Page 111 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 111
Bölüm Sponsorutüm alanlarda doğayı koruyan, geri
dönüştürülebilen ve çevreye zarar
vermeyen bir yaklaşımı benimsiyor.
Eczacıbaşı Profesyonel ham madde
başlığı altnda sürdürülebilir orman
yönetmi ve ham madde satn alımı;
üretm başlığı altnda üretm zinciri,
su ve su atk yönetmi, enerji yöne-
tmi, karbon salınımı, üretm kimya-
salları ve çevre yönetmi alt başlıkları
altnda da ECODokunuş uygulamala-
rını hayata geçiriyor.

SELPAK PROFESSIONAL'DAN
ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER
Eczacıbaşı Profesyonel ECODokunuş yeniden ağaç dikilmesini destekliyor. masını önleyen ve mekanik temizle-
anlayışı çerçevesinde Selpak kalitesi ECODokunuş platormundaki “Sel- me sıklığını azaltan Maratem Bio ürün
ve ayrıcalıklarını artk ev dışı kulla- pak Professional Sensörlü” dispen- serisi doğaya zarar vermeden hijyen
nımda da Selpak Professional mar- serlerde yer alan ‘uyku modu’ ener- sağlıyor. Biyolojik ürünlerin içeriğin-
kası altnda müşterileri ile buluştu- ji tasarrufu, ‘kağıt bekleme süresi deki bakteriler ve bakterilerden elde
ruyor. Selpak Professional markası ayarı’ ve ‘kağıt yaprak boyu ayarı’ edilmiş biyolojik yüzey aktf maddeler
altnda, tuvalet kağıdı, havlu, peçete ise kağıt tasarrufu sağlıyor. “Selpak doğada %100 çözünüyor ve ürünlerin
ve kutu mendil kategorilerinde ürün- Professional İçten Çekmeli Havlu” ve tamamı geri dönüştürülebilir amba-
ler piyasaya sürülüyor. Selpak Profes- “İçten Çekmeli Tuvalet Kağıdı” dis- lajlara sahip. Ayrıca Dispo markası
sional markasıyla ev dışı kullanımda penserlerinde yer alan ‘her seferinde altnda ev dışı tüketm sektörü için
tüm bu ürünler, Eczacıbaşı Profes- tek yaprak mekanizması’ ise kullanım özel olarak üretlmiş olan doğada çö-
yonel güvencesi, Selpak kalitesi ve tasarrufu sağlıyor. zünen ve çevre dostu çöp poşetleri
ayrıcalıklarıyla profesyonel müşteri- bulunuyor. Eczacıbaşı Profesyonel
lerle buluşuyor. Selpak Professional MARATEM BİO İLE DOĞAYA doğanın ve çevrenin korunması ko-
markalı tüm profesyonel temizlik ZARAR VERMEDEN HİJYEN nusunda çözüm odaklı bir yaklaşımı
kağıdı ürünleri Sürdürülebilir Orman ECODokunuş'u destekleyen diğer bir benimseyerek, kendi faaliyet alanın-
Yönetmi’ne uygun üretliyor. Sadece ürün grubu Maratem Bio biyolojik da katma değer sağlayacak sonuçlara
Sürdürülebilir Orman Yönetmi’ne ürün serisi ise tuvalet ve banyo gider- odaklanıyor. Eczacıbaşı Profesyonel
uygun sertfkalı tedarikçilerden ham lerindeki kötü kokuları giderip, kötü tüm süreçlerinde toplumsal faydaya
madde temin ediliyor. Sürdürülebilir kokuların oluşumunu önlüyor; yağ odaklanarak ham maddeden eğitme
Orman Yönetmi çerçevesinde kulla- kapanları, foseptk ve pis su tankları- kadar her alanda maksimum düzeyde
nılan tüm selüloz ham maddesi için nın bakımını sağlıyor. Kötü koku oluş- önlem alıyor.


Eczacıbaşı Profesyonel Hakkında

Eczacıbaşı Profesyonel, Eczacıbaşı geniş ürün yelpazesiyle turizm, yi- Gıda markaları arasında ise Oralet,
Tüketm Ürünleri Grubu şirketlerin- yecek-içecek, AVM, eğitm ve sağlık Oralet Çay, Splenda, Cezbeli Kahve,
den biri olarak ‘Ev Dışı Tüketm’ sek- sektörlerine hizmet veriyor. 3 ana Nektar Natura ve Unifood marka-
töründe faaliyet gösteriyor. Profes- grupta yer alan ürünleri ile profesyo- ları bulunuyor. Eczacıbaşı Profes-
yonel temizlik, hijyen, gıda ürünleri nel işletmelere hizmet sunan Ecza- yonel ürün portöyünün yanı sıra,
ve hizmetlerini, komple çözümler cıbaşı Profesyonel, “Temizlik Kağıdı Eczacıbaşı Profesyonel Akademi
sunarak, işletmelerle buluşturan Ürünleri”, “Temizlik ve Hijyen Ürün- (EP Akademi) ile işletmelere eğitm,
Eczacıbaşı Profesyonel, A'dan Z'ye leri” ve “Gıda Ürünleri” kategorilerin- denetm ve danışmanlık hizmetleri
yüksek kalite ve hizmet standartları de işletmelere ürün tedarik ediyor. sunuyor. EP Akademi, müşterilerin
ile 10.000'den fazla işletmeye pro- Eczacıbaşı Profesyonel’in temizlik ka- karşılaştğı sorunları etkin, hızlı ve
fesyonel çözümler sunuyor. ğıdı markaları arasında; Selpak Pro- doğru bir şekilde çözmelerine yar-
Türkiye’de EDT sektörünün önde fessional ve Marathon; Temizlik ve dımcı oluyor ve yüksek standarta
gelen üretci ve tedarikçileri arasın- Hijyen markaları arasında Maratem, temizlik ve hijyen seviyesinin sağ-
da yer alan Eczacıbaşı Profesyonel, Tana Professional ve Dispo yer alıyor. lanması için yönlendiriyor.


111
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116