Page 92 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 92
tedarik
"SANAYİLEŞEMEZSEK ERİR
GİDERİZ"
İspanya AB'ye girmeden önce sanayi
olarak Avrupa'nın gelişmiş ülkelerini
yakalamaya çalışan, fakat yeterli se-
viyede teknolojik sıçramayı gerçek-
leştremediği için yetersiz kalan bir
ülkeydi. AB ile entegre olduktan sonra
da sanayileri eriyip git. Böyle devam
edersek Avrupa Birliği’ne girelim ya
da girmeyelim, biz de sanayileşmiş ül-
keler karşısında eriyip gideriz. Kalkına-
bilmemiz için öz kaynaklarımıza dayalı
üretm modelini benimseyerek bunları
satabilen yeni bir milli yapılanmaya ih-
tyacımız var.

"KATMA DEĞERİ YÜKSEK
ÜRETİMLER YAPMALIYIZ"
Kendi sektörümüzden örnek vermek
gerekirse, dünyadaki en büyük üçüncü
krom yatakları Türkiye’de. Kromu ham-
madde olarak satmak yerine, işleyip
zenginleştrdikten sonra, üretğimiz
boru ve saclar ile tbbi aletler, mutak Üretmenin değersiz görüldüğü, üretcinin itbarsızlaştğı,
cihazları yaparak ihraç etmenin ülke- bir tüketm toplumuna dönüşüyoruz. Bu gidişe dur
mize sağlayacağı katkıyı düşünün. Üre- diyemezsek, önümüzdeki yirmi yılda bulunduğumuz
tmler önümüzdeki yıllarda iş gücünün
ve hammaddenin daha ucuz olduğu ül- noktadan daha gerilerde olacağız.
kelere kayabilir. Global dünyada bunu
önlemek mümkün olmayabilir. Burada
yapmamız gereken teknoloji üretmek olacak şeyler. İşini seven, yüreğini ortaya ömürlü ürünler üreterek Türkiye’nin
ve bunları patent altna almak. Katma- koyabilecek bir nesle ihtyaç var. adını yükseltebiliriz. Ülkemizin sanayi
değeri yüksek bir üretm modeline ge- alanındaki imajının güçlenmesi; geliş-
çemezsek sektörün mevcut haliyle de- Önerdiğiniz konularda Evinoks olarak memizi, büyümemizi ve daha rahat ürün
vam etmesi pek mümkün görünmüyor. siz neler yapıyorsunuz? satmamızı sağlar. Hedef, bir iki frmanın

"YENİ NESİL ÜRETMENİN "Ar-Ge Merkezi" olmak için çalışma- başarısıyla yakalayabilmemiz mümkün
larımız devam ediyor. Ar-Ge Merkezi
değil. Başarıya, "Sanayi Ülkesi Türkiye"
DEĞERİNİ ANLAMIYOR" olmanın, bu alanda çalışan 30 teknik imajını oluşturarak ulaşabiliriz.
Üretmenin değersiz görüldüğü, üre- personele ulaşmak, uluslararası patent-
tcinin itbarsızlaştğı, bir tüketm top- lere sahip olmak ve bunları sürdürüle- Ar-Ge Merkezi olmak çevreci
lumuna dönüşüyoruz. Bu gidişe dur bilir hale getrmek gibi birçok şart var. duruşunuzu ne yönde etkileyecek?
diyemezsek, önümüzdeki yirmi yılda Gerekli şartları oluşturduk ve müracaat Bizim çevreci faaliyetlerimiz her zaman
bulunduğumuz noktadan daha geri- aşamasına geldik. Ar-Ge Merkezi olma- vardı, olmaya da devam edecek. Çevre-
lerde olacağız. 80’li yıllarda yüreğini nın teknolojik çalışma ve patent üret- ciliği, günümüz dünyasının mecburiye-
ortaya koyup sanayi yatrımı yapan ki- me sorumluluğu ile birlikte, ihtacatmızı tnden öte, doğaya, insana ve yaşama
şiler vardı. Bunların da vizyonlarını ve artrırken yeni teknolojiler, çevreciliğe olan saygımızdan dolayı ön planda tutu-
enerjilerini kendinden sonraki kuşak- önem vermek, enerji tasarrufunda bu- yoruz.
lara aktarmasında bir sıkınt olduğunu lunmak ve karbon ayak izimizi ölçüp
görüyorum. azaltmak gibi uluslar arası gelişmişlik so- "FİZİKEN DE ÇEVRECİ
Sektördeki şirketlere, varlıklarını aile rumlulukları da bulunmakta. OLMANIZ LAZIM"
bireylerinin yetenek sınırlarına bırak- Çevreci olmak önce zihinden başlar. Fikir
mamalarını tavsiye ediyorum. Profes- "BAŞARIYA TÜRKİYE'NİN gerçekten samimi değil ise yapılanların
yonel ve uzman kadrolarla yola devam SANAYİ İMAJINI hepsi ucuz birer pazarlama argümanı
etmenin yolları bulunmalı. Bunun için GÜÇLENDİREREK olarak kalır. Diğer yandan fziken de çev-
de şirketlerine sahip çıkan, yücelten ça- ULAŞABİLİRİZ" reci olmanız gerekir. Örneğin fabrikanız
lışanlar lazım. Bu da eğitm ve vizyonla Sanayici olarak güvenilir, izlenebilir, uzun çevreci bir anlayışla inşa edilmemişse,92


90-98TEDARİK.indd 92 01.07.2015 10:40
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97