Page 101 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 101
turizm için 100 fikir
mız gerekmektedir. Mesala, ülkemize
Melike Koçoğlu Yeşim Kitapçı gastronomi turizmi için gelmiş bir
Eczacıbaşı Profesyonel TUROB Giresun Temsilcisi turiste İtalyan, Fransız, Uzakdoğu
Farklı Çekim Giresun'da Alternatif mutfağı gibi uluslararası mutfakları
sunmak yerine, ülkemizde yetişen
Noktaları Yaratılmalı Turizmi Geliştirmeliyiz taze yöresel ürünleri kullanarak, Türk
mutfağının en güzel örneklerini sun-
mamız gerekmektedir. Çünkü, Türk
Yılın son çeyreğinde iç turizmin Turizmin mutfağındaki yüzlerce yerel yemeği-
desteklenmesinin sektörün kaybını ülke geneline miz her damak tadına ve her kültüre
azaltmak açısından yararlı olacağı yayılması, uygun yemeklerdir. Bunu yaparken de
düşüncesindeyim. Buna bağlı olarak, beraberinde lezzetin yanında sunumun da önemli
medeniyetler beşiği olan Anado- ürün çeşitliliğini olduğunu unutmamalıyız. Bunun için
lu toprakları, bulunduğu coğrafya artıracaktır. de mesleki, teknolojik ve sektörel
itibarıyla dünyanın en önemli doğal Bölgemiz gelişmeleri sürekli olarak takip etmeli;
ve kültürel zenginliklerini barındırıyor. Giresun, sahip yeniliklere açık olmalıyız
Dört mevsimin yaşandığı Türkiye, olduğu turizm
kültürel varlıklarıyla da ziyaretçilerini potansiyelini
cezbediyor. Son beş yıldır ülkemiz yeterince değerlendirememiş şehirler-
turizminde yaşanan gelişmeler bunun den biridir. Alternatif turizm alanında
önemli bir kanıtı durumunda. Ülke- özel ürünlerle turizm pazarındaki Vedat Tural
mizin, tarihi ve doğal zenginliklerinin yerimizi alabiliriz. Fakat altyapı ve Akfen GYO
yanı sıra turizm sektörüne verilecek sosyal yapının henüz yeterince hazır
desteklerle bu trafikten en yüksek olmamasından dolayı gelen turist Yatırımlar İhtiyaçlara
payı alacağına ina- olumsuz izlenimlerle dönüyor. Bölge- Göre Konumlandırılmalı
nıyorum. Katma mizde özellikle yayla, av, kamp, ve spor
değeri çok yüksek turizmi alanında yatırımlara ihtiyaç Turizm sektö-
bir sektör olan var. Konaklama yatırımlarının yanında ründe markalaş-
turizmde yaşanan ulaşım gibi altyapı yatırımları da paralel manın artması
olumlu gelişmeler olara yapılırsa, Giresun'da Türk turiz- ile birlikte başta
istihdamın yanı sıra mine değer katan özel bir şehir haline İstanbul olmak
kuşkusuz ev dışı tüketim sektörünü gelebilecektir. üzere birçok
de olumlu etkileyecek. Artan turizm Anadolu şehrin-
hareketliliği ve değişen yaşam koşul- de farklı konseptlerde otel yatırım-
ları bu alanda da önemli büyümenin ları yapılıyor. Sadece İstanbul’da
yaşanacağını ortaya koyuyor. Kültürel bile ülkemizin faklı bölgelerinde ve
Zeki Açıköz
altyapı güçlendikçe, turistlere sunulan Türkiye Aşçılar Federasyonu dünyada fazla olmayan değişik kon-
olanaklar çeşitlendikçe, farklı çekim septte otellere rastlamak mümkün.
odakları yaratıldıkça, gelişen teknolo- Türk Mutfağını Bunda Türk orta sınıfının gelişmesine
jiye uygun tanıtım malzemeleri kulla- paralel olarak artan turizm talebi-
nıldıkça, kaliteli ve verimli bir kentsel Turizm Ürünü Haline nin de etkisi olduğunu söylememiz
çevre oluşturuldukça, turizmin de Dönüştürmeliyiz gerekiyor. Bu noktada otel yatırım-
bu gelişmelerden çok olumlu yönde larının ciddi maliyetleri olan bir alan
etkileneceğini öngörüyorum. Seçim olduğunu belirtmemiz lazım. Yeni bir
dönemi ve diğer siyasal gelişmele- Hem turizm yatırım yaparken fizibilite çalışma-
rin yanı sıra en önemli turist gelirini sektörü hem de ları ve yatırım planlamaları doğru
elde ettiğimiz Rusya’daki olumsuz aşçılık mes- bir şekilde yapılmalı. Otel projeleri,
ekonomik gelişmelerin etkisiyle ilk 6 leği için son yatırım yapılacak olan lokasyonun
aylık dönemde ülkemizin turizm geliri derece önemli ihtiyaçlarına göre konumlandırılmalı.
yüzde 9 oranında azaldı. Rusya’dan olan gastro- Bu doğrultuda projeler geliştirilmeli,
gelen turist sayısındaki gerilemenin nomi turizmini konseptinin belirlenmesinden, oteli
yarattığı kaybı gidermek amacıyla canlandırmak ve işletecek olan markanın standartları
uçak başına 6 bin dolarlık destek ülkemizi dünyadaki gastronomi turizmi ölçüsünde beklentilerinin tam olarak
verilmesi önem taşımakla birlikte bu destinasyonları arasında üst sıralara sağlanması ve yatırımların doğru yö-
desteğin Avrupa pazarları için de sağ- taşımak için öncelikle kendi mutfağı- netilmesine kadar hemen her alanda
lanması olası sıkıntıları hafifletecektir. mızı en iyi şekilde misafirlere sunma- doğru adımların atılması gerekiyor.


101
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106