Page 100 - HOTEL Dergisi 100.Sayı | Ağustos 2015
P. 100
turizm için 100 fikir
yerel halkın tu- kadar tekstil rine de katılabilirler. Bu köyde Türk
rizmden azami tahsis edilmiş. mutfağını her yönüyle yaşayan turist
faydayı sağla- Maalesef istediği kadar da ürünü hediyelik veya
dığı, paydaş- İstanbul’da tüketime dönük olarak satın alabilir.
ların iletişim her otel farklı Gastronomi köyleri, ülkemize gelen
ve etkileşim bir tekstil turistin daha fazla gelir bırakmasını
içerisinde konseptine sağlayacağı gibi, sadece gastronomi
olduğu etkin sahip. Hatta için seyahat eden insanların ülkemize
bir destinasyon yönetim sistemi- ve hatta; aynı olan ilgisini de artıracaktır.
ne sahip olunmalıdır. Ülkemizin zincir içerisinde
turizm gelirlerinin artması sadece yer alan otellerin tekstilleri bile farklı.
gelen turist sayısına bağlı değil- Kimisinin köşesinde nakış var, kimisinin
dir. Uygulanan turizm politikaları, saten yolu farklı, kimisinin rengi bile Ünay Türköz
pazarlama stratejileri ve yönetimi, değişik. Biz Yiğitalp Laundry olarak Manesol Hotels Grubu
turizm ürünleri, ülkemize gelen eğer olabilecekse ki olmalı; bu tekstil
turistin niteliği gibi birçok faktöre de havuzu konusundaki her türlü standart “Hobi Turizmi"ni
bağlıdır. Ülkemizin ve turist kabul oluşturma, proses geliştirme ve nihai Geliştirmeliyiz
eden bölgelerde yaşayan yerel olarak havuzu kurma çalışmalarına her
halkın turizm gelirlerinden daha türlü desteği vereceğimizi belirtmek Türkiye tüm böl-
fazla yararlanabilmesi, turizmin isterim. gelerinde turistik
gelişiminde söz sahibi olabilmesi ve destinasyon
yerel kalkınmanın sağlanabilmesi olma özelliğini
için Sürdürülebilir Toplum Temelli büyük bir hızla
Turizm Modeli geliştirilmesi önem Selçuk Kuzu sürdürmektedir.
arz etmektedir. Gurme Yazar Ancak Türki-

ye’mizin içerisin-
Gastronomi Köyleri de bulunduğu coğrafi değerler sadece
Kurulabilir ülkemize alışagelmiş destinasyon
İkbal Yiğitalp Atik çekiciliği sağlamaktadır. Deniz, kum,
Yiğitalp Laundry
güneş ve kültürel faaliyetler her ne
Oteller İçin Tekstil Turizmde deniz, kum, güneş misafir- kadar destinasyon yönetiminde hatırı
Havuzu Kuralım perverlik gibi pazarlama argümanla- sayılır bir etkinliğe sahip olsa da, re-
rımız arasına gastronomiyi de dahil
kabet içerisinde olduğumuz ülkelerin
etmeliyiz. Mutfağımız ve coğrafyamız- var olan ürünleri ve hizmetleriyle
Otellere yıkamanın yanında verdi- daki ürünler buna oldukça müsait... benzeşmesi nedeniyle yeni bir desti-
ğimiz önemli bir hizmet de; tekstil Restoranlarımızı geliştirmenin yanında nasyon çekiciliği yaratma zorunluluğu
leasingi diye adlandırdığımız oda sadece gastronomi temasıyla öne ortaya çıkarmıştır. Bunların başında
tekstili tedariği. Bu hizmet adı altın- çıkan turizm yatırımlara da yapılabilir. kanımca “Hobi Turizmi” gelebilir.
da; çalıştığımız bazı otellere yıkama Turizm merkezlerine yakın ve potan- Bilhassa metropol şehirlerinde,
döngüsü içerisinde yer alan çarşaf, siyele sahip yerleşim merkezlerinde gerek Türkiye’de gerek Avrupa’da
nevresim, yastık kılıfı, havlu grupları gastronomi köyleri kurabiliriz. Bura- insanların iş ve ev arasında geçir-
gibi tekstilleri bizler tedarik edip larda mutfağımızdan ürünler sunma- dikleri bu karmaşık süreci kendilerini
aynı zamanda yıkıyoruz. Bu hizmet, nın yanında mutfak kültürümüzü de rahatlatacak başka bir meşgale ile
yaklaşık 10 yıldır, tekstil alım gücü turistlere sergileyebiliriz. Çünkü mutfak atlatmak isteyebilirler. İşte tam da bu
olan ve otelleri bu konuda üç dört sadece restoranda masanıza gelen noktada; organik tarım, ebru sanatı,
yılda finanse edebilecek yıkama ürünlerden ibaret değil. Bu ürünlerin ipek işlemeciliği, fotoğrafçılık gibi hobi
firmalarının yaptığı bir uygulama. yetişmesi, hazırlanması, saklanması turizmini artıracak faaliyetlere yönelik
Avrupa’daki örneklere baktığımız- vb. birçok faaliyet, turizm ürünü haline stratejiler ve yatırımlar gerçekleş-
da, leasinge konu olan tekstillerin getirilebilir. Örneğin geleneksel yemek- tirilmelidir. Bu sayede ülkemizde
tüm oteller için standart olduğunu lerimizin pişirildiği, mutfağımızdaki do- yeni bir kategori yaratmış olup ve
gördük. Büyük bir tekstil havuzu ğal malzemelerin üretildiği, mimarisiyle bu kategoriye ilgi duyan insanlar için
oluşturulmuş. Bu havuza, tekstil de bütünleşen, yaşayan bir köy düşü- hem yeni bir alan hem de ülkemize
leasingi adı altında çalışan oteller nün. Her şeyin turistik değil de gerçek kazandıracağı doğrudan ve dolaylık
için standart özelliklere sahip ve olduğu böyle bir köye giden turistler, birçok avantaj elde edebiliriz.
tüm otellerin üç parını karşılayacak yemekleri tadabileceği gibi üretimle-


100
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105