Page 118 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 118
yeni yatırım


“Bütün oteller birbirinin çok benzeri
EYLEM FINDIK KİMDİR? Y KUŞAĞININ MARKASI olacak ve misafrler gitkleri bütün
“PARK INN” otellerimizde aynı atmosfer ve hiz-
met ile karşılaşacaklar. Tüm bunlarla
birlikte yeni standartlar da geliştrmiş
olduk. İnşaat aşamasından bitene
kadar olan süreçte kullanılacak her
şey merkezimizden liste halinde bize
gönderildi. Fakat biz, Türkiye’de başka
bir avantaj yakaladık. Bize gönderilen
listede çoğu markanın Türk markası
Otelin inşaatndan, açılışına olması ve Türkiye’de bulunan mar-
kadar her aşamasında bizzat kalar olmasıyla birlikte az da olsa bu
bulunan Genel Müdür Eylem markaları kendi ülkemizden tedarik
Fındık, konsept ve tedarikten, edebildik. Uluslararası zincirlerin te-
personel alımına kadar uygu- darik listelerine girebilmiş olmak ülke
lanan detaylar hakkında bilgi ve sektör adına son derece sevindirici
Park Inn by Radisson Istanbul verdi; bir durum oldu. Bir çok ürünün aynı
Ataturk Airport Hotel'in Genel “Her kesimden misafrin rahatlığına kalitede muadillerini merkezimize
Müdürü Eylem Fındık, 1975 do- önem veren, kalabalık grupların bile onaylatarak tedarik çalışmamızı bu-
ğumlu. Orta öğrenimini Ankara kendilerini evlerinde hissedeceği bir radan tamamladık. Türkiye’de tekstl,
Yükseliş Koleji'nde, liseyi Antalya ortam sağlamak amacıyla dizayn edi- mobilya ve mutak üretcilerinin son
Anadolu Lisesinde tamamladı. len otelimizde odaları, lobisi, restora- derece gelişmiş olduğunu düşünen
Marmara Üniversitesi İngiliz Dili nıyla günlük hayata alışık olduğumuz merkez yönetcilerimiz çalışmamıza
ve Eğitmi bölümünde öğrenim bir düzeni sunuyoruz” diyen Genel sıcak baktlar ve bizim de oteli hazır-
gördü. 1999 yılında Rezidor ai- Müdür Eylem Fındık, “İç mekân lamamızda kolaylık sağlanmış oldu.
lesine İstanbul Radisson SAS mobilyalarından, dış görünümüne Türkiye’de oluşturduğumuz konsept
Conference & Airport Hotel’de kadar canlı renkler ve dinamik dizay- yurtdışındaki otellerimize referans
Satş Yetkilisi olarak katldı. Kısa nıyla klasik otel çizgisinden uzak bir oldu. Buradaki her şey birebir aynı şe-
bir süre sonra Satş ve Pazarlama konsept oluşturuldu. Bu da Park Inn kilde yurtdışında bulunan “Park Inn”
Yönetcisi ve Marka Koruyucusu by Radisson markasını rakiplerinden marka otellerde de uygulanacak. Bu
farklı kılıyor” diyor.
yüzden Türkiye turizmi adına ve Türk
görevini üstlendi. Fındık, kariye- tedarikçileri açısından önemli bir iş çı-
rine 2004 yılından itbaren Satş YURTDIŞINDAKİ OTELLERE karıldığını düşünüyorum.”
ve Pazarlama Direktörü olarak REFERANS OLDUK
devam et. 5 yıl sonra aynı fr- Park Inn By Radisson Istanbul Ata- PERSONEL SEÇİMİNDE
mada Yeme-İçme Yönetciliği turk Airport Otel, Carlson Rezidor STANDART ÖNEMLİ
ve Çeşme Radisson Blu Resort Grubu’na ait olan Radisson Blu ''Carlson Rezidor Grubu’nun tüm
& Spa’da 6 hafalık geçici Satş Otelleri’nin kardeş oteli olduğunu dünyada var olan belli standart ve
ve Pazarlama görevinin ardın- söyleyen Fındık, “Dünyadaki bütün kalitedeki personel kriterlerine göre
dan Tifis’te yer alan Radisson uluslararası zincir otellerde olduğu işe alımlar yapılıyor. Bunun yanı sıra
Blu Iveria Hotel’e Genel Müdür gibi bizimde belli standartlarımız var. Rezidor, genel olarak personeline çok
Yardımcılığı yapt. 2010 Nisan Bu otelde biraz farklı olarak bütün bu yatrım yapan, çalışanların şirket içe-
ayında kariyerini Radisson Blu dekorasyon malzeme ve ekipman- risinde hareket etmesine izin veren,
Bosphorus’ta sürdürmeye de- lar bundan sonra açılacak Nex Gen eğitme ve ilerlemek isteyenlere de
vam et. 2011 yılında Mentor- konseptlerinde uygulanmak üzere kariyer frsatları sunan bir zincir grup.
Mentee programını tamamlayan seçilerek hazırlandı. Yani buradaki Şu an var olan personelimizin önemli
Fındık, terf etği Radisson Blu her detayı, bütün Park Inn Radisson bir kısmı diğer kardeş otellerimizden
Hotel Ankara Genel Müdürlük Blu otellerinde de göreceğiz” diyor. transfer oldular. Bu sebeple kalite
görevini başarıyla üstlenmesinin Genel Müdür Eylem Fındık, bundan standartlarımızı bilen ve kurum kültü-
ardından, Park Inn by Radisson sonra açılacak otellerin konsept ve rünü benimsemiş, yetşmiş bir kadro
İstanbul Atatürk Airport’un Ge- tedarik çalışmaları ile ilgili açıkla- ile başlamak bizim için çok büyük bir
nel Müdür’ü oldu. malarına şu sözlerle devam ediyor: avantaj oldu.
118
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123