Page 88 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 88
gastronomistg2m Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu:
Müşterilerimize Standart Kaliteyi


Garanti Ediyoruz

"g2m ile çalışmak; kalite, güven, profesyonellik ve uluslararası standartlarda hizmet almak
demektir. Müşterilerimize maliyet kontrolü ve standart kaliteyi garanti eden bir servis
anlayışımız var."
M önüdeki bir yemeğin, za- lığı yaptğımız Electrolux Profesyonel’in

İstanbul Tarlabaşı’ndaki uygulama mut-
man ve insan faktörlerin-
den arındırılarak lezzetnin fağında, g2m Kurumsal Şef İsmet Saz
standart ve sürdürülebilir ile birlikte müşterilerimize ilham vermek
hale getrilmesi, markalaşan restoran- ve ithal ürünlerimizle yapılan yeni trend
lar için hayat önem arz eder. Bunu ba- reçeteleri paylaşmak üzere iki hafada
şarmanın ilk adımı ise ürün kalitesinde bir, bir araya geliyoruz. Eğitm boyunca
devamlılığı sağlayabilen tedarikçilerle gerek ürün özelliklerinden pişirme tek-
çalışmaktan geçer. Sürdürülebilir ve niklerine, gerekse de reçete porsiyon
standartlaşan lezzetleri, bu konuda sek- maliyetlerine kadar birçok konuda müş- g2m Genel Müdürü
törün güvenilir tedarikçilerinden biri olan terilerimize bilgi paylaşımında bulunu- Burak Özbaşoğlu
g2m'nin Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu yoruz. Eğitmlerimizde uyguladığımız
ile konuştuk... orijinal reçetelerimizi H.O.T (Hazır Orji- şı demek. Müşterilerimizin ihtyaç duy-
nal Tarifer) kitabımızla müşterilerimize duğu uygun kalite-fyat dengesini g2m
Şirketnizin sunduğu hizmeteki armağan ediyoruz. kalite standartları altnda üretrdiğimiz
standart algısı nedir? kendi markalı ürünlerimizle karşılayarak
Profesyonel mutakların genel olarak en Ürünlerinizdeki standartlar ve onlar için alternatfer oluşturuyoruz.
büyük ihtyacı standart kalitede ürün ve bunların sürdürülebilirliği hakkında Böylece sektördeki ürün kalitesi reka-
hizmetn uygun kalite-fyat dengesiyle neler söyleyebilirsiniz? betni artrıyoruz. Artolio, Derin, Ovivo,
sağlanmasıdır. Tüm birimlerimiz bu te- Sektörün, gıda kodeksine uygun olmayan Cater Fresh, Lokum Et ve g2m markaları
mel ihtyacı karşılamak üzere operasyon- ürünlerin alınıp satlmasından, standart altnda üretrdiğimiz ürünler ISO 9001
larını satş ve pazarlamadan gelen geri dışı depolama ve dağıtm koşullarından ve ISO 22000 gıda güvenliği kalite stan-
bildirimlerle izler, gerekli düzeltme ve tutun da sigortasız eleman çalıştrılması dartlarında müşterilerimize ulaştrılıyor.
iyileştrmeleri yaparak geliştrir. Online da dahil olmak üzere birçok sorunu var.
olarak her ay uygulanan müşteri mem- g2m’nin gıda güvenliğine verdiği önem, Müşterilerinizin standartlarını
nuniyet anketleri verilen hizmetn sürek- üretciden profesyonel işletmenin depo- geliştrmek için ne tür çalışmalar
liliğini sağlamada önemli bir göstergedir. suna kadar olan süreçte tedarikini sağ- yapıyorsunuz?
Hizmet verdiğimiz müşterilerimiz için ladığı ürünlerin kalite standartları çerçe- Ev dışı tüketm sektörünün güçlü teda-
katma değer sağlayacak faaliyetlere ol- vesinde son noktaya ulaşmasını sağlama rikçisi olan frmamız, tekli bir noktadan;
dukça önem veriyoruz. Stratejik iş ortak- konusundaki kararlılığından ve yaptğı çok noktalı zincir restoran, fastood, otel
yatrımlardan anlaşılıyor. Büyük marka- gruplarının tüm illerde ürün tedarik, de-
ları üreten gerek ulusal gerekse ulusla- polama ve lojistk hizmetlerini uzman bir
rarası frmalar artk bu ürünlerin yüksek şekilde yürütüyor. Verdiğimiz bu servis
standartlarda depolanıp zamanında ve sayesinde müşterilerimize maliyet kont-
doğru şekilde müşterilere ulaşmasını rolü ve standart kaliteyi garant ediyoruz.
talep ediyor. Bu talebe cevap verebilen Sürekli gelişen ev dışı tüketm sektörün-
frma sayısı oldukça az. Bu durum g2m'yi de müşterilerin; tedarik, depolama, lo-
sektörde bir adım öne çıkarıyor. Amacı- jistk hizmetleri ve tüm ürün portöyünü
mız sektörde her zaman ilklere imza atan g2m’den temin etme talepleri artyor. Bu
şirketmizi sektörün referans şirket ko- doğrultuda doğru iş ortağı olduğumuz
numunda tutmak. g2m ile çalışmak de- profesyonellerin, aradığı her ürünü g2m
mek, kalite, güven, profesyonellik demek. ürün gamında bulabilmesi için ürün ga-
Uluslararası standartlarda hizmet anlayı- mımızı sürekli geliştriyoruz.

88


84-89GASTRONOMİST.indd 88 01.07.2015 10:39
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93