Page 79 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 79
Bölüm Sponsoru

Sürdürülebilir Turizm İçin
60 Milyon Euro Kredi


Türkiye’nin ilk özel kalkınma ve yat- nılacağına dikkat çeken TSKB Kıdemli
rım bankası TSKB, Fransız Kalkınma Genel Müdür Yardımcısı Orhan Beş-
Ajansı’ndan (AFD) 60 milyon Euro kök, “Turizm ve yenilenebilir enerji
tutarında kredi sağladı. Ülkemizin sektörlerinin ülkemizin sürdürülebilir
belirli turizm bölgelerinde gerçekleş- kalkınması açısından büyük öneme
trilecek sürdürülebilir turizm yat- sahip olduğunu düşünüyoruz. İklim
rımları ile Türkiye genelinde faaliyet değişikliği gerçeği turizm sektöründe
gösteren frmaların inovatf yenile- faaliyet gösteren kuruluşlara ciddi
nebilir enerji projelerini desteklemek sorumluluklar yüklüyor. Turizmin sür-
amacıyla temin edilen krediye ilişkin dürülebilir olması için bu alanda ya-
anlaşma, 2 Ekim 2014 tarihinde İs- pılacak yatrımlarda çevresel, sosyal
tanbul’ da imzalandı.Bu anlaşma ile ve ekonomik boyutların maksimum
TSKB’nin AFD’den bugüne dek sağla- düzeyde gözetlmesi gerekiyor. Diğer
dığı kredilerin toplam tutarı 210 mil- yandan çevreyle dost yenilenebilir
yon Euro’ya ulaşt. enerji kaynakları ile ülkemizin mevcut
kurulu gücünü artracak yenilikçi pro-
''SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA jelere duyulan ihtyaç giderek artyor.
İÇİN ÖNEMLİ '' AFD’den temin etğimiz bu kredi ile
AFD’den sağlanan kredinin sürdü- sürdürülebilir kalkınmaya yönelik ya-
rülebilir turizm yatrımları ile yeni- trımlara ilave fnansman desteği sağ-
lenebilir enerji alanındaki yenilikçi layacak olmaktan dolayı memnuniyet
projeleri desteklemek amacı ile kulla- duyuyoruz.” dedi.Hilton İstanbul Kozyatağı Çevre
Divan Ankara
İçin Pedal Çevirdi
Çevreye dost altyapısı, doğayı koru- kullanılmasını teşvik etmeyi amaç-
NEDEN GREENING HOTELS? yan projeleriyle öne çıkan ve Kültür layan bisikletli tur etkinliğine otelin
Yeşillenen Oteller (Greening Hotels) ve Turizm Bakanlığı’nın çevreye du- takım üyeleri katldı. Takım üyeleri
Projesi; turizm sektörünün sürdürü- yarlı konaklama tesislerine verdiği üzerlerinde ’’Kısa Mesafelerde Bi-
lebilir çevre konusunda farkındalığını Yeşil Yıldız adayı olan Hilton İstanbul siklet’’ yazılı tshirt’leri ile Anadolu
ve konaklama tesislerinin çevresel du- Kozyatağı, çevreyi koruma konusun- Yakası’nda Fenerbahçe’den hareket
yarlılığını artrmayı hedefiyor. Proje, da farkındalık yaratmaya devam edi- edip Caddebostan sahili üzerinden
sektördeki rekabet gücünü yükseltme yor. İnşaat aşamasından başlayarak, Suadiye’ye kadar pedal çevirdi. Hil-
bilinciyle, turizm sektöründe sürdü- çevre dostu bir anlayışla turizme ton İstanbul Kozyatağı, Dünya Çevre
rülebilirliğin benimsenmesine katkı açılan Hilton İstanbul Kozyatağı, 5 Günü’nde otelde konaklayan misa-
sağlamayı amaçlıyor. Yeşillenen Oteller Nisan Dünya Çevre Günü’nde çevre frleri için de Tema Vakf aracılığı ile
(Greening Hotels) Sertfkası sahibi ol- kirliliği ile mücadelede kamuoyuna fdan bağışında bulundu. Otele giriş
maya aday tesisler; Enerji Yönetmi, Su mesaj vermek hedefyle önemli bir yapan her misafre İzmir Ödemiş
Yönetmi, İç Hava Kalitesinin Artrılma- etkinliğe imza at. Kent içinde kısa Gölcük Hatra Ormanı’na kendileri
sı, Atk Azaltmı ve Geri Dönüşüm alan- mesafeler için motorlu taşıt yerine, adına bir fdan dikildiğine dair sert-
larında değerlendiriliyor. Değerlendir- bisiklet gibi çevre dostu araçların fka takdim et.
meden başarıyla geçen turizm tesisleri
‘Yeşillenen Oteller Sertfkası’ almaya
hak kazanıyor. Kontrol listesinde yer
alan toplam kriterlerin tesis bünye-
sinde yer alması üzerinden minimum
başarı durumlarına göre, konaklama
tesisleri sırasıyla Bronz, Gümüş ve Altn
‘Yeşillenen Oteller’ Belgesi almaya hak
kazanıyor.


79


76-81YEŞİLLENEN .indd 79 01.07.2015 10:38
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84