Page 113 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 113Fame Residence Yesil Yıldızı’na Kavustu
,Kemer İlçe merkezinde bulunan 5 yıl- kullanımın da fazla ambalaj oluşmaması ler düzenlenmiştr. Odalarda çarşaf ve
dızlı Fame Residence Otel, Kültür ve için tercih edildiği anlatldı. Yemeklerden havlu değişimi isteyen misafrlerin yere
Turizm Bakanlığı tarafndan verilen artan gıdalar kemer hayvan barınağına bırakabileceklerini; yatak üstüne bıra-
Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Bel- gönderilerek, oteldeki kedilerin kısır- kılan çarşaf değiştrme kartlarıyla ve
gesi Yeşil Yıldız'ı almaya hak kazanarak laştrılması ve aşılanması konusunda odalardaki bilgilendirme kitapçıklarıyla
bir başarıya daha imza at. Kemer destek alındı. Personelimize çöpe atk- anlatldı. Enerji sarfyatları geri dönü-
bölgesinde 23 adet Yeşil Yıldız belgeli 5 ları atk malzemelerin dağılımı ile ilgili şümü olan güneş enerjisiyle su ısıtma
yıldızlı otelden bir tanesi olan Fame Re- bilgilendirme eğitmleri verildi. Otelde sağlandığı, tüm ekipmanların düzenli
sidence Otel Genel Müdürü Yunus Can konaklayan misafrler için, mini club’te bakımdan geçtkleri bakım kartlarıyla
yaptğı açıklamada; “ Kültür ve Turizm karton bardak ve tabak gibi malzemeler muhafaza edilmiş, klimaların ve mini
Bakanlığı tarafndan turizm işletmesi ile hafada bir yeşil günler adı altnda barlardaki dolapların A ++ olması
belgeli konaklama tesislerine “Kriter- çalışmalar başlatldı. Yetşkin misafr- sağlandı
leri sağlayarak Yeşil Yıldız belgesi alan lere çevre ile ilgili ve otelimizdeki yeşil
otelimiz, temiz ve yeşil bir gelecek için alanlarla ilgili anketler düzenlendi. Otel
çalışmalarına devam edecektr” dedi. girişine ekolojik çevreyi anlatan bilgilen-
Can, Yeşil Yıldız belgesinin alınması için dirme yazıları asıldı. Personelin kullanım
otel’de yapılan çalışmalar ile ilgili olarak alanlarına kağıt atkların çöp olmadığı
da şunları söyledi; duyuru bölümlerinde anlatlmış, yemek-
“Tüm departman müdürleri Tema hane bölümlerinde TEMA vakf kurucu-
vakfna gönüllü olmuş, ÇEKÜL Vakf’na sunun vakıf kuruluş hikayesini anlatan
yıllık bağış yapıldı. Odalardaki duş kü- bilgilendirme yazısı asıldı. Tüm personel
vetlerinin tpaları kaldırılarak, sezon alanlarında, sarfyatnı kontrolü amaçlı,
başlamadan duşa kabine çevrildi. boşa gidecek enerji hakkındaki dikkat
Odalarda doldurabilir sıvı malzemeler çeken notlar asılarak bu konuda eğitm-
RadissonBlu Hotel Kayseri “Yesil Yıldız” Aldı


Kültür ve Turizm Bakanlığı ta- cının yüzde 60’nı yenilenebilir enerji konusunda sürekli eğiterek; atık
rafından başlatılan ‘Çevreye kaynağı olan kojenerasyon sistemin- pil ve atık yağ gibi çevreye za-
Duyarlı Konaklama Tesisi’ pro- den temin etmekteyiz. Otelimiz tüm rarlı atıkların ayrı toplanması ile
jesi kapsamında; RadissonBlu alanlarında aydınlatma elemanları cam, kağıt ve plastik gibi geri dö-
Hotel Kayseri, çevreye duyarlı ve armatürlerde tasarruf sağlayan nüşüm atıklarının ayrıştırılarak
konaklama tesislerine verilen ekipmanlar kullanmakta ve ayrıca ekonomiye kazandırılması sağ-
“Yeşil Yıldız” belgesini aldı. Ra- deterjan ve su tüketimini azaltmak lanmaktadır. Biliyoruz ki, en ufak
dissonBlu Hotel Kayseri’de çev- için oda tekstillerinin yıkanma periyo- bir çalışma bile yarınlara ‘yaşa-
reye ve doğaya büyük önem dunu misafrimizin tercihine göre dü- nabilir bir dünya’ bırakmak açı-
verdiklerini belirten RadissonBlu zenleyen çevre kartları uygulamasını sından çok değerlidir. Ekibimiz
Hotel Kayseri Genel Koordinatö- sürdürmekteyiz. Personelimizi çevre ile Yeşil Yıldız belgesini almanın
rü Recep Arifoğlu şunları söyle- haklı gururunu ve mutluluğu ya-
di: “Kayseri’nin en büyük ve en şıyoruz” diyor.
modern oteliyiz. Yatırım sırasın-
da en son teknolojiyi kullanarak,
çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve
enerji tasarrufu ile doğal kaynak-
larımızı korumayı hedefedik.
Mesela, otelimizde enerji ihtiya-

113
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118