Page 91 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 91rını anlayabilecek çalışanlara da ihtyaç
duyarlar. Girişimci cesaretle adımlar
atabilir; fakat geride bu adımları des-
tekleyecek profesyonel bir kadro yok ise
başarıyı yakalamak çok daha güç ola-
caktr. Bizim gibi şirketlerde başarı için;
mühendislik, ar-ge, metot, satn alma,
planlama gibi departmanların güçlü ve
hedeferi olan insanlardan oluşması la-
zım.

"ÖZGÜN VE KALİTELİ BİR
MÜHENDİSLİK..."
Bizim sektörümüzde özgün bir mühen-
dislik önemli bir avantajdır. Ürünün tüm
parçalarının çizimleri ve çalışma prensi-
binin şemalarını hazırlamak, parçaları-
nın hangi periyotlarda değişeceğini ön-
görmek ve standartlara bağlamak sizin
mühendislik kalitenizi gösterir.
Evinoks Yönetm Kurulu Başkanı
"İZLENEBİLİR OLMAYAN N. Coşkun İrfan
ÜRÜNÜN ARKASINI
TOPLAYAMAZSINIZ"
Hangi parçasının ne zaman ne şekilde alamadığı için, yaparak- bozarak ve kop- belki 250 milyar dolara çıkabiliriz, ama
değişeceği belli olmayan bir cihazı, sa- ya ederek üretm gerçekleştrdi. Fakat daha yukarıya çıkma şansımız olduğunu
tş kabiliyetnizi kullanarak yurt dışına gerçek anlamda sanayileşemedi. düşünmüyorum. İhracat yapan şirket-
satsanız bile arkasını toplayamazsınız. lerin hepsi bir tkanma içinde. Pazarlar-
İzlenebilir olmayan bir makinenin dün- Bahsetğiniz bu sorunların çözümü daki ilişkiler pamuk ipliğine bağlı. Yeni
ya pazarlarında kabul görmesi mümkün için önerileriniz var mı? pazarlar yaratmada tkandık. Afrika ve
değil. Maalesef ülkemizdeki üretcilerin Sektöre yön verecek vizyon kazandıracak Ortadoğu gibi pazarlarda işler durma
büyük çoğunluğu bu konuda henüz yo- herhangi bir kuruluş yok. Bu eksikliği gi- noktasında. Oralar bizim için önemli
lun başında bile değil. dermek için ciddi adımlar atlması gerek- frsatlar barındırıyordu, ama değerlen-
"Açalım bakalım, orasını burasını tor- tğini düşünüyorum. diremedik. Bu ülkelerle Avrupa Birliği
nalayalım, alıştrarak hallederiz" tarzı ve Amerika serbest tcaret anlaşmaları
tamir edilecek bir sanayi ürününü dün- "NİTELİKLİ İNSAN GÜCÜNE yaparken biz bu konuda bir gelişme kay-
yaya satamazsınız. Kullanıcıyı Türk usulü İHTİYACIMIZ VAR" dedemedik.
tamirata mecbur bırakan bir ürünü hiç- Diğer yandan sektörü geliştrecek ve
bir gelişmiş ülke kabul etmez. mevcut potansiyeli ilerilere taşıyacak Sektörün geleceğine dair
nitelikli insan gücümüz yok. Türkiye’nin öngörüleriniz nelerdir?
"KOPYALAMAKLA BİR eğitm alt yapısı son 10-15 yıldır bozul- Ar-Ge ve patentleşmeye çok önem ver-
YERE KADAR" maya devam ediyor. Mühendislik fakül- memiz lazım. Gelişmenin en önemli di-
Ürünleri şekil ve fonksiyon olarak çok telerinden mezun olan gençlerimizin namiği eğitm. Teknoloji eğitmi yeniden
güzel kopyalayabilirsiniz. Fakat nitelikli, teknik bilgileri ve kabiliyetleri çok yeter- ele alınmalı ve geliştrilmesi için yatrım-
uzun ömürlü, verimli ve güvenilebilir siz. Bir ülkeyi eğitlmiş teknik insanlar kal- lar yapılmalı. Üniversitelerin sanayiyle
makineler üretebilmek için, ürününü kındırır. Bu konuda stratejik öneme sahip bir araya gelerek ihtyaç duyulan alan-
taklit etğiniz şirketn teknolojisine ve olan sanat okulları, her geçen yıl kan kay- larda insan gücü yetştrmesi lazım.
know how'ına sahip olmanız gerekir. betmeye devam ediyor. Bu kaybın sana- Türkiye'de insanlar yatrımı, inşaat, yol,
yiye yansıması gelecekte çok daha fazla metro ve havaalanından ibaret sanma-
"ÜRETTİK AMA hissedilecek. Belki de bu açığı önümüz- ya başladılar. Sanayi alanında gelişme-
SANAYİLEŞEMEDİK" deki 20 yıl boyunca kapatamayacağız... miz ve yatrımlar yapmamız gerekiyor.
Yüksek mühendisim ve meslekte 41. Sanayide Avrupa’ya yaklaştğımızı zan- Üretebilen ülkeler gelişir. Bunu başara-
yılımı tamamladım. Endüstriyel mutak nediyoruz, fakat bu konuda tam bir ya- bilmek için de insan kaynağına ihtya-
sektörü, otomotv sektörü gibi, 100 yıl- nılsama içindeyiz. Öyle bir noktaya geldik cınız var. Eğer mevcut potansiyel ile bu
lık sanayi geçmişi olan gelişmiş ülkelerin ki; daha yukarıya çıkmaya teknoloji üre- dönemde de sanayileşmeyi başaramaz-
ana sanayilerindeki kontrol ve denetm- tmimiz ve insan kaynağımız yetmiyor. sak, çok uzun yıllar boyunca yerimizde
lerine dayanarak gelişemediği, destek Ülke olarak ihracata belli yerlere geldik; sayarız.

91


90-98TEDARİK.indd 91 01.07.2015 10:40
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96