Page 80 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 80
yeşillenen oteller
Radisson Blu Hotel Elite World Business Otel
Kayseri’de Çevre Eğitimi Yeşil Yıldız Aldı

Radisson Blu Hotel Kayseri, çevreci eği- Elite World Business Otel, Kültür ve
tmlere devam ediyor. 5 Haziran Dünya Turizm Bakanlığı tarafndan başlatlan
Çevre Günü'nde otel çalışanlarına ve "Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisleri"
Kayseri Park AVM’deki mağazaların çalı- projesi ve "Sürdürülebilir Turizm" kap-
şanlarına broşür dağıtan otel yönetmi, samında, çevreye duyarlı konaklama
konunun uzmanlarınca verilen eğitmler tesislerine verilen Yeşil Yıldız ünvanını
düzenledi. Radisson Blu Hotel Kayseri almaya hak kazandı.
Genel Müdürü Fercan Başkan yaptkları Konuya ilişkin açıklama yapan Elite
çalışmalara ilişkin şunları söyledi: “Çev- World Business Otel Genel Müdürü
remizde kıt olan kaynakların korunması Adem Armusen, “Elite World Otelle-
için atkların geri kazanılması, enerji ve ri olarak çevre odaklı projelerimiz her
su tasarrufu gibi konularda eğitmler zaman önceliklerimiz arasında. Çocuk- yapıyoruz. Almaya hak kazandığımız Ye-
vermeye devam edeceğiz. Verdiğimiz larımıza, geleceğimize yeşil bir miras şil Yıldız ünvanı ile de bu yaklaşımımızı
eğitmlerde, çocuklarımıza, üzerinde ya- bırakmak için biz de üzerimize düşeni belgelemek bizleri gururlandırdı” dedi.
şayabilecekleri sağlıklı bir çevre bırakma-
mız gerektğinin altnı özellikle çiziyoruz. Radisson Blu Hotel Ankara
Biz dünyamızı atalarımızdan miras değil,
çocuklarımızdan ödünç aldık sözünü ke- Yeşil Yıldız Aldı
sinlikle unutmamalıyız. Sürdürülebilir bir
gelecek için, sürdürülebilir bir çevre ge- Radisson Blu Hotel Ankara, Kültür ve
rekiyor.” Radisson Blu Hotel Kayseri Tek- Turizm Bakanlığı'nın ''Çevreye Duyarlı
nik Müdürü Erdoğan Işıklar tarafndan Tesis'' standartlarını başarıyla tamamlaya-
verilen eğitmde, özellikle atkların geri rak Yeşil Yıldız almaya hak kazandı. Yeşil
dönüşümünün faydaları ve küresel ısın- Yıldız almaktan dolayı gururlu olduklarını
ma konuları anlatldı. Eğitme, Radisson açıklayan Radisson Blu Hotel Ankara yö-
Blu Hotel Kayseri çalışanları yoğun ilgi netmi, çevreye zarar vermeden sürdürü-
gösterdi. lebilir bir turizm yapmaktan dolayı mutlu
olduklarını dile getrdi.

BW Plus Te President
Hotel Çevresini de
Bilinçlendiriyor
İstanbul’un ilk, ülkemizin ikinci ‘Yeşil
Yıldız’ını alan BW Plus The President
Hotel, çevreye katkı sağlamaya devam
ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü
kapsamında etkinlikler düzenleyen otel Wyndham Grand İstanbul Europe
yönetmi çevresindeki esnaf ve Tarihi
Yarımada’daki vatandaşları bilgilendir- Yeşil Yıldız Aldı
mek için broşür dağıt. BW Plus The
President Hotel Genel Koordinatörü Wyndham Grand İstanbul Europe Ho- enerji verimliliği artran uygulamaları,
Recep Arifoğlu, Genel Müdürü Gülse- tel Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın be- atk miktarının azaltlması, çevreye du-
ren Vatansever ve Teknik Müdürü Er- lirlediği standartlara uyarak ''Çevreye yarlılık konusunda çalışanların ve misa-
doğan Işıklar'ın koordinasyonunda ger- Duyarlı Tesis'' belgesi olan Yeşil Yıldız frlerin bilinçlendirilmesi ile Yeşil Yıldız'a
çekleşen etkinliğe esnaf ve vatandaşlar almaya hak kazandı. Su ve enerji kulla- sahip olan Wyndham Grand İstanbul
yoğun ilgi gösterdi. nımındaki tasarruf çalışmaları, yenile- Europe Hotel yeşil bir gelecek için çalış-
nebilir enerji kaynaklarının kullanımı, malarına devam ediyor.

80


76-81YEŞİLLENEN .indd 80 01.07.2015 10:39
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85