Page 78 - Hotel Dergisi | Haziran 2015
P. 78
yeşillenen oteller


Divan Çukurhan
Divan Otelleri


Yesilleniyor

Divan Çorlu, Divan Ankara ve Divan Çukurhan Bureau Veritas tarafından yapılan
denetimden başarıyla geçerek Greening Hotels – Yeşillenen Oteller Sertifikası almaya hak
kazanan oteller arasına girdi.UROB ve Bureau Veritas iş bir- Projesine dâhil olarak sürdürülebilir tu-
liğiyle 2009 yılından beri de- rizmin önemli gereklerinden olan çevre-
vam eden ve Çevreye Duyarlı ye duyarlı tesis olma konusundaki hassa-
T Konaklama Tesislerinin sayısını siyetni belgelendirdi. Divan Çorlu, Divan
artrmayı hedefeyen proje, turizm sek- Ankara ve Divan Çukurhan, sürdürülebi-
töründe sürdürülebilir iş modellerine ge- lir turizmin önemli gerekliliklerinden biri
çişi hızlandıran Sürdürülebilirlik Akade- olan çevreye duyarlı tesis olma hedefe-
misi işbirliğiyle gelişmeye ve Türkiye’nin rine uygun çalışmalarıyla, Bureau Veritas Divan Otelleri Genel MüdürYardımcısı
Dr. Faik Öztunç
otellerine bu bilinci yaymaya devam tarafndan yapılan denetm sonucu Yeşil-
ediyor. Divan Oteller Zinciri, Yeşillenen lenen Oteller (Greening Hotels) Sertfka- ''İŞLERİMİZİ DAHA ÇEVRECİ
Oteller (Greening Hotels) Sertfkasyon sı almaya hak kazandı. HALE GETİRMEK İÇİN
ÇALIŞIYORUZ''
Divan Oteller Zinciri Genel Müdür Yar-
dımcısı Dr. Faik Öztunç, konuyla ilgili
olarak yaptğı açıklamada şunları söy-
ledi: “Çevreyi koruma, çevreye dost
olarak çalışma günümüzde en önemli
unsur olarak kendisini göstermekte-
dir. Gelecek nesillere yaşanabilecek
bir çevre bırakmak herkesin düsturu
olmalıdır. Bu görüşten hareketle tüm
otellerimizi ve işlerimizi daha çevreci
hale getrme çabası içinde hareket
ediyoruz.”

78 Divan Çorlu


76-81YEŞİLLENEN .indd 78 01.07.2015 18:54
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83