatların
önemi göz ardı edilemez bir gerçek. Ancak unutulmaması gereken diğer
bir temel husus ise ne kadar gelişmiş teknolojiye sahip olursa olsun bü-
tün sahip olduğumuz ekipman ve yazılım iyi eğitlmiş, kurumuna bağlı ve
yetkin personel tarafndan kullanılmadıkça arzu edilen verimin alınması
mümkün değildir. Bu nedenle personelin seçimi, işe alım, eğitm ve çalış-
ma süreci gibi en önemli safaların yürütülmesinde birinci derecede rol
alan ve sorumluluk taşıyan İK departmanlarının her sektörde olduğu gibi
otelcilik sektöründede yeri tartşılmaz olup bu önem her geçen gün daha
da ileri gitmekte.Personelimizin başta ‘İş Kanunu’ olmak üzere mevcut il-
gili kanun, yönetmelik ve talimatlar kapsamında olması gerektği şekliyle
isthdamı İK departmanlarının asli ve vazgeçilmez görev ve sorumluluğu.
Çırağan Sarayı Kempinski İstanbul Özlük hakları sonuç olarak tüm çalışanların vazgeçilmez ve temel hakları
İnsan Hizmetleri Direktörü olup bunların en doğru, kurallara uygun, zamanında ve eksiksiz olarak
& TUROB İK Komitesi Başkanı yerine getrilmesi de İK personelinin en önemli görevlerinden bir tanesi.
A.Haluk Ertan İşveren ile işçi arasında temel köprü vazifesi gören, adalet ilkesi içerisinde
çalışanların haklarını korurken işverenin menfaatlerini de aynı bakış açı-
sıyla gözeten bir çalışma ortamı yaratmakla görevli olan İK departmanla-
rı bu görevlerini yerine getrirken gerek işverenlerin gerekse üst yönetmin
tam desteğine ihtyaç duyarken aynı zamanda da çalışanların anlayış ve
desteğine her zaman ihtyaç duymakta. Bugüne kadar gerek kanun ve
yönetmeliklerin yorumlanmasında, gerekse otel içi uygulamalarda kar-
şılaşılan sorunların çözülmesinde bireysel veya bir-iki otel arasında resmi
hüviyeten uzak kısır bir döngü içerisinde hareket etmek zorunda kalan
otel İK müdürleri bundan sonra TUROB gibi etkin bir tüzel kişiliğin bün-
yesinde kurulmuş olan İK Komitesi aracılığıyla sorun ve önerilerini doğru
makamlara zamanında iletme şansına sahip olacaklar.
TUROB İK Komitesi’nin “Mevzuatla İlgili İşler”, “Eğitmle İlgili İşler” ve
“Sosyal İşler” olmak üzere üç ayrı birimi oluşturuldu. Komitemiz belli
periodlarla yapacağı toplantlarla ve fakat tüm otellerin İK müdürlerinin
katkısıyla yukarıda değinilen faaliyetleri yerine getrirken siz okuyucuları-
mızıda her sayıda farklı bir İK başlığı konusunda bilgilendirmeyi hedefiyo-
ruz. Her işin olmazsa olmazı olan yetkin, eğitlmiş ve yaptğı göreve aşkla
bağlı personelin otelcilik camiasını en ileri seviyelere götüreceğine olan
inancımızla komitemizin tüm otelcilik camiasına hayırlı olmasını temenni
ederiz.
Sevgi ve Saygılarımızla,

122
122
122
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127