Page 102 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 102
turizm için 100 fikir

Mehmet Emin Kocaaliler Ahmet Altundal söyleyebilmek
Ramada Encore Kartal Taksim Otelcilik için öncelikle
bireyin dikka-
İstihdamda Otokontrol Yasal Düzenlemeye tini çekmeyi
Sistemi Kurmalıyız İhtiyacı Var başarmanız
gerekir. Ülkenin
Turizm sektörünün gerçek sermayesi Dünya turizm tanıtımından
insandır. Yetişmiş insan gücüne sahip sıralamasın- sorumlu kurum olarak faaliyetleri-
olamayan otellerin her departmanı da söz sahibi mizi yeniden biçimlendirirken son iki
hizmet kadar sorun da üretir. Bu ne- bir noktaya yıldır stratejimizin önemli bile-
denle hizmete giren otellerin kadrola- taşınan sek- şenlerinden birini dijital ve sosyal
rı oluşturulurken mümkün olduğu ka- törümüzün en medyaya yönelik çalışmalarımız
dar tecrübeli personelle yola çıkmak büyük eksik- oluşturuyor . Türkiye’nin hikayesini
gerekir. Günümüzde başta İstanbul liği ülkemizde dünyayla paylaşmaktan
olmak üzere, bir çok şehrimizde artan sektörle ilgili yasal düzenlemelerin yola çıkarak geliştirdiğimiz
otel yatırımları, istihdam alanında yetersizliğidir. Mevcut yasal düzenle- TURKEY:HOME konsepti
ister istemez bir dalgalanmaya neden meler ise sektörü düzenlemekten, yol dijital ve sosyal medya aracılığıyla
oluyor. Yeni açılan oteller, çevresinde- gösterici olmaktan çok, yasal dayanak- bireyle iletişime geçiyor. Öte yandan
ki diğer otellerden personel transfer ları bile tartışmalı idari para cezaları ile tanıtım faaliyetlerimizi bir şemsiye
ederek kadrolarını oluşturmaya yatırımcıları yıldıran bir sistem haline altında toplayarak özel sektörümüz-
çalışıyor. Yaşanan bu durum, kadro- gelmiştir. Oysa sektörün ihtiyacı olan, le ortak bir dil ve yöntem geliştirip
ları transfer edilen otelleri bir kayba haksız rekabeti ve kayıt dışılığı önleyici, ülkenin bu alandaki enerjisini en üst
uğrattığı gibi, transfer eden otellerde müşteri kitlesinin satın aldığı hiz- seviyede kullanmayı da amaç edin-
de maalesef sonrasında personel metle ilgili mağduriyet yaşamayacağı dik. Sürekli ve belirli bir konseptin
sadakati oluşmuyor. Otel yöneticileri işlevsel yasal düzenlemelerdir. Sektör zaman ilerledikçe bizimle ilgili daha
olarak, bu sorun karşısında sektörün aktörlerinin görüşleri alınarak turizm sağlam bir imaj oluşturacağını düşü-
tamamının faydasını gözetecek bir sektörüne özel bir yasanın ivedilikle nüyoruz. Kampanyamızın yöntemi-
otokontrol mekanizmasını devreye hayata geçirilmesi gerekmektedir. nin Türk turizm sektörünün önüne
sokmamız lazım. Aksi halde, işlet- Ülkemizde yasal mevzuata sahip olan bir örnek model koymak ve dijital-
melerden çalışanlara kadar herkesin sektörlerin) hızla geliştiği ve bu ge- sosyal medya alanında sektörümüze
zarar gördüğü bu kısır döngü içinde lişme sırasında hem kayıt dışılık hem kılavuzluk yapması da amaçlarımız
kalmaya devam ederiz. arasında yer almaktadır.
de haksız rekabetin önüne geçildiğini
görmekteyiz.
Yalnızca idari para cezaları ile ıslah
Fatih Günkent edilmeye çalışılan, ülke ekonomisine
DoubleTree by Hilton Malatya sağladığı katma değeri bu kadar yük- Hakan Yığın
sek olan turizm sektörünün acil olarak, Home Stay Home Otelleri
Bölgesel Tanıtım çağdaş, rekabetçi, sektöre özel yasal Yılın 52 Haftasına
Platformları Kurulmalı bir mevzuata ihtiyacı vardır. Haksız 52 Festival
rekabet ve kayıt dışılığın önüne ancak
Turizm kentleri bulundukları bölgele- bu şekilde geçilebilir.
rin turizm potansiyelini tanıtmak ve Bilindiği gibi şehrimiz birçok ulusla-
turizmi canlandırmak için Bölgesel rarası festivale ev sahipliği yap-
Tanıtım Platformları veya dernekler İrfan Önal maktadır. Örnek vermek gerekirse
kurmalı. Bu platformların sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı Uluslararası İstanbul Film Festivali,
turizmcilerle sınırlı kalmayıp bölge Uluslararası İstanbul Jazz Festivali,
insanı ve yerel idarelerin de katılımı Tanıtımda Ortak İstanbul Alışveriş Festivali gibi. Bu
sağlanmalı. O kentin insanlarının Dil Geliştirmeliyiz tip festival ve özel haftalar tarih-
turizmde çalışması özellikle teşvik leriyle tek bir elden planlanmalı bu
edilmeli. Bu yaklaşım bölge halkının festivallerin sadece adının uluslara-
kentlerine yapılan yatırımları daha iyi Gerçekleştirdiğimiz tanıtım faaliyet- rası olmaması ve yurt dışı katılımcı
sahiplenmesini sağlayacağı gibi işlet- lerinin yaşadığımız zamana uygun sayısının arttırılması için de yoğun
menin bölgedeki diğer ticari unsurlar- olması ve bireyle iletişime geçebilmesi bir tanıtım yapılmalıdır. Daha önce
la entegrasyonunu güçlendirecektir. gerekiyor. En iyi ve özgün olduğunuzu hatırladığım kadarıyla Barselona

102
102
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107