Page 94 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 94
tedarik


Sistem 9 Medya’danTurizm Sektörüne


Yeni Nesil ÇözümlerGelişen teknoloji yaşam biçiminin yanı sıra, toplantı modellerini de değiştiriyor. Sistem 9
Medya tarafından geliştirilen yeni nesil çözümler, otel ve şirket yöneticilerini ayrıntılarla
uğraşmaktan kurtarıp, kendi işlerine odaklanma fırsatını sunuyor.

T oplant odaları günümüzde kı- hazır olacak. Bu da katlımcılar arasında-

ki işbirliği ve görüş alışverişlerini daha da
sılan bütçelerden dolayı fyat
odaklı hale geliyor. Bu noktada
hızlandıracak” diyor. Türkiye’de Digital
sanal dünyanın sunduğu tekno-
lojik imkanlar, daha ekonomik ve kolay Signage (DS-Kurumsal TV) pazarın yüz-
de 75’ini kontrol etklerini vurgulayan
erişim imkanı sunmasından dolayı öne Akın, şirketlere sundukları yeni nesil
çıkıyor. Toplant odaları alanında yenilikçi çözümlerin avantajlarını şöyle özetliyor:
yöntemlerin hızla çoğalması dikkat çeki- “İş süreçlerini zaman ve mekana bağlı
yor. Yenilikçi yöntemleri geliştren frma- kalmaksızın daha etkin yönetebiliyorlar.
lardan biri de Digital Signage (DS- Kurum- Bu onlara tasarruf sağladığı gibi, iletşim-
sal TV) alanında faaliyet gösteren Sistem Sistem 9 Medya İcra Kurulu Başkanı lerini de daha verimli kurma frsat su-
9 Medya. Sistem 9 Medya İcra Kurulu Kaan Akın nuyor. Toplantlara dışarıdan katlımcılar
Başkanı Kaan Akın, geliştrdikleri Toplant da dahil olabiliyor. Video konferanslarda
Odası Otomasyonu ve Görüntüleme Sis- kullanılmak üzere, şirketler için video-
temleri ile şirketlerin zaman ve seyahat
masraf yükünü haffetklerini belirtyor. İNTERAKTİVİTE wall sistemleri de geliştrdik. Videowall
sistemlerinde, istenilen boyut ve dizi-
Günümüzde toplant organizasyonlarının ÖN PLANDA
ve toplant odalarının rezerve edilmesi- İnteraktf web sitesi sayısının sürekli limde olmak üzere; frmaların, otellerin
nin de başlı başına bir iş haline geldiğini artğını hatrlatan Akın, “Daha fazla toplant odaları ve ortak alanlarında bu
hatrlatan Akın, “Geliştrdiğimiz yeni nesil kişiselleştrilmiş birebir pazarlama yak- hizmet sağlıyoruz. VIP müşteriye kişiye
çözümler şirketlerin ayrıntlar yerine ken- laşımı önem kazanıyor” diye ekliyor. özel sunum yapılması kurumların vazge-
di işlerine odaklanmalarına frsat sunu- Ders dinler gibi ‘pasif’ katlımın tari- çilmezi haline geliyor. Sistem 9 Medya
yor. Tek merkezden yönetlen dijital bilgi he karışacağını belirten Akın, “Kongre olarak, oteller ve orta ile yüksek ölçekli
ekranları sistemiyle, çalışanlar uygun turizmine yönelik olarak geliştrilecek frmalara bu alanlara yönelik olarak da
zamanlar için toplant odalarını rezerve tüm donanımlar, katlımcının aktf olma hizmetlerimiz bulunuyor. Dokunmatk
edebiliyor. Toplantnın kimler arasında talebine uygun olarak tasarlanacak. ekranlı ‘Wayfnder’ hem önemli bir da-
gerçekleştği ve katlımcı bilgilerini de ek- Koltuklar dünya ile iletşime açık bir ağa nışma noktası hem de bir reklam mecra-
rana yansıtabiliyorlar” diyor. bağlı, katlımcıyı aktf hale getrmeye sı olarak kullanılabiliyor.”

94


90-98TEDARİK.indd 94 01.07.2015 10:40
   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99