Page 112 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 112
yeşillenen otellerPort Nature Luxury Hotel’de

Yesillenen Oteller

Ailesine KatıldıOtel, sürdürülebilir turizmin önemli gerekliliklerinden biri olan çevreye duyarlı tesis olma
hedeflerine uygun çalışmalarıyla, Bureau Veritas tarafından yapılan denetim sonucu
Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) Sertifikası almaya hak kazandı.
P ort Nature Luxury Hotel & devam edecektr. Büyüyen Yeşillenen çevre duyarlılığına motvasyonlarını


artrmayı hedefiyor. Proje, sektördeki
Oteller ailesi içerisinde yer almaktan
SPA Kalite Müdürü Gizem
memnuniyet duyuyoruz. Dünyada or-
rekabet gücünü yükseltğinin bilinciy-
Barut, konuyla ilgili olarak
yaptğı açıklamada şunları
ğin benimsenmesine katkı sağlamayı
söyledi: "13 Temmuz 2014'te hizmet tak bir çevre bilincinin oluşturulmasını le, turizm sektöründe sürdürülebilirli-
diliyoruz."
vermeye başlayan tesisimiz, planla- amaçlıyor.
ma aşamasında çevreye duyarlı tesis ÇEVREYE DUYARLI TÜKETİCİ, Yeşillenen Oteller Sertfkası sahibi ol-
altyapı şartları ön planda tutularak ta- ÇEVREYE DUYARLI TESİS maya aday tesisler; enerji yönetmi,
sarlanmıştr. Tesis, hizmete açılmadan SAYISINI ARTIRIYOR... su yönetmi, iç hava kalitesinin artrıl-
önce, çevresel sürdürülebilirlik adına Sürdürülebilir turizm ilkelerine geçişte ması, atk azaltmı ve geri dönüşüm
tüm personele eğitm düzenlenerek önemli katkılarda bulunan Yeşillenen alanlarında değerlendiriliyor. Değer-
çevreye verilecek zararların azaltlma- Oteller Projesi; çevreye duyarlı tüketci lendirmeden başarıyla geçen turizm
sı amaçlanmıştr. Sosyal sorumluluk sayısının artmasını sağlayarak, tesisleri tesisleri 'Yeşillenen Oteller Sertfkası'
projeleriyle birlikte çevre etkinlikleri daha yeşil olmaya teşvik ediyor. Proje almaya hak kazanıyor. Kontrol Liste-
devam etrilmektedir. Yeşillenen Otel- kapsamında Yeşillenen Oteller Sertfkası sinde yer alan toplam kriterlerin te-
ler çalışmalarına verdiğimiz destekten sahibi turizm tesislerinin sayısı giderek sis bünyesinde yer alması üzerinden
dolayı almış olduğumuz ödül bizleri artyor. minimum başarı durumlarına göre,
gururlandırmıştr. Port Nature Luxury Yeşillenen Oteller Projesi; turizm sektö- konaklama tesisleri sırasıyla Bronz,
Resort Hotel & SPA ailesi olarak çevre- rünün sürdürülebilir çevre konusunda Gümüş ve Altn 'Yeşillenen Oteller'
yi korumayı amaçlayan çalışmalarımız farkındalığını ve konaklama tesislerinin Belgesi almaya hak kazanıyor.112
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117