Page 85 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 85
gastronomist
rıyoruz. Öncelikle ülkemizin yasalarını
ve gıda güvenliği kurallarını öğretyor,
bilgiyi yerinde uygulayarak ürünleri
reyonlarımızda satlabilir hale getriyo-
ruz.
Yine küçük üretcilere marka değeri ka-
zandırmak ve rekabet edebilmeyi sağ-
lamak amacıyla uluslararası standartlar
konusunda gerekli desteği veriyoruz.
Böylelikle sürdürülebilir kalkınma ve
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket
ediyoruz. Bu kapsamda gıda tedarik-
çilerini eğityor, denetliyor, ürünlerini
analiz ediyor ve sonuçları uygun ise
ürünleri reyonlarımıza koyuyoruz. ISO
22000, IFS, BRC ve Metro’nun geliştr-
diği denetm sistemlerini kullanıyoruz.
Metro Toptancı Market
Müşterilerinizin standartlarını Türkiye Genel Müdürü
geliştrmek için ne tür çalışmalar Kubilay Özerkan
yapıyorsunuz?
Biz, ‘profesyonellerin güvenilir iş or- IFS (Internatonal Featured Standards)
tağı’ misyonumuzla mutaklara lezzet Lojistk Standardı Sertfkamızla tüm
katmak ve kaliteyi artrmak için çalışı- Metro ülkeleri arasında bir ilke imza
yoruz. Bu yaklaşımımızla çok sayıda atk. Rafarımızda yer alan tüm balık
projeye imza atyoruz. Türkiye’nin lez- ürünlerini periyodik olarak Türk Gıda
zet haritasını oluşturmak ve bu eşsiz Kodeksi yönetmeliklerine göre analiz
lezzetleri kayıt altna alarak gelecek ne- etriyoruz. Ürün tedarik etğimiz kültür
sillere bırakacağımız kültür mirasımızı balık tesislerini ve çifliklerini de ulusla-
oluşturmak için Coğraf İşaretli Ürünler rarası standartlar açısından periyodik
projemizi sürdürüyoruz. Bu projemizin olarak denetliyor, sonuçları uygun olan
aslında iş yapış biçimimiz olduğunu frmalarla çalışıyoruz.
söylemek mümkün. Metro olarak Fini- Metro Toptancı Market olarak müşte-
ke portakalından Taşköprü sarımsağı- rilerimizi yeniliklerden haberdar etmek
na, Aydın incirinden Denizli Kale biberi amacıyla özel kataloglar hazırlayarak,
ve Giresun tombul fndığa kadar bir- onları en güncel gastronomi trendleri
çok coğraf işaretli ürüne sahip çıkıyor, konusunda bilgilendiriyor ve ürünlere
müşterilerimize sunuyoruz. Projemiz kolay ulaşmalarını sağlıyoruz. Mağaza-
kapsamında tam 52 adet coğraf işaret larımızda düzenlediğimiz festvallerle
almış ürüne rafarımızda yer veriyoruz. müşterilerimizle buluşuyor, onları din-
için büyük önem taşıyor. Bu nedenle Bu ürünler gerek kalitesi gerek lezzety- liyor, ihtyaçlarını belirleyerek, bu iht-
rafarımızda yer verdiğimiz ürünleri- le çoğunluğu profesyonellerden oluşan yaçlar doğrultusunda çözüm önerileri
mizin belli standartlara uygun şekilde müşterilerimizin mutağını zenginleşt- sunuyoruz. Tedarikçilerimizle birlikte
üretlmesi için tedarikçilerimizle ilişki- riyor. Atölye çalışmaları düzenleyerek, müşterilerimiz için sunduğumuz çözüm-
lerimiz, birincil üretm dediğimiz tar- profesyonel müşterilerimizin yerel leri, yeni ürünleri ve yerel değerlerimize
la, kümes, çiflik ve seralarla başlıyor. ürünlerle dünya mutağını harmanla- yönelik gerçekleştrdiğimiz projelerimi-
Özellikle küçük üretcilerimizi destekle- yıp menülerine yeni tatlar ve dokunuş- zi katldığımız ulusal ve yerel fuarlarda
yerek, eğiterek uluslararası standartlar lar katmalarına aracılık ederken, dünya hem de festvallerde müşterilerimizle
konusunda bilinçlendirerek günümüz gastronomi trendleri paralelinde en paylaşıyoruz. Tüm müşterilerimizi sabit
koşullarında rekabet edebilecek kalite teknolojik ekipmanlarla tanışmalarını fyatlarla buluşturmak için bir yandan
standartlarına ulaştrmaya çalışıyoruz. sağlıyoruz. sabit fyatlı özel kataloglarla piyasadaki
Küçük üretcileri teknik ve bilimsel an- ‘Tarladan Çatala’ gıda güvenliği yöne- fyat dalgalanmalarından etkilenmeme-
lamda destekleyerek müşterilerimizin tm sisteminin kurulmasını esas alan lerini sağlarken, diğer tarafan alterna-
sağlık, kalite ve yasal beklentleriyle ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetm Sis- tfi ödeme seçenekleri ile ödeme kolay-
uyumlu hale getriyoruz. Tedarikçileri- temi standartlarını uyguluyoruz. Diğer lığı sunuyoruz. Turizm bölgelerimizde
mizi bilfil birincil üretm dediğimiz tar- tarafan, Antalya Metro Meyve Sebze hizmet veren otel ve işletmelere yönelik
la, kümes, çiflik ve seralarında ziyaret Platormu ile tedarik zincirinin tama- ise sezon boyunca geçerli sabit fyatlar
ediyor, tüm bilgileri ilk ağızdan akta- mında yüzde yüz şefafık sağlıyoruz. uyguluyoruz.

85


84-89GASTRONOMİST.indd 85 01.07.2015 10:39
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90