Page 98 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 98
tedarik
Havuz Kale Anahtarcılar

Oparatörlerine

Eğitim Kulübü Kuruldu


Sunduğu çözümlerle, daha temiz ve
daha sağlıklı bir gelecek için faaliyetle-
rini sürdüren Sealed Air’in iş birimi Di-
versey Care 27 Mayıs Çarşamba günü
Çeşme Pırıl Otel’de ÇEŞTOB üyeleriyle Türkiye’de evlerin tam kapsam güven- çok sayıda anahtarcının katlması bek-
lik sağlayıcısı Kale Kilit, iş ortaklarını bir leniyor. “Kale Anahtarcılar Kulübü” sis-
bir araya geldi. Diversey Care’in uzman çat altnda toplamak hedef çerçeve- temi çerçevesinde lansmanda detaylı
eğitmcileri tarafndan verilen eğitm- sinde “Kale Anahtarcılar Kulübü”nü bir sunum gerçekleştren Kale Endüstri
de; Sealed Air Kanal Yönetmi İş Geliş- kurdu. Sektörün gelişimine katkı sağla- Holding Pazarlama Müdürü Hasan Yıl-
trme Müdürü Fath Pullu sezon açılır- mak amacıyla yıllardır ürün, hizmet ve maz, projenin taslak aşamasından sa-
ken havuz kimyasalları ve havuz hijyeni çözümler geliştren Kale Kilit, Türkiye haya indirilmesine kadar, gerek sektör
konusunda bilinmeyenleri aktardı. geneli anahtarcıların katlımıyla WOW gerekse anahtarcılar açısından tüm
Hotel’de özel bir lansmanla tanıtğı süreci etkili bir şekilde masaya yatra-
DIVERSEY CARE projede sektörü daha kurumsal bir ya- rak aktardı. Anahtarcıların stoklarında
SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRMEYE pıya ulaştrmayı hedefiyor. Pilot uygu- bulunan ürünlerin de değerlendirmeye
DEVAM EDİYOR laması Temmuz ayı itbariyle başlaya- alınarak puantaj sistemine dahil olaca-
Havuz hijyeninin insan sağlığı için öne- cak olan projeye, devam eden süreçte ğı konusunu özellikle vurguladı.
mi tartşılmaz. Bu sebeple havuz ba-
kım ve temizlik çalışmalarına işletme-
lerin büyük önem vermesi gerekiyor. Avrupa Residence Suites
Konuyla ilgili sektöre verdiği hizmetleri
sürdüren Sealed Air iş birimi Diver- Permak'ı Seçti
sey Care’in deneyimli eğitm kadrosu
ÇEŞTOB üyelerine ve bölgedeki müş-
terilerine "Havuz Operatörleri Eğitmi"
verdi. Yaklaşık 4 saat süren ve katlım- Artaş Grup; bünyesinde yer alan
cılara sertfka verilen program çerçe- İstanbul The President Hotel ve
vesinde; Sağlık Bakanlığı havuz suyu Kayseri Radisson Blu Hotel yatrım-
standartları, havuz suyunda hijyen larında olduğu gibi, Avrupa Residen-
sağlanması, havuz operatörü ve görev- ce Konutları projesinde de Permak
leri, havuz suyunun özellikleri, havuz Çamaşırhane Sistemlerini tercih et.
suyunun şartlandırılması, havuz şart- Avrupa Residence Suites şehir mer-
landırılmasında doğru kimyasal kulla- kezinde konumlanan 34 katlı bina-
nımı ve havuz sorunları ve çözümleri sında son teknoloji ile dekore edilen
konuları işlendi. Turistk işletmelerin 147 suit daireye sahip.
havuz hijyeni konusunda bilinçlen-
mesini amaçlayan Diversey Care, bu Permak projede neler kullandı?
konuda önlem alan ve standartlara Projede; Permak %30 su ve enerji
uygun hareket eden işletmelerin her tasarrufu yıkama/sıkma makinala-
daim bir adım önde olduğunu gerçe- rı, kurutma makinaları ve duvar tpi
ğini bir kez daha kanıtladı. Konaklama ekonomik silindir ütü grubu ile plan-
sektörünü önemseyen Diversey Care, lanan tesis, sektöründe en yüksek
ücretsiz düzenlediği bu eğitmler ile reel çalışma verim değerlerine sahip
kaliteli ve eğitmli isthdam sağlanma- Permak//Certuss buhar jeneratörle-
ri kullanıldı.
sının da yolunu açıyor.98


90-98TEDARİK.indd 98 01.07.2015 10:40
   93   94   95   96   97   98   99   100