Page 104 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 104
turizm için 100 fikir

şehri için yapılmış Yılın 52 haftasına Londra gibi birçok şehir akla geliyor. Demir Uyar
52 ayrı proje bence İstanbul için çok Ülkemizde bu çapta marka şehir ola- Permak
uygun bir projedir. Fakat tabi ki bu bilme potansiyeli en yüksek şehrimiz
projeler aynı zamana denk gelme- İstanbul olduğu halde, dünyada hala Her Otelin Bir
meli ve şehrimizin turizm potansiyeli İstanbul ile ilgili hala pek çok karma- Çamaşırhanesi Olmalı
tüm bir yıla yayılmalıdır. Bunun için şık bilgi ve duygu mevcut. Bu konuda
iyi bir sene planlaması tek elden ve çalışmalar yapılarak daha güçlü bir
en az 2 sene evvelden yapılmalıdır İstanbul markası oluşturmalıyız. Turizm sektöründe
ki tüm bu organizasyonların yurtdışı müşteri mem-
tanıtımları için yeterli süre olsun. nuniyeti her
Turizm Bakanlığı ve sektörün ileri Rıdvan Bingöl şeyden önce
gelen sivil toplum kuruluşları bir Mardin Kasem Turizm geldiği gibi,
araya gelirse yukarıdaki bahsettiğim memnuniyet
proje rahatlıkla gerçekleşebilir ve Acentelere Yeşil konaklanacak
şehrimiz dünya turizminde hak ettiği Pasaport Verilsin odadan, hijyenin-
yere gelebilir. den, servisinden, yeme içmesine
kadar uzun bir listeye dayanıyor. Bir
Seyahat Acentası yetkililerinin yurt- otelin kendi bünyesinde bir çama-
dışı faaliyetlerini daha kolay gerçek-
Ziya Cihan leştirebilmeleri için kendilerine yeşil şırhaneye sahip olmasının sağladığı
WOW İstanbul Hotels pasaport veya farklı bir vize/pasaport avantaj listesinin en başında; tekstil
uygulaması imkanı verilmesi ile temizlik ve hijyen kalitesi tam olarak
İstanbul Markasına turizmcilerin önünden sınır engelinin kontrol altında tutulması ve tekstil-
lerin kullanım ömrü uzayacak olması
Vurgu Yapmalıyız kaldırılması gerekmektedir. Böylece gelmektedir. Teslimat gecikmelerine
seyahat acentası yetkilileri yurtdışı ve tekstil kayıplarına son vermiş ola-
organizasyon ve turlarında daha gi-
Sosyoeko- rişken olabilecek ve daha çok kazanç caksınız. Tekstil temizlik maliyetiniz
en az yüzde 30 daha çok düşecek ve
nomik açıdan elde edebilecektir. Ayrıca bununla tasarruf etmiş olacaksınız.
gelişmiş ülke- ilgili doğrudan desteklerin ekonomi
lerden turist bakanlığı tarafından sağlanması
çekilebilmesi- gerekmektedir. Nazlı Sak
ni sağlayacak Era Ltd. Satış Direktör
bir iletişim Çevreci Ürün
sistemine Kullanımını Teşvik
sahip olunmalı. Öncelikle “Türki- Doç. Dr. Barış Erdem Etmeliyiz
ye ucuz ülkedir” imajının yıkılması Kırgızistan – Türkiye Manas
Üniversitesi
gerekmektedir. Deneyimli ve lüks Küresel çevrecilik trendi hem yerli
harcama yapacak turistlerin yanı Zaman Ayarlı Duş hem de yabancı turistlerin tatil tutum
sıra gençlerin de konaklamalarını ve davranışlarında kendini çok net bir
sağlayacak olanaklar artırılmalı. Sistemleri Kuralım biçimde göstermektedir. TÜRSAB’ın
Hatta çocuklara yönelik temalı Doğa ve Macera Turizmi Raporu’nu
turizme ağırlık verilmeli. Bugün Bilindiği gibi Türkiye’de özellikle kamuya incelediğimizde 2014 yılı içinde bir
sadece Disneyland için Paris’e giden ait halk plajlarında istenen nitelik ve milyarı aşan uluslararası seyahatlerde
turist sayısı ortada. Başka kentler- sayıda duş alanları bulmak neredeyse yaratılan ekonomik hacmin 1,2 trilyon
de göremeyeceklerini görmek ve imkânsız gibidir. Türkiye’deki halk plaj- doları bulduğunu görüyoruz. Turistlerin
deneyimlemek için seyahat etmeye larında karşılaşılan bu soruna bir çözüm neredeyse tamamı kendisini çevreye
hazır, dünya çapında hatırı sayılır bir alternatifi olarak “Jeton veya Bozuk duyarlı olarak addederken; üçte biri
kitle var ve bu kitlenin sayısı giderek Para İle Çalışan Zaman Ayarlı Plaj Duş çevreye duyarlı tatiller için yüzde 40’a
artmaktadır. Turiste ne kadar çok Sistemleri” öneriyorum. Böylece gerek- kadar daha fazla harcama yapmaya
farklılık sunulursa o kadar çok verim siz yere kullanımlar azalarak duş alan- gönüllü olduğunu ortaya koymuş.
alınabilir. Marka şehir ve bölgeler ya- larından daha çok turistin yararlanması Eski tesislerin renovasyonu maliyet
ratılmalı. Dünya’da “Marka Şehirler” sağlanabilir. Son yıllarda birçok Avrupa yükünü azaltırken; doğayı koruyarak
dendiğinde; Viyana, Paris, Roma, Ka- ülkesindeki plajlarda sıkça kullanılan ekoturizme yönelmiş olan bu yadsına-
zablanka ,Venedik, New York, Dubai, bu yöntemin iki önemli konuda katkı maz büyüklükteki misafir potansiyelini
, Moskova, Atina, Kahire, Las Vegas, sağlayacağı öngörülebilir. de çekmeye yönelik bir adım olacaktır.


104
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109