Page 96 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 96
tedarikEra Pazarlama Direktörü Esra Kuyucu:
Önemli Olan Kaliteyi
Sürdürebilir Kılmak

"Kalite, güven ve sürdürülebilirlik, 24 yıldır Era – Art of
Hospitality’yi sektördeki öncü ve yenilikçi konumunda
tutmaya devam ediyor"
A ğırlama sektöründeki kalite Ürünlerinizin standartları ve tördeki ayırt edici özelliklerinden biri

algısı, sürdürülebilir kılındığı
sürdürülebilirliği hakkında neler
olan öncülük özellikle yeni ürün geliştr-
me konusunda kendini göstermektedir.
ölçüde başarı olarak adlandı-
söyleyebilirsiniz?
rılabilir. Sürdürülebilirlik ise
standardizasyon ve profesyonellik gerek- Küresel akımlara baktğımızda tüket- Pazarlama ve satş ekiplerimizin yönlen-
cilerin günden güne güçlenen sağlık
dirmeleri ile paydaşlarımızdan aldığımız
trir. Sunduğu ürün ve hizmetlerle ağırla- ve çevre endişelerini görüyoruz. Bu geri bildirimler ışığında sürekli Ar-Ge
mayı sanata dönüştüren Era, bu konuda akımın yurt içindeki yansımasını da çalışmaları yürüten satn alma birimimiz
otellerin güvenilir bir çözüm ortağı olarak çok net görüyoruz. Misafrler kulla- pazarın nabzını yakından takip etmekte-
öne çıkıyor. Era'nın ürün ve hizmetlerin- nacakları ürünün sağlığa ve çevreye dir. Çatmız altnda bulunan ürünler ile
deki standartları Pazarlama Direktörü zarar vermemesi konusunda çok konaklama sektörüne tam hizmet sağ-
Esra Kuyucu'ya sorduk... hassaslar. Bu noktada otellerin mi- layan tek tedarikçi konumundayız. Satş,
safrlerine sundukları buklet ürünleri pazarlama ve stok hizmetlerimiz dışında,
Şirketnizin sunduğu hizmeteki de değişiyor. Kozmetk alanında insan danışmanlık, eğitm ve tasarım desteği
standart algısı nedir? sağlığına zarar vermeyen, çevre dostu ile özellikle dört ve beş yıldızlı oteller-
Tecrübesi ve donanımlı kadrosuyla, otel ürünlere ciddi bir yönelim var. Şirket le iş birliklerimizi sürekli genişletyor
oda kozmetği, SPA kozmetği, tamamla- olarak sektörden gelen bu yöndeki ve derinleştriyoruz. Portöyümüzdeki
yıcı bukletler ve masaüstü kullan-at servis taleplere profesyonel bir yaklaşımla ürünlerin tamamı dünya çapında tanın-
ürünleri ile müşterilerine fark yaratmaya cevap veriyoruz. mış, güvenilir ve hikayesi olan markalar.
yönelik çözümler sunan Era, ürün ve hiz- Dolayısıyla ekibimiz müşterilerimizle
mete yenilikçilik anlayışı ile sektöründe Müşterilerinizin standartlarını birlikte çalışarak; tam bir ihtyaç analizi
rekabete yön veren lider tedarikçi konu- geliştrmek için ne tür çalışmalar yapıp, her kuruluşa uygun butk çözüm-
mundadır. Türkiye pazarını renkli peçete yapıyorsunuz? ler üretebiliyor. Başarılı olabilmek için
ile tanıştran Era günümüzde dünya eği- Firmamızın kilit değerlerinden olan müşterinizin ihtyaçlarını çok iyi anlamak
limlerini takip ederek müşterilerine, ye- sürekliliği hem satş öncesi hem de gerekli; bu da donanımlı ve tecrübeli bir
nilikçi ve kişiselleştrilmiş çözümler yarat- satş sonrasında işimize yansıtyoruz. ekiple mümkün. İyi bir iletşime dayalı
maktadır. Türkiye pazarına sunduğumuz Tüm paydaşlarımızla kurduğumuz işbirlikleri aynı zamanda müşteri mem-
tüm markalar dünya çapında bilinen; uzun soluklu ilişkiler hem dünya eği- nuniyetnin sürekliliğini sağlamak için de
kalitesini kanıtlamış, güvenilir markalar- limlerini hem de müşteri beklentle- kilit bir faktör. Bu sebeple insan kaynağı-
dır. Ürünlerimizin yerleşik algısı yıllardır rini etrafıca anlayıp, gerek yeni ürün na yatrım yapmaya; ekip ruhumuzu sağ-
sunduğumuz hizmetn kalitesi ile birleşt- geliştrme gerekse mevcut ürünlerde lamlaştrmak, vizyonumuzu genişletmek
ğinde, tüm paydaşlarımızda uzun vadeli iş kişiselleştrme yoluyla fark yaratma- ve sürekli gelişmek için çeşitli aksiyonlar
birlikleri olarak bize geri dönüyor. mızı sağlamaktadır. Firmanızın sek- almaya devam ediyoruz.96


90-98TEDARİK.indd 96 01.07.2015 10:40
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100